Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0521 116838357
Zysk (strata) z działalności operacyjnej203330191-152
Zysk (strata) brutto196328191-156
Zysk (strata) netto167294191-156
Przepływy netto-228-101-249803
Przepływy netto z działalności operacyjnej-228-101-231-207
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0010-23
Przepływy netto z działalności finansowej00-281 033
Aktywa razem4 8214 6394 2823 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33131623888
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe33131623888
Kapitał własny4 4904 3234 0443 881
Kapitał zakładowy2 0032 0032 0032 003
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,220,220,200,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,010,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 4941 120952
Zysk (strata) z działalności operacyjnej502234-240
Zysk (strata) brutto496215-245
Zysk (strata) netto496215-245
Przepływy netto12874-283
Przepływy netto z działalności operacyjnej-909-306-409
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-85-31-268
Przepływy netto z działalności finansowej1 0051 211394
Aktywa razem4 2822 6901 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238147236
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe238147236
Kapitał własny4 0442 5421 091
Kapitał zakładowy2 0031 8481 574
Liczba akcji (tys. szt.)20 034,7420 034,7420 034,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,200,130,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)