Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78
2019-09-10
PWX SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
3,23
0,00
2019-08-19
PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
3,06
+3,27
2019-08-16
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3,00
0,00
2019-08-14
PWX Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,90
+3,45
2019-08-12
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
2,94
0,00
2019-08-07
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,05
-1,64
2019-08-01
PWX Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
3,00
-0,33
2019-07-31
PWX Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem
3,21
-6,54
2019-07-26
PWX Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu.
6,25
+0,64
2019-07-23
PWX Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019.
6,38
-0,47
2019-07-17
PWX Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.
6,45
0,00
2019-07-01
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
6,45
0,00
2019-06-25
PWX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku.
6,50
0,00
2019-06-25
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
6,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona