Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 137 4321 950 4461 867 1221 776 462
Zysk (strata) z działalności operacyjnej46 96132 09930 04024 771
Zysk (strata) brutto47 00832 22030 67825 811
Zysk (strata) netto36 30723 69924 06518 495
Przepływy netto38 5563 933-41 6835 361
Przepływy netto z działalności operacyjnej37 847128 718150 736-185 005
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 006-46 246-19 696-50 493
Przepływy netto z działalności finansowej27 715-78 539-172 723240 859
Aktywa razem3 221 6893 115 7922 956 1682 910 773
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 545 8642 460 9032 325 5582 251 577
Zobowiązania długoterminowe211 31586 36339 79544 743
Zobowiązania krótkoterminowe2 334 5492 374 5402 285 7632 206 834
Kapitał własny674 630653 622629 792658 124
Kapitał zakładowy4 5374 5334 6284 639
Liczba akcji (tys. szt.)4 536,544 532,794 628,304 639,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)148,71144,20136,07141,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,005,235,203,99
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 753 2637 485 2347 077 1946 945 703
Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 007121 747139 106119 391
Zysk (strata) brutto129 633123 728140 191121 177
Zysk (strata) netto98 27494 497111 727101 284
Przepływy netto2 914-38 930-3 59240 112
Przepływy netto z działalności operacyjnej121 935121 764175 049180 402
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-141 795-52 659-77 582-48 397
Przepływy netto z działalności finansowej22 774-108 035-101 059-91 893
Aktywa razem3 115 7922 909 9582 690 4462 681 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 460 9032 258 2372 103 7922 153 187
Zobowiązania długoterminowe86 36330 99272 479122 185
Zobowiązania krótkoterminowe2 374 5402 227 2452 031 3132 031 002
Kapitał własny653 622645 554577 867517 005
Kapitał zakładowy4 5334 6784 4104 449
Liczba akcji (tys. szt.)4 532,794 677,734 410,034 449,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)144,20138,01131,03116,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)21,6820,2025,3422,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport