Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NTT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2018-06-13 15:17:19
NTT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że dnia 13 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 (wersja w oparciu o propozycję Rady Nadzorczej) w sprawie podziału zysku netto za 2017 r.

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
w kwocie 1 751 850,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczono:
- w wysokości 1 639 480,44 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 12 gr. (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję;
- w wysokości 112 369,89 ( słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 662 337 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 12 września 2018 r.;
- termin wypłaty dywidendy przypada na 3 października 2018 r.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics