Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32018Q42018Q32018Q2
AKTYWA4 591
Rzeczowe aktywa trwałe1 733
Wartości niematerialne i prawne1 567
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe aktywa finansowe
Należności handlowe597
Długoterminowe pożyczki i należności686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa trwałe3 986
Aktywa obrotowe605
Amortyzacja (noty)
Przepływy operacyjne-1 198
Wynik finansowy-141
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-288
Zmiana stanu należności-88
Zmiana stanu zobowiązań-598
Pozostałe przepływy operacyjne-83
Przepływy inwestycyjne1 103
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 103
Przepływy finansowe91
Zaciągnięte kredyty i pożyczki91
Przepływy pieniężne netto-4
Środki pieniężne na początek okresu5
Środki pieniężne na koniec okresu8
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-321
PASYWA4 591
Kapitał podstawowy1 000
Pozostałe kapitały8 142
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-11 808
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2 942
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe4 315
Przychody ze sprzedaży194
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-2 666
Zobowiązania długoterminowe2 942
Zobowiązania krótkoterminowe4 315
Zysk/strata ze sprzedaży-127
EBITDA-141
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0
Długoterminowe zobowiązania finansowe0
Zobowiązania finansowe0
Zysk/strata brutto-428
Przychody finansowe-287
Koszty finansowe
Zysk/strata netto-449
Podatek dochodowy-21
Zysk/strata z działalności operacyjnej-141
Pozostałe przychody operacyjne78
Pozostałe koszty operacyjne-92
Amortyzacja (koszt)
Usługi obce-174
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe-147
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-449
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201420132012
AKTYWA3 803104,44
Rzeczowe aktywa trwałe1 411
Wartości niematerialne i prawne1 644
Należności handlowe409104,19
Długoterminowe pożyczki i należności334
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty50,25
Aktywa trwałe3 389
Aktywa obrotowe414104,44
Przepływy operacyjne581-5,30
Wynik finansowy-1 365110,64
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-255,52
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-153-262,25
Podatek dochodowy zapłacony-78
Zmiana stanu należności-267-103,98
Zmiana stanu zobowiązań2 624505,82
Pozostałe przepływy operacyjne-180
Przepływy inwestycyjne-1 3905
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 409
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych195
Przepływy finansowe814
Zaciągnięte kredyty i pożyczki814
Przepływy pieniężne netto5-0,30
Środki pieniężne na początek okresu0,55
Środki pieniężne na koniec okresu50,25
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 395-144,88
PASYWA3 803104,44
Kapitał podstawowy6 241370,44
Pozostałe kapitały8 113
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-16 602-13 434,31
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 051
Pozostałe zobowiązania2 9674 232,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 2177 702,86
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)292471,36
Zobowiązania handlowe524762,00
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-2 248-13 063,87
Zobowiązania długoterminowe1 2177 702,86
Zobowiązania krótkoterminowe4 8345 465,44
Zysk/strata ze sprzedaży-1 395-144,88
EBITDA-1 365110,64
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe00
Długoterminowe zobowiązania finansowe00
Zobowiązania finansowe00
Zysk/strata brutto-1 518-153,33
Przychody finansowe2 016,15
Koszty finansowe-153-864,26
Różnice kursowe-1 415,85
Zysk/strata netto-2 582-153,33
Podatek dochodowy-1 064
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 365110,64
Pozostałe przychody operacyjne30255,52
Usługi obce-1 391-144,88
Wynagrodzenia-4
Naliczone odsetki-153-263,97
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 582-153,33
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport