Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37194-390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-395-141-307-125
Zysk (strata) brutto-607-428-402-410
Zysk (strata) netto-608-449-402-1 474
Przepływy netto-2-475
Przepływy netto z działalności operacyjnej-52-1 198-358491
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej181 103-1 700-1 300
Przepływy netto z działalności finansowej32912 065814
Aktywa razem4 5454 5914 0993 803
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 7927 2576 8306 051
Zobowiązania długoterminowe2 9472 9422 5401 217
Zobowiązania krótkoterminowe4 8454 3154 2904 834
Kapitał własny-3 247-2 666-2 731-2 248
Kapitał zakładowy551 0001 0006 241
Liczba akcji (tys. szt.)109 926,72109 926,72109 926,72109 926,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,03-0,02-0,03-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,00-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów096101 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 3656 230111-4 250
Zysk (strata) brutto-1 51810 150-153-10 669
Zysk (strata) netto-2 5829 777-153-10 669
Przepływy netto525501 094
Przepływy netto z działalności operacyjnej581-536-51 094
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 390-15150
Przepływy netto z działalności finansowej81494200
Aktywa razem3 80322 16610416 970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 05114 19013 16832 068
Zobowiązania długoterminowe1 21712 1277 7030
Zobowiązania krótkoterminowe4 8342 0645 46532 068
Kapitał własny-2 2487 976-13 064-15 098
Kapitał zakładowy6 2415 416370370
Liczba akcji (tys. szt.)109 926,7294 500,007 000,007 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,020,08-1,87-2,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,10-0,02-1,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport