Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 5975 23712 42010 180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4704202861 099
Zysk (strata) brutto32100579726
Zysk (strata) netto1566440224
Przepływy netto3 688-3 32600
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 691-1 91400
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 113-2 61500
Przepływy netto z działalności finansowej8831 20400
Aktywa razem21 15021 85624 91428 979
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 458-8 24914 31318 354
Zobowiązania długoterminowe1 9741 4631 8751 494
Zobowiązania krótkoterminowe8 484-9 71312 43916 860
Kapitał własny10 69110 03010 60010 625
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,230,240,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 34128 53734 23232 083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4486712 2032 249
Zysk (strata) brutto1 4599751 7052 156
Zysk (strata) netto1 1286501 3531 739
Przepływy netto582620-4930
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 9931 9719140
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 615-1 774-5990
Przepływy netto z działalności finansowej1 204423-8080
Aktywa razem24 91426 72719 03120 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 31314 5676 5808 408
Zobowiązania długoterminowe1 875868576540
Zobowiązania krótkoterminowe12 43913 7006 0057 867
Kapitał własny10 60012 15912 45012 005
Kapitał zakładowy883883883883
Liczba akcji (tys. szt.)44 130,0044 130,0044 130,0044 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,280,280,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,010,030,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)