Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 49313 13313 78614 637
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8284761 211457
Zysk (strata) brutto8574931 221443
Zysk (strata) netto680413979358
Przepływy netto336329833959
Przepływy netto z działalności operacyjnej306303829941
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3227390
Przepływy netto z działalności finansowej-1-1-3417
Aktywa razem19 34620 87219 19020 143
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 2495 1174 1675 582
Zobowiązania długoterminowe777878106
Zobowiązania krótkoterminowe3 1725 0384 0895 475
Kapitał własny16 09815 75615 02314 561
Kapitał zakładowy1 6401 6401 6401 640
Liczba akcji (tys. szt.)1 640,001 640,001 640,001 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,829,619,168,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,410,250,600,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58 20410 7747 7748 563
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 7382 5171 1861 112
Zysk (strata) brutto3 7412 5081 1801 112
Zysk (strata) netto3 0102 049955898
Przepływy netto3 5259 799-47402
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6139 849-17438
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5439-7-13
Przepływy netto z działalności finansowej-34-90-24-23
Aktywa razem19 19016 48611 58010 344
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1674 4731 6161 335
Zobowiązania długoterminowe789928
Zobowiązania krótkoterminowe4 0894 3741 6141 327
Kapitał własny15 02312 0139 9649 008
Kapitał zakładowy1 6401 6401 6401 640
Liczba akcji (tys. szt.)1 640,001 640,001 640,001 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,167,336,085,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,831,250,580,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)