Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Spółka
OncoArendi Therapeutics SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny SRR
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
1 460
124 914
319
27 919
Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego
12 390
51 209
2 707
11 445
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-13 764
73 704
-3 007
16 473
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-13 636
73 654
-2 979
16 462
Suma całkowitych dochodów
-13 623
67 963
-2 976
15 190
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 496
57 435
-2 948
12 837
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-18 823
8 579
-4 112
1 918
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
13 857
20 448
3 027
4 570
Liczba akcji w szt.
13 951 571
13 600 000
13 951 571
13 600 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł
-0,98
5
-0,21
1,12

Stan na koniec roku

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
151 591
157 187
32 959
34 062
Zobowiązania razem
10 447
10 095
2 271
2 187
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6 165
6 613
1 340
1 433
Zobowiązania długoterminowe razem
4 282
3 482
931
754
Kapitał własny
141 144
147 093
30 687
31 874
Kapitał zapasowy
98 153
89 434
21 340
19 380
Liczba akcji w szt.
13 951 571
13 600 000
13 951 571
13 600 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł
10,12
10,82
2,2
2,34