Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29833722942
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8016-243-15
Zysk (strata) brutto-8015-244-16
Zysk (strata) netto-7814-244-16
Przepływy netto-68-55-76528
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6845-76-222
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-1000-1 000
Przepływy netto z działalności finansowej0001 750
Aktywa razem2 6382 7192 7312 986
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2124501 782
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2124501 782
Kapitał własny2 6172 6952 6811 204
Kapitał zakładowy1 3371 3371 337754
Liczba akcji (tys. szt.)2 673,862 673,862 673,861 507,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,981,011,000,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,01-0,09-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów417862434
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-314118122
Zysk (strata) brutto-314116121
Zysk (strata) netto-3138496
Przepływy netto6362221
Przepływy netto z działalności operacyjnej-353-113-473
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 402-5-5
Przepływy netto z działalności finansowej2 391140500
Aktywa razem2 731874388
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania502719
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe502719
Kapitał własny2 681603380
Kapitał zakładowy1 337670600
Liczba akcji (tys. szt.)2 673,861 340,001 340,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,000,450,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,120,060,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)