Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 146 649
1 026 490
250 497
229 425
Zysk z działalności operacyjnej
181 451
144 881
39 640
32 382
Zysk brutto
193 702
140 894
42 316
31 491
Zysk za okres sprawozdawczy
155 223
117 542
33 910
26 271
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
150 430
115 988
32 863
25 924
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
234 843
204 622
51 304
45 734
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-174 813
-52 367
-38 190
-11 704
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-82 523
-99 278
-18 028
-22 189
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
231 003
249 028
50 225
53 963
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,9
2,24
0,63
0,5
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,9
2,24
0,63
0,5
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa