Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42022Q42020Q42019Q4
AKTYWA9 649 9179 890 3626 831 4136 385 135
Inwestycje w jednostki powiązane33 15136 284367 932478 191
Rzeczowe aktywa trwałe382 584442 398363 953203 067
Nieruchomości inwestycyjne7 830 7467 707 1964 680 3514 985 257
Wartości niematerialne i prawne20 54720 41624 46024 619
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 6352 5209 5303 751
Aktywa z tytułu bieżącego podatku17 66415 54211 93813 324
Aktywa finansowe2521 254
Długoterminowe aktywa finansowe164 119250 06412 52410 449
Zapasy4 8414 963619868
Należności handlowe202 785173 44087 722104 430
Długoterminowe pożyczki i należności30 89735 05156 91765 396
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty697 119652 7501 047 085341 161
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana258 577548 484168 382154 622
Aktywa trwałe8 468 6798 493 9295 515 6675 770 730
Aktywa obrotowe922 661847 9491 147 364459 783
Pozostałe całkowite dochody, netto16 158-8 59618 953
Różnice kursowe13 0452 763-122
Wynik z aktualizacji wycen3 12317935
Zyski/straty aktuarialne-10
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-11 53819 040
Przepływy operacyjne158 341-82 59139 98762 138
Wynik finansowy-212 570-123 239-68 177138 263
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej29 13216 9279 51614 398
Wynik na działalności inwestycyjnej160 073376 05591 690-107 850
Podatek dochodowy zapłacony-9 689-1 686219-2 428
Zmiana stanu rezerw6 335-19 443-4 0174 929
Zmiana stanu zapasów78-5 2809811 931
Zmiana stanu należności-27 564-3 4175 86610 113
Zmiana stanu zobowiązań106 936-98 9569 42614 470
Pozostałe przepływy operacyjne-663-213 165-1 151-91
Wynik na zmianie wartości aktywów106 273-10 387-4 366-11 898
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej301
Przepływy inwestycyjne-598 526349 8316 484-60 799
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 1421
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych24 60100-424
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-661 960343 284-29 444-11 426
Zbycie nieruchomości63 75961 82457 931719
Nabycie nieruchomości-31 800-54 154-35 348-48 274
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych03 751
Nabycie aktywów finansowych337-1 182-1 575-2 445
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6 5375913 70745
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej071-2 746
Przepływy finansowe301 395175 543401 59085 584
Emisja akcji własnych701
Nabycie akcji własnych00
Wyemitowane papiery dłużne0
Wykup papierów dłużnych0
Zaciągnięte kredyty i pożyczki325 186169 596662 469111 349
Spłacone kredyty i pożyczki14 18123 439-250 259-12 362
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-19 030
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-48 731-19 979-7 737-7 681
Pozostałe przepływy finansowe29 7892 487-3 584-5 722
Przepływy pieniężne netto-134 372442 992449 51488 250
Różnice kursowe4 4182091 4531 327
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu831 491241 704601 904256 891
Środki pieniężne na koniec okresu697 119684 6961 051 418345 141
Całkowite dochody ogółem-107 448-115 272-48 667
Koszt własny sprzedaży-92 509-59 976-48 842-45 670
PASYWA9 649 9179 890 3626 831 4136 385 135
Kapitał podstawowy138 670138 670123 294112 085
Akcje/udziały własne-10 149-10 149-156 328-250 378
Kapitał zapasowy4 825 6504 825 6504 702 5274 465 194
Pozostałe kapitały-127 784-186 200-194 682
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-1 156 590-977 748-1 367 228-1 366 807
Udziały niekontrolujące893 287951 329-23 876-22 949
Rezerwy11 24513 69819 82736 262
Długoterminowe rezerwy31 04418 45717 19618 135
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego395 684547 666262 273275 288
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku49 44317 6607 4825 795
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)458 693647 083142 362321 352
Długoterminowe kredyty i pożyczki3 850 7733 647 6332 818 5522 307 684
Zobowiązania handlowe197 603217 082129 926147 192
Długoterminowe zobowiązania handlowe92 34839 53159 03250 475
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji9 2504 463
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji281 806281 344
Przychody ze sprzedaży187 397117 72196 35899 184
Przychody ze sprzedaży produktów i usług144 44283 26873 72276 475
Pozostałe przychody z działalności podstawowej42 95534 45322 63622 709
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 669 7973 790 2233 107 5832 960 094
Zobowiązania długoterminowe4 369 8494 253 2873 438 8592 932 926
Zobowiązania krótkoterminowe716 984895 523308 847515 064
Zysk/strata ze sprzedaży94 88857 74547 51653 514
Zysk/strata brutto ze sprzedaży94 88857 74547 51653 514
EBITDA-65 67871 76319 072108 452
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe458 693647 083151 612325 815
Długoterminowe zobowiązania finansowe3 850 7733 647 6333 100 3582 589 028
Zobowiązania finansowe4 309 4664 294 7163 251 9702 914 843
Zysk/strata brutto-212 570-123 239-68 177138 263
Przychody finansowe-77 08413 521-55212 350
Koszty finansowe-57 656-21 255-8 299-13 040
Różnice kursowe-9 2891 615515-757
Wynik na inwestycjach-2 863-188 883-78 91331 258
Zysk/strata netto-123 606-106 676-67 620149 504
Podatek dochodowy88 96416 56355710 940
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej301
Zysk/strata z działalności operacyjnej-65 67871 76319 072108 452
Pozostałe przychody operacyjne-124 20042 064-12 16290 335
Pozostałe koszty operacyjne-36 366-28 046-16 282-35 397
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-98 718-114 797-49 764
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-8 730-4751 097
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-101 106-106 201-68 716154 500
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-22 500-4751 096-4 996
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220202019
AKTYWA9 649 9179 890 3626 831 4136 385 135
Inwestycje w jednostki powiązane33 15136 284367 932478 191
Rzeczowe aktywa trwałe382 584442 398363 953203 067
Nieruchomości inwestycyjne7 830 7467 707 1964 680 3514 985 257
Wartości niematerialne i prawne20 54720 41624 46024 619
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 6352 5209 5303 751
Aktywa z tytułu bieżącego podatku17 66415 54211 93813 324
Aktywa finansowe2521 254
Długoterminowe aktywa finansowe164 119250 06412 52410 449
Zapasy4 8414 963619868
Należności handlowe202 785173 44087 722104 430
Długoterminowe pożyczki i należności30 89735 05156 91765 396
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty697 119652 7501 047 085341 161
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana258 577548 484168 382154 622
Aktywa trwałe8 468 6798 493 9295 515 6675 770 730
Aktywa obrotowe922 661847 9491 147 364459 783
Pozostałe całkowite dochody, netto72 401-1 611-30 111
Różnice kursowe59 473-1 455-5 354
Wynik z aktualizacji wycen12 938-1 939-505
Zyski/straty aktuarialne-10
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu1 783-24 252
Przepływy operacyjne434 223-20 191147 878205 588
Wynik finansowy-313 148185 698-160 424350 051
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej119 92373 19862 20661 876
Wynik na działalności inwestycyjnej378 303259 544236 187-270 521
Podatek dochodowy zapłacony-21 864-11 075-4 644-15 983
Zmiana stanu rezerw16 179-21 360-13 892-551
Zmiana stanu zapasów78-5 2642 71265 180
Zmiana stanu należności15 15619 83716 1698 485
Zmiana stanu zobowiązań69 764-135 133-4 759-5 867
Pozostałe przepływy operacyjne6 639-223 758-562-33
Wynik na zmianie wartości aktywów163 193-161 87814 8858 349
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej4 602
Przepływy inwestycyjne-554 490156 556-57 924-394 032
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych922175
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych253 85038 34917 83014 651
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 023 910241 427-29 444-267 388
Zbycie nieruchomości322 25967 32270 95494 021
Nabycie nieruchomości-113 957-204 237-127 510-248 489
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-6 1743 757
Nabycie aktywów finansowych-3 624-4 549-7 731-2 718
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej17 06618 03017 86717 110
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej214-812-5 151
Przepływy finansowe128 520-436 713622 555-97 760
Emisja akcji własnych233 959
Nabycie akcji własnych-10 126-144 029
Wyemitowane papiery dłużne118 563
Wykup papierów dłużnych-3 200
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 001 008565 068766 3441 025 874
Spłacone kredyty i pożyczki-762 681-925 627-436 695-837 306
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-19 048
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-155 654-57 488-48 259-39 200
Pozostałe przepływy finansowe64 895-5 340-11 357-103 099
Przepływy pieniężne netto12 423-302 450706 277-286 865
Różnice kursowe4 170-2 102-6 232-661
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu1 337 4461 974 292686 3021 263 760
Środki pieniężne na koniec okresu697 119684 6961 051 418345 141
Całkowite dochody ogółem-157 060140 358-195 994
Koszt własny sprzedaży-308 418-196 097-171 263-159 321
PASYWA9 649 9179 890 3626 831 4136 385 135
Kapitał podstawowy138 670138 670123 294112 085
Akcje/udziały własne-10 149-10 149-156 328-250 378
Kapitał zapasowy4 825 6504 825 6504 702 5274 465 194
Pozostałe kapitały-127 784-186 200-194 682
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-1 156 590-977 748-1 367 228-1 366 807
Udziały niekontrolujące893 287951 329-23 876-22 949
Rezerwy11 24513 69819 82736 262
Długoterminowe rezerwy31 04418 45717 19618 135
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego395 684547 666262 273275 288
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku49 44317 6607 4825 795
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)458 693647 083142 362321 352
Długoterminowe kredyty i pożyczki3 850 7733 647 6332 818 5522 307 684
Zobowiązania handlowe197 603217 082129 926147 192
Długoterminowe zobowiązania handlowe92 34839 53159 03250 475
Zobowiązania z tytułu obligacji9 2504 463
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji281 806281 344
Przychody ze sprzedaży726 956422 200377 701366 660
Przychody ze sprzedaży produktów i usług533 601300 170289 549279 879
Pozostałe przychody z działalności podstawowej193 355122 03088 15286 781
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 669 7973 790 2233 107 5832 960 094
Zobowiązania długoterminowe4 369 8494 253 2873 438 8592 932 926
Zobowiązania krótkoterminowe716 984895 523308 847515 064
Zysk/strata ze sprzedaży418 538226 103206 438207 339
Zysk/strata brutto ze sprzedaży418 538226 103206 438207 339
EBITDA-67 089258 315-12 650345 578
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe458 693647 083151 612325 815
Długoterminowe zobowiązania finansowe3 850 7733 647 6333 100 3582 589 028
Zobowiązania finansowe4 309 4664 294 7163 251 9702 914 843
Zysk/strata brutto-313 148185 698-160 424350 051
Przychody finansowe-27 532154 696-12 351-7 839
Koszty finansowe-210 020-77 764-63 990-64 558
Różnice kursowe-8 8452 333-1 937-1 510
Wynik na inwestycjach338-151 882-69 49678 380
Zysk/strata netto-229 461141 969-165 883352 119
Podatek dochodowy83 687-43 729-5 459-2 534
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej4 602
Zysk/strata z działalności operacyjnej-67 089258 315-12 650345 578
Pozostałe przychody operacyjne-382 681118 974-146 006196 760
Pozostałe koszty operacyjne-102 946-86 762-73 082-58 521
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-121 935140 990-195 085
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-35 125-632-909
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-180 316142 601-167 014358 888
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-49 145-6321 131-6 769
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport