Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 23428 09530 38246 819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8778571 4455 775
Zysk (strata) brutto1 1735191 1085 650
Zysk (strata) netto8493078454 452
Przepływy netto8 798-2 720-2 0773 756
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 7696 1031 866-248
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3720-667239
Przepływy netto z działalności finansowej-8-8 843-3 2763 765
Aktywa razem79 09478 32284 88587 752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 76811 85513 35517 116
Zobowiązania długoterminowe567557619661
Zobowiązania krótkoterminowe11 20111 29812 73616 455
Kapitał własny66 72265 87670 96970 124
Kapitał zakładowy135135135135
Liczba akcji (tys. szt.)2 700,002 700,002 700,002 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,7124,4026,2925,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,310,110,311,65
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 326111 548109 22150 447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 10111 63416 9176 191
Zysk (strata) brutto14 30710 87215 6225 014
Zysk (strata) netto11 3909 15612 2483 987
Przepływy netto-8 32520 096446-6
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9 1874 266-7 8412 642
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 018-94481-82
Przepływy netto z działalności finansowej1 88015 9247 806-2 566
Aktywa razem87 75269 68151 93122 925
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 1168 38934 36714 968
Zobowiązania długoterminowe6617551 039352
Zobowiązania krótkoterminowe16 4557 63433 32814 616
Kapitał własny70 12461 32717 5937 973
Kapitał zakładowy135135102102
Liczba akcji (tys. szt.)2 700,002 700,0020 400,0020 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)25,9722,710,860,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,223,390,600,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport