Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA84 78283 97489 83691 845
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane3 5743 5164 2614 360
Rzeczowe aktywa trwałe4 9735 0374 9765 171
Wartości niematerialne i prawne7128113198
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego832934662523
Aktywa z tytułu bieżącego podatku7811 337144943
Aktywa finansowe31356268
Długoterminowe aktywa finansowe395395
Zapasy51 04946 62750 80152 276
Należności handlowe19 65721 69325 98323 894
Długoterminowe pożyczki i należności472472472472
Rozliczenia międzyokresowe421584
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 5263 3161 9673 545
Pozostałe aktywa długoterminowe395395
Aktywa trwałe10 31710 38210 87911 119
Aktywa obrotowe74 46573 59278 95780 726
Amortyzacja (noty)220271257291
Pozostałe całkowite dochody, netto13-9150-27
Różnice kursowe13-9150-27
Przepływy operacyjne-5695 9062 920-904
Wynik finansowy642-7292 240154
Udział w wyniku jednostek powiązanych-44-11999-61
Amortyzacja (przepływy operacyjne)220271257291
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-47-24-51-995
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej381494314655
Wynik na działalności inwestycyjnej-26-98-29
Podatek dochodowy zapłacony-197-1 1231991 396
Zmiana stanu rezerw-10682138199
Zmiana stanu zapasów-4 4224 1741 475-8 235
Zmiana stanu należności2 8862 589-1 7165 245
Zmiana stanu zobowiązań157-564-41382
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne-13864-294
Przepływy inwestycyjne-24-16714-141
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych301029
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-57-24722-128
Zwrot udzielonych pożyczek37
Udzielone pożyczki-30-42
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej67
Pozostałe przepływy inwestycyjne8-8
Przepływy finansowe-197-4 390-4 512887
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki491-3 3731 820
Spłacone kredyty i pożyczki-3 621-730-229
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-25845-95-331
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-381-561-314-655
Pozostałe przepływy finansowe-49-253282
Przepływy pieniężne netto-7901 349-1 578-158
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu3 3161 9673 5453 703
Środki pieniężne na koniec okresu2 5263 3161 9673 545
Całkowite dochody ogółem488-1 1052 007-133
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-25 563-32 497-31 559-32 781
PASYWA84 78283 97489 83691 845
Kapitał podstawowy135135135135
Kapitał zapasowy34 54334 54334 54334 543
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały5-88232
Zyski zatrzymane / niepokryte straty24 69624 22125 55323 568
Udziały niekontrolujące-796-795-815-785
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy1 1461 1461 120980
Długoterminowe rezerwy347453397399
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku318808979118
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1111
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)15 99115 60919 43723 648
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe7 8417 1947 7828 489
Zobowiązania z tytułu leasingu412533525413
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu14313497304
Przychody ze sprzedaży26 67436 38434 50734 142
Przychody ze sprzedaży produktów i usług26 71236 46834 44934 388
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-38-8458-246
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego59 37958 89160 31358 278
Zobowiązania długoterminowe491588495704
Zobowiązania krótkoterminowe25 70825 29029 84333 648
Zysk/strata ze sprzedaży1 1113 8872 9481 361
EBITDA1 3877993 1751 522
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe15 99115 60919 43723 648
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe15 99115 60919 43723 648
Zysk/strata brutto642-7292 240154
Przychody finansowe19
Koszty finansowe-569-297-574-1 138
Różnice kursowe-1 170
Wynik na inwestycjach67
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć44124-10461
Zysk/strata netto475-1 0141 957-106
Podatek dochodowy-167-285-283-260
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 1675282 9181 231
Pozostałe przychody operacyjne99-10629335
Pozostałe koszty operacyjne-43-3 421-59-465
Wynik na aktywach niefinansowych168
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej489-1 1252 034-31
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-120-27-102
Amortyzacja (koszt)-220-271-258-290
Zużycie materiałów i energii-898-987-756-949
Usługi obce-4 090-5 400-4 622-4 871
Podatki i opłaty-82-110-81-54
Wynagrodzenia-1 896-2 066-1 942-1 922
Pozostałe koszty rodzajowe-326149-447-411
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-18 051-23 812-23 453-24 284
Naliczone odsetki-2 737
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej476-1 0341 984-4
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-120-27-102
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA83 97492 993105 73291 037
Instrumenty pochodne104
Inwestycje w jednostki powiązane3 5164 2911 0301 151
Rzeczowe aktywa trwałe5 0375 4757 8493 862
Wartości niematerialne i prawne28369707651
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego934817509262
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 3374 4051 4501 386
Aktywa finansowe35395685495
Długoterminowe aktywa finansowe395
Zapasy46 62745 92355 89854 769
Należności handlowe21 69324 43632 76919 661
Długoterminowe pożyczki i należności472472472472
Rozliczenia międzyokresowe584563800
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 3165 8473 5638 224
Aktywa trwałe10 38211 42410 5676 398
Aktywa obrotowe73 59281 56995 16584 639
Amortyzacja (noty)1 0961 1018711 255
Pozostałe całkowite dochody, netto-824836-12
Różnice kursowe-824836-12
Przepływy operacyjne4 9418 079-8 038-6 767
Wynik finansowy1 283-4 8024 2874 791
Udział w wyniku jednostek powiązanych-89-363121-10
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 0961 1018711 255
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-8281 203428-706
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 6521 446740264
Wynik na działalności inwestycyjnej-6580-290-96
Podatek dochodowy zapłacony164-1 755-1 010-466
Zmiana stanu rezerw50446728143
Zmiana stanu zapasów-7049 975-12 586-11 068
Zmiana stanu należności4 3537 128-2 537-1 794
Zmiana stanu zobowiązań-3 3817223 9011 153
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne956-7 123-1 991-233
Przepływy inwestycyjne-223-3 672-2 687-992
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych13283496197
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-384-2 627-3 097-899
Zwrot udzielonych pożyczek7
Udzielone pożyczki-45-290-86-290
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej67
Pozostałe przepływy inwestycyjne-838
Przepływy finansowe-7 249-2 1236 0645 038
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3 52510 41810 793
Spłacone kredyty i pożyczki-4 810-918
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 700-2 851-5 725
Płatności z tytułu leasingu-467-584-763-296
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-1 719-1 446-740-264
Pozostałe przepływy finansowe-253530
Przepływy pieniężne netto-2 5312 284-4 661-2 721
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu5 8473 5638 22410 945
Środki pieniężne na koniec okresu3 3165 8473 5638 224
Całkowite dochody ogółem340-4 3393 3663 458
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-130 670-144 037-145 828-123 987
PASYWA83 97492 993105 73291 037
Kapitał podstawowy135135135135
Kapitał zapasowy34 54334 54334 54334 543
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-87425-11
Zyski zatrzymane / niepokryte straty24 22123 90330 72730 231
Udziały niekontrolujące-795-6941 0081 025
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy1 146741120120
Długoterminowe rezerwy453354508480
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego190174
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku8088892 4021 080
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1117
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)15 60921 41924 35312 129
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 3223 293
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe7 19410 4948 4187 111
Zobowiązania z tytułu leasingu533577808313
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1345571 172407
Przychody ze sprzedaży139 283141 386151 553129 942
Przychody ze sprzedaży produktów i usług139 414142 064150 718129 942
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-131-678835
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego58 89158 65565 43064 898
Zobowiązania długoterminowe5889123 1934 361
Zobowiązania krótkoterminowe25 29034 12036 10120 753
Zysk/strata ze sprzedaży8 613-2 6515 7255 955
EBITDA6 260-1 3007 7076 157
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe15 60921 41924 35312 129
Długoterminowe zobowiązania finansowe001 3223 293
Zobowiązania finansowe15 60921 41925 67515 422
Zysk/strata brutto1 283-4 8024 2874 791
Przychody finansowe1996856
Koszty finansowe-2 886-2 141-1 274-824
Różnice kursowe-1 170-719-1 162647
Wynik na inwestycjach67
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć89363-12110
Zysk/strata netto422-4 3873 3303 470
Podatek dochodowy-861415-957-1 321
Zysk/strata z działalności operacyjnej5 164-2 4016 8364 902
Pozostałe przychody operacyjne3906102 327790
Pozostałe koszty operacyjne-4 007-445-1 483-1 952
Wynik na aktywach niefinansowych16885267109
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej533-4 0753 2322 948
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-193-264134510
Amortyzacja (koszt)-1 096-1 101-871-1 255
Zużycie materiałów i energii-3 756-5 849-6 527-3 088
Usługi obce-19 464-21 011-20 566-16 181
Podatki i opłaty-290-450-661-513
Wynagrodzenia-7 720-8 401-8 384-7 156
Pozostałe koszty rodzajowe-1 025-1 284-2 926-1 987
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-97 319-105 941-105 893-93 807
Naliczone odsetki-2 737-1 665-709-522
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej615-4 1233 1962 960
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-193-264134510
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport