Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8361 0521 116838
Zysk (strata) z działalności operacyjnej70203330191
Zysk (strata) brutto72196328191
Zysk (strata) netto58167294191
Przepływy netto-457-228-101-249
Przepływy netto z działalności operacyjnej-456-228-101-231
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10010
Przepływy netto z działalności finansowej000-28
Aktywa razem4 8664 8214 6394 282
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania318331316238
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe318331316238
Kapitał własny4 5484 4904 3234 044
Kapitał zakładowy2 0032 0032 0032 003
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,230,220,220,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,010,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 4941 120952
Zysk (strata) z działalności operacyjnej502234-240
Zysk (strata) brutto496215-245
Zysk (strata) netto496215-245
Przepływy netto12874-283
Przepływy netto z działalności operacyjnej-909-306-409
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-85-31-268
Przepływy netto z działalności finansowej1 0051 211394
Aktywa razem4 2822 6901 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238147236
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe238147236
Kapitał własny4 0442 5421 091
Kapitał zakładowy2 0031 8481 574
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,200,130,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)