Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA4 963 9134 903 7474 839 6204 557 263
Inwestycje w jednostki powiązane2 1642 1642 1642 625
Rzeczowe aktywa trwałe430 349430 249427 263416 385
Nieruchomości inwestycyjne19 48519 71419 94420 173
Wartości niematerialne i prawne138 523147 590132 802115 451
Wartość firmy969 306944 567726 469740 835
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku6 4828 6874 0247 113
Aktywa finansowe11 43811 60517 45215 952
Długoterminowe aktywa finansowe65 27176 61576 01872 054
Zapasy1 412 2731 387 7281 303 3351 293 186
Należności handlowe1 451 3941 539 1691 549 3821 577 246
Długoterminowe pożyczki i należności16 18816 57317 89947 700
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty75 653100 056208 41561 688
Pozostałe aktywa3 6552 171
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności178 44745 668183 02342 239
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania183 285171 191171 430144 616
Aktywa trwałe1 824 5711 808 6631 573 9891 559 839
Aktywa obrotowe3 139 3423 095 0843 265 6312 997 424
Amortyzacja (noty)27 58927 76328 69223 848
Pozostałe całkowite dochody, netto-4957 530-4 6341 119
Różnice kursowe-4953 689-7931 119
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych4 742-4 742
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-901901
Przepływy operacyjne52 82057 75059 795148 894
Wynik finansowy33 29165 04823 72933 223
Udział w wyniku jednostek powiązanych174-45
Amortyzacja (przepływy operacyjne)27 58927 76328 69223 848
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-10 8852 658-8 0268 253
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej18 05513 99614 96811 136
Wynik na działalności inwestycyjnej-5 976-536644-6 015
Podatek dochodowy zapłacony-12 356-11 919-14 171-10 238
Zmiana stanu rezerw-809-1 7274 555-16 818
Zmiana stanu zapasów-23 012-81 622-5 420-73 460
Zmiana stanu należności-34 81863 019-89 815-138 138
Zmiana stanu zobowiązań-35 37543 83844 806228 005
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów88 323-1 88258 49585 491
Pozostałe przepływy operacyjne8 793-60 8861 1643 652
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-38 653-143 371-21 836-70 310
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych373570734618
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-15 419-20 264-19 086-30 918
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-11 580-134 479-3 415-34 805
Zbycie nieruchomości00
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych10 2186 07610 0515 299
Nabycie aktywów finansowych-14 428-213-15 104-16 688
Zwrot udzielonych pożyczek7 2866 3075 3355 671
Udzielone pożyczki-17 329-2 709-1 625-1 110
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 2261 3411 2741 623
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-38 416-27 361113 996-90 481
Emisja akcji własnych93111 1655 4173 312
Nabycie akcji własnych-13 803522-522
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki132 551-67 952
Spłacone kredyty i pożyczki3 494-14 542-1 767-4 920
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-615-9120
Płatności z tytułu leasingu-8 625-8 682-9 327-6 310
Odsetki z działalności finansowej-19 650-15 778-13 212-14 144
Pozostałe przepływy finansowe-14847672455
Przepływy pieniężne netto-24 249-112 982151 955-11 897
Różnice kursowe-1544 623-5 228
Środki pieniężne na początek okresu100 056208 41561 68873 585
Środki pieniężne na koniec okresu75 653100 056208 41561 688
Całkowite dochody ogółem23 43859 04510 92130 424
Koszt sprzedanych produktów i usług-409 595
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-2 581 418-2 671 795-2 218 817-2 498 091
Koszty sprzedaży-172 729-169 425-163 560-168 600
Koszty ogólnego zarządu-78 194-85 923-123 999-93 464
Koszt własny sprzedaży-2 581 418-2 671 795-2 628 412-2 498 091
PASYWA4 963 9134 903 7474 839 6204 557 263
Kapitał podstawowy4 4064 4964 4454 420
Akcje/udziały własne-13 803-73 296-73 296-73 296
Kapitał zapasowy299 519298 354284 380277 667
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały35 34532 30724 66527 799
Zyski zatrzymane / niepokryte straty580 105690 035640 045631 197
Udziały niekontrolujące57 39855 45450 30348 960
Rezerwy8111 06476 65866 084
Długoterminowe rezerwy7 17210 284
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 33811 3034 90414 106
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5 49510 2547 3573 834
Pozostałe zobowiązania106 13191 57640 05939 461
Pozostałe zobowiązania długoterminowe64 57188 37085 46889 838
Świadczenia pracownicze11 23411 23711 2399 139
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze3 1062 8092 8982 304
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)397 518269 778289 480134 036
Długoterminowe kredyty i pożyczki92 75194 63096 57098 279
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)16 284
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 999
Zobowiązania handlowe3 129 9663 142 3933 093 3673 020 437
Zobowiązania z tytułu leasingu32 88933 59033 36925 880
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu147 133139 393142 254126 834
Przychody ze sprzedaży2 891 2143 001 9512 951 9332 809 113
Przychody ze sprzedaży produktów i usług800 183
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2 891 2143 001 9512 151 7502 809 113
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego905 572951 896880 239867 787
Zobowiązania długoterminowe316 899336 505341 265341 645
Zobowiązania krótkoterminowe3 684 0443 559 8923 567 8133 298 871
Zysk/strata ze sprzedaży58 87374 80835 96248 958
Zysk/strata brutto ze sprzedaży309 796330 156323 521311 022
EBITDA85 29897 71160 42476 659
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe397 518269 778289 480134 036
Długoterminowe zobowiązania finansowe92 75194 63096 57098 279
Zobowiązania finansowe490 269364 408386 050232 315
Zysk/strata brutto32 75265 04823 72936 673
Przychody finansowe8 92312 7682 5905 982
Koszty finansowe-33 880-17 668-5 895-22 166
Różnice kursowe-4 524
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-17446
Zysk/strata netto23 93351 51515 55529 305
Podatek dochodowy-8 819-13 533-8 174-7 368
Zysk/strata z działalności operacyjnej57 70969 94831 73252 811
Pozostałe przychody operacyjne6 9844 3544 7668 167
Pozostałe koszty operacyjne-8 148-9 214-11 447-4 314
Wynik na aktywach niefinansowych2 451
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej20 48554 8699 39226 470
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących2 9534 1761 5293 954
Koszty według rodzaju-1 388 862
Amortyzacja (koszt)-96 916
Zużycie materiałów i energii-113 596
Usługi obce-642 459
Podatki i opłaty-9 109
Wynagrodzenia-410 544
Ubezpieczenia społeczne i inne-83 863
Pozostałe koszty rodzajowe-32 375
Naliczone odsetki-47 516
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej20 98047 33914 02625 351
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 9534 1761 5293 954
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA4 839 6204 117 1683 641 7073 451 219
Inwestycje w jednostki powiązane2 16422 26721 5944 694
Rzeczowe aktywa trwałe427 263391 052401 279349 646
Nieruchomości inwestycyjne19 94422 86735 29838 987
Wartości niematerialne i prawne132 802125 423109 63990 329
Wartość firmy726 469649 439427 887309 212
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 0242 2374 7216 149
Aktywa finansowe17 45224 620
Długoterminowe aktywa finansowe76 01881 4924 0673 389
Zapasy1 303 3351 198 0701 200 9131 085 873
Należności handlowe1 549 3821 201 2671 055 0051 178 906
Długoterminowe pożyczki i należności17 89957 46169 29780 910
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty208 41564 56122 60678 914
Pozostałe aktywa
Pożyczki i pozostałe należności183 023129 705137 89346 823
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania171 430146 707151 508177 387
Aktywa trwałe1 573 9891 496 7081 220 5691 054 554
Aktywa obrotowe3 265 6312 620 4602 421 1382 396 665
Amortyzacja (noty)97 91779 53264 62255 610
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 894150341
Różnice kursowe947150341
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-4 742
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów901
Przepływy operacyjne335 937300 198324 671202 247
Wynik finansowy201 951202 233193 448154 545
Udział w wyniku jednostek powiązanych169-1702 1851 288
Amortyzacja (przepływy operacyjne)97 91779 53264 62255 610
Różnice kursowe z działalności operacyjnej3 9141 7029 036-816
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej35 6987 1428 6848 612
Wynik na działalności inwestycyjnej-21 286-15 107-191800
Podatek dochodowy zapłacony-80 186-31 772-40 929-23 882
Zmiana stanu rezerw-23 480116 37116 3391 344
Zmiana stanu zapasów-91 306-24 244-115 76032 497
Zmiana stanu należności-365 468-148 41225 252-98 648
Zmiana stanu zobowiązań355 212187 432-121 35166 530
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów208 811-44 782276 520
Pozostałe przepływy operacyjne13 991-29 7276 8164 367
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-180 219-145 485-146 914-135 937
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 29511 7684 2812 691
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-81 448-52 751-85 155-121 299
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-98 088-123 845-70 013-8 017
Zbycie nieruchomości1 96012 300
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych20 272770
Nabycie aktywów finansowych-35 793-6 449-546
Zwrot udzielonych pożyczek21 33523 46418 42911 416
Udzielone pożyczki-16 343-13 370-16 475-23 026
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej5 5912 6282 5652 298
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-6 636-112 758-234 065-19 998
Emisja akcji własnych17 33118 48534 0749 219
Nabycie akcji własnych-73 295-55 034-18 237-88 256
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki175 3095 225901118 736
Spłacone kredyty i pożyczki-8 191-1 635-233 769-5 710
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-51 565-44 166-37 098-32 195
Płatności z tytułu leasingu-28 343-25 166-31 897-19 364
Odsetki z działalności finansowej-40 055-10 750-12 625-11 802
Pozostałe przepływy finansowe2 17328364 5869 374
Przepływy pieniężne netto149 08241 955-56 30846 312
Różnice kursowe-5 228
Środki pieniężne na początek okresu64 56122 60678 91432 602
Środki pieniężne na koniec okresu208 41564 56122 60678 914
Całkowite dochody ogółem144 698152 700143 601
Koszt sprzedanych produktów i usług-409 595-393 000-248 004
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-9 579 811-8 448 561-8 077 927
Koszty sprzedaży-648 345-530 195-462 866-467 427
Koszty ogólnego zarządu-363 889-240 502-205 557-182 310
Koszt własny sprzedaży-9 989 406-8 841 561-8 325 931-7 437 825
PASYWA4 839 6204 117 1683 641 7073 451 219
Kapitał podstawowy4 4454 4324 3874 562
Akcje/udziały własne-73 296-54 961-18 237-100 635
Kapitał zapasowy284 380262 998240 672195 564
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały24 66520 40513 62518 772
Zyski zatrzymane / niepokryte straty640 045609 584525 910523 967
Udziały niekontrolujące50 30337 2265 0561 390
Rezerwy76 65875 2871 9231 955
Długoterminowe rezerwy7 17211 233
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 9046 81114 32010 754
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku7 35731 48810 12310 351
Pozostałe zobowiązania40 05957 3998 8135 336
Pozostałe zobowiązania długoterminowe85 468142 71570 6707 265
Świadczenia pracownicze11 2398 9577 5566 541
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 8982 4731 9421 650
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)289 48053 48664 440290 585
Długoterminowe kredyty i pożyczki96 57097 64596 717
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)16 28411 8503 756
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 9991 213122
Zobowiązania handlowe3 093 3672 584 9492 429 2222 309 495
Zobowiązania z tytułu leasingu33 36924 13920 83030 744
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu142 254127 839139 860132 923
Przychody ze sprzedaży11 232 5409 864 2589 244 8878 272 365
Przychody ze sprzedaży produktów i usług800 183577 627435 454
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów10 432 3579 286 6318 809 433
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego880 239842 458766 357642 230
Zobowiązania długoterminowe341 265389 929323 631152 592
Zobowiązania krótkoterminowe3 567 8132 847 5552 546 6632 655 007
Zysk/strata ze sprzedaży230 900252 000250 533184 803
Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 243 1341 022 697918 956834 540
EBITDA339 245277 721276 693212 302
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe289 48053 48664 440290 585
Długoterminowe zobowiązania finansowe96 57097 64596 7170
Zobowiązania finansowe386 050151 131161 157290 585
Zysk/strata brutto201 951202 233193 448154 545
Przychody finansowe16 39510 05311 72513 703
Koszty finansowe-51 079-13 413-17 944-14 562
Różnice kursowe-4 524-3 605-10 219
Wynik na inwestycjach10 839
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-169170-2 185-1 288
Zysk/strata netto147 592152 550143 260117 453
Podatek dochodowy-54 359-49 683-50 188-37 092
Zysk/strata z działalności operacyjnej241 328198 189212 071156 692
Pozostałe przychody operacyjne37 88114 84012 5477 332
Pozostałe koszty operacyjne-29 904-72 600-51 381-35 443
Wynik na aktywach niefinansowych2 4513 949372
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej133 461150 805141 470
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących11 2371 8952 131
Koszty według rodzaju-1 388 862-1 041 932-921 394-779 564
Amortyzacja (koszt)-96 916-78 498-63 467-54 540
Zużycie materiałów i energii-113 596-62 798-104 365-49 538
Usługi obce-642 459-497 465-431 740-380 083
Podatki i opłaty-9 109-7 922-8 822-8 910
Wynagrodzenia-410 544-309 711-250 396-224 261
Ubezpieczenia społeczne i inne-83 863-63 873-52 551-46 121
Pozostałe koszty rodzajowe-32 375-21 665-10 053-16 111
Naliczone odsetki-47 516-11 410-15 789-12 135
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej136 355150 655141 791117 265
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących11 2371 8951 469188
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport