Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2015Q42015Q32014Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3798801 169
Zysk (strata) z działalności operacyjnej229-275-1 503
Zysk (strata) brutto168-357-1 505
Zysk (strata) netto168-357-1 487
Przepływy netto113-6641
Przepływy netto z działalności operacyjnej251-4 548160
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej390
Przepływy netto z działalności finansowej-1414 473-119
Aktywa razem9 4215 6221 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 917-214968
Zobowiązania długoterminowe1 778-3 34119
Zobowiązania krótkoterminowe3 1393 127949
Kapitał własny4 5045 837922
Kapitał zakładowy7 8778 9122 700
Liczba akcji (tys. szt.)7 877,007 877,002 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,570,740,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,04-0,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 7445 727
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-63-1 517
Zysk (strata) brutto-1 034-1 544
Zysk (strata) netto-890-1 551
Przepływy netto77-84
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8370
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej575
Przepływy netto z działalności finansowej104-160
Aktywa razem9 4211 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 917968
Zobowiązania długoterminowe1 77819
Zobowiązania krótkoterminowe3 139949
Kapitał własny4 504922
Kapitał zakładowy7 8772 700
Liczba akcji (tys. szt.)7 877,002 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,570,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)