Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
15 391 12 826 12 594 6 862
2 165 -1 588 -350 -15 516
1 942 -1 964 -507 -15 854
1 942 -2 930 -571 -15 120
1 009 -239 -2 404 -782
-2 551 -85 -2 067 -4 351
-23 36 -119 2 096
3 580 -191 -216 1 472
62 173 59 634 62 424 59 741
41 501 46 904 46 765 43 511
15 896 16 918 21 263 22 306
25 605 29 986 25 502 21 205
20 670 12 729 15 659 16 229
2 211 1 531 1 531 -
6 503,79 4 503,79 4 503,79 4 503,79
3,18 2,83 3,48 3,60
0,30 -0,65 -0,13 -3,36
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
41 874 77 968 66 020 60 771
-15 527 509 3 090 2 075
-16 511 -73 1 669 1 445
-15 777 -1 530 976 1 317
1 807 745 -1 924 -5 368
2 408 -6 440 127 -869
-8 -1 466 -512 -16 850
-593 8 651 -1 539 12 351
59 741 84 725 87 896 96 427
43 511 52 719 48 119 57 627
22 306 14 241 20 439 15 548
21 205 38 478 27 680 42 079
16 229 32 006 39 775 38 799
- 1 531 1 531 1 531
4 503,79 4 503,79 4 503,79 4 503,79
3,60 7,11 8,83 8,62
-3,50 -0,34 0,22 0,29
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
STAPORKOW 0,00 +0,00 -
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REINHOLD 0,33 +65,00 0,00
MEGARON 13,10 +13,91 0,00
INDATA 2,15 +10,82 0,05
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,01 -50,00 0,00
SLEEPZ AG 5,05 -12,17 0,00
REGNON 0,17 -10,53 0,00