Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 ( ) ( )2021 (w tys. EUR) (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
463 197
389 480
101 190
87 050
Koszt własny sprzedaży
-358 936
-304 477
-78 413
-68 052
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
24 011
19 034
5 245
4 254
Zysk (strata) brutto
19 454
17 153
4 250
3 834
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
16 914
13 773
3 695
3 078
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 562
36 376
2 089
8 130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-8 553
-7 028
-1 869
-1 571
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
273
-12 994
60
-2 904
Aktywa razem
456 596
444 055
99 273
96 224
Zobowiązania razem
263 095
262 025
57 202
56 779
W tym zobowiązania krótkoterminowe
215 773
214 635
46 913
46 510
Kapitał własny
193 501
182 030
42 071
39 445
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
786
784