Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q42015Q42014Q42013Q4
AKTYWA13 605,2917 204,0230 076,1672 624,46
Rzeczowe aktywa trwałe6 788,919 360,6317 888,1738 617,92
Wartości niematerialne i prawne220,48271,81444,87940,06
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego414,33811,792 339,45
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy3 693,774 189,687 199,5024 846,67
Należności handlowe2 861,712 922,333 574,464 631,38
Rozliczenia międzyokresowe35,6040,34105,351 201,90
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4,814,9052,0247,09
Aktywa trwałe7 009,4010 046,7819 144,8341 897,43
Aktywa obrotowe6 595,897 157,2510 931,3330 727,03
Amortyzacja (noty)-258,64
Przepływy operacyjne2 492,33
Wynik finansowy-3 235,35
Amortyzacja (przepływy operacyjne)-258,64
Różnice kursowe z działalności operacyjnej0,54
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 601,85
Wynik na działalności inwestycyjnej1 342,49
Podatek dochodowy zapłacony13,35
Zmiana stanu rezerw287,08
Zmiana stanu zapasów-5 229,84
Zmiana stanu należności1 308,87
Zmiana stanu zobowiązań698,87
Wynik na zmianie wartości aktywów5 963,12
Przepływy inwestycyjne-2 611
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych15
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-2 626
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe-49,97
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-147,20
Spłacone kredyty i pożyczki2 105,71
Odsetki z działalności finansowej-2 008,47
Przepływy pieniężne netto-168,63
Różnice kursowe-10,07
Środki pieniężne na początek okresu188
Środki pieniężne na koniec okresu9,52
Koszty sprzedaży7 348,47
Koszty ogólnego zarządu-989,13
Koszt własny sprzedaży-1 575,87
PASYWA13 605,2917 204,0230 076,1672 624,46
Kapitał podstawowy430,86430,86430,86430,86
Kapitał zapasowy28 525,9028 525,9028 525,9028 525,90
Wyceny i różnice kursowe39 887,9528 773,643 750,77-3 983,28
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-115 552,13-97 953,89-59 747,15-10 484,94
Udziały niekontrolujące-40,05-33,92-6,8423,07
Rezerwy167,51164,82171,3246,00
Długoterminowe rezerwy562,26602,00844,011 597,40
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego251,84412,97680,071 706,61
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku44,9445,3046,8848,75
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 016,032 216,942 718,434 090,96
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)41 216,4941 212,9426 052,1424 495,35
Długoterminowe kredyty i pożyczki15 343,4015 395,56
Zobowiązania handlowe16 093,6812 806,4711 266,3710 732,22
Przychody ze sprzedaży733,22
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-46 707,42-40 223,49-27 039,6214 488,53
Zobowiązania długoterminowe2 830,133 231,9119 585,9122 790,53
Zobowiązania krótkoterminowe57 522,6354 229,5337 536,7135 322,33
Zysk/strata ze sprzedaży5 516,68
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-842,66
EBITDA-1 893,23
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe41 216,4941 212,9426 052,1424 495,35
Długoterminowe zobowiązania finansowe0015 343,4015 395,56
Zobowiązania finansowe41 216,4941 212,9441 395,5439 890,92
Zysk/strata brutto-3 235,35
Przychody finansowe-266,30
Koszty finansowe-1 305,06
Różnice kursowe-29,40
Zysk/strata netto-5 573,80
Podatek dochodowy-2 338,45
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 634,58
Pozostałe koszty operacyjne-7 151,27
Naliczone odsetki-3 393,69
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-5 555,63
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-18,16
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2016201520142013
AKTYWA13 605,2917 204,0230 076,1672 624,46
Rzeczowe aktywa trwałe6 788,919 360,6317 888,1738 617,92
Wartości niematerialne i prawne220,48271,81444,87940,06
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego414,33811,792 339,45
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy3 693,774 189,687 199,5024 846,67
Należności handlowe2 861,712 922,333 574,464 631,38
Rozliczenia międzyokresowe35,6040,34105,351 201,90
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4,814,9052,0247,09
Aktywa trwałe7 009,4010 046,7819 144,8341 897,43
Aktywa obrotowe6 595,897 157,2510 931,3330 727,03
Amortyzacja (noty)1 494,561 753,772 828,244 840,36
Przepływy operacyjne-116,73-19,36-227,054 208,33
Wynik finansowy-17 791,62-38 700,83-49 817,44-31 968,35
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 494,561 753,772 828,244 840,36
Różnice kursowe z działalności operacyjnej11 187,5529 780,5625 954,99-23,46
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej3 677,413 006,973 745,793 680,84
Wynik na działalności inwestycyjnej8,615,2014,571 407,49
Podatek dochodowy zapłacony9,44-8,65
Zmiana stanu rezerw66,05481,72966,441 187,08
Zmiana stanu zapasów4,63594,657 246,466 393,16
Zmiana stanu należności-112,14-1 178,831 696,302 653,87
Zmiana stanu zobowiązań1 348,222 752,223 781,934 783,87
Wynik na zmianie wartości aktywów1 485,223 346,2411 262,12
Przepływy inwestycyjne96,67-4,13-56,03
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych96,67-4,13-56,03
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe19,84299,15-4 454,97
Zaciągnięte kredyty i pożyczki19,84299,15843,80
Spłacone kredyty i pożyczki-1 905,29
Odsetki z działalności finansowej-3 393,47
Przepływy pieniężne netto-0,22-23,4816,07-246,63
Różnice kursowe0,50-0,27-0,11-0,07
Środki pieniężne na początek okresu1,7325,489,52256,22
Środki pieniężne na koniec okresu2,011,7325,489,52
Koszty sprzedaży-269,09-403,53
Koszty ogólnego zarządu-48,11-100,97-837,50-1 613,13
Koszt własny sprzedaży-10,77-1 542,32-3 883,40-3 533,87
PASYWA13 605,2917 204,0230 076,1672 624,46
Kapitał podstawowy430,86430,86430,86430,86
Kapitał zapasowy28 525,9028 525,9028 525,9028 525,90
Wyceny i różnice kursowe39 887,9528 773,643 750,77-3 983,28
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-115 552,13-97 953,89-59 747,15-10 484,94
Udziały niekontrolujące-40,05-33,92-6,8423,07
Rezerwy167,51164,82171,3246,00
Długoterminowe rezerwy562,26602,00844,011 597,40
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego251,84412,97680,071 706,61
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku44,9445,3046,8848,75
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 016,032 216,942 718,434 090,96
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)41 216,4941 212,9426 052,1424 495,35
Długoterminowe kredyty i pożyczki15 343,4015 395,56
Zobowiązania handlowe16 093,6812 806,4711 266,3710 732,22
Przychody ze sprzedaży8,951 036,522 541,542 053,22
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-46 707,42-40 223,49-27 039,6214 488,53
Zobowiązania długoterminowe2 830,133 231,9119 585,9122 790,53
Zobowiązania krótkoterminowe57 522,6354 229,5337 536,7135 322,33
Zysk/strata ze sprzedaży-49,92-606,77-2 448,46-3 497,32
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-1,81-505,80-1 341,87-1 480,66
EBITDA-297,47-1 519,76-16 979,39-23 477,23
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe41 216,4941 212,9426 052,1424 495,35
Długoterminowe zobowiązania finansowe0015 343,4015 395,56
Zobowiązania finansowe41 216,4941 212,9441 395,5439 890,92
Zysk/strata brutto-17 791,62-38 700,83-49 817,44-31 968,35
Przychody finansowe0,1159,70
Koszty finansowe-3 677,41-3 006,97-3 746,01-3 681,06
Różnice kursowe-12 322,18-32 420,34-26 263,91-29,40
Zysk/strata netto-18 070,33-38 794,56-50 074,25-31 770,80
Podatek dochodowy-278,71-93,73-256,81197,55
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 792,03-3 273,52-19 807,63-28 317,58
Pozostałe koszty operacyjne-1 742,10-2 666,75-17 359,17-24 820,27
Naliczone odsetki-3 644,87-2 968,79-3 675,08-3 393,69
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-18 064,01-38 790,00-50 067,07-31 748,63
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-6,32-4,56-7,18-22,16
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport