Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA687 929688 383635 673664 123
Instrumenty pochodne160
Inwestycje w jednostki powiązane178452407517
Rzeczowe aktywa trwałe132 819134 458135 720137 162
Nieruchomości inwestycyjne3 7703 7403 703
Wartości niematerialne i prawne6 5536 5406 3965 592
Wartość firmy2 4153 1133 113698
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku21 149470
Aktywa finansowe8 3418 9509 2608 201
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy301 611276 892249 458257 325
Należności handlowe132 633203 487163 478174 962
Długoterminowe pożyczki i należności333
Rozliczenia międzyokresowe2 955
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty75 46150 71863 62875 803
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 811
Aktywa trwałe141 968148 336149 379147 672
Aktywa obrotowe542 150540 047486 294516 451
Amortyzacja (noty)2 2122 2882 3632 189
Pozostałe całkowite dochody, netto195-83985862
Różnice kursowe
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych2 419
Zyski/straty aktuarialne
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-2 178-1021 2161 064
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-4619-231-202
Przepływy operacyjne34 307-8 0214 79338 002
Wynik finansowy17 72510 3936 74510 985
Udział w wyniku jednostek powiązanych121450-327
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 2122 2882 3632 189
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-477-1 237-1 058-876
Wynik na działalności inwestycyjnej421-228165-81
Podatek dochodowy zapłacony-467-1 257-836-1 260
Zmiana stanu zapasów-24 367-27 43411 5236 581
Zmiana stanu należności46 817-39 53912 3283 322
Zmiana stanu zobowiązań-8 96551 288-26 51616 236
Pozostałe przepływy operacyjne1 287-2 340791 233
Przepływy inwestycyjne-8 267-81-6 248-540
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-945-661-3 380-1 064
Pozostałe przepływy inwestycyjne-7 322580-2 868524
Przepływy finansowe-1 297-4 808-10 720-17 561
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-7 533-4 506-10 500-10 318
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych6 3456350-6 980
Zaciągnięte kredyty i pożyczki433
Spłacone kredyty i pożyczki-270-552
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-220-248-206-243
Odsetki z działalności finansowej-52-137-14-20
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto24 743-12 910-12 17519 901
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu50 71863 62875 80355 902
Środki pieniężne na koniec okresu75 46150 71863 62875 803
Całkowite dochody ogółem14 3757 9786 14710 114
Koszty sprzedaży-36 062-31 377-33 445-30 469
Koszty ogólnego zarządu-12 103-13 511-11 272-10 051
Koszt własny sprzedaży-658 414-586 445-509 545-535 144
PASYWA687 929688 383635 673664 123
Kapitał podstawowy1 8741 8742 0042 004
Akcje/udziały własne-20 373-12 840-28 800-18 300
Kapitał zapasowy77 20777 20777 20777 207
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały1 9591 7641 847862
Zyski zatrzymane / niepokryte straty387 209373 565386 303381 128
Udziały niekontrolujące331354427-426
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 6643 8224 476703
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku11 2322 9693 6193 619
Pozostałe zobowiązania4 370
Świadczenia pracownicze1 3631 3251 3251 113
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 8221 0001 0001 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki293
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 930
Zobowiązania handlowe150 502171 453117 843143 395
Długoterminowe zobowiązania handlowe57 63063 82666 14869 354
Zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu850803823837
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 0661 2611 4511 627
Przychody ze sprzedaży723 197640 967560 030586 243
Przychody ze sprzedaży produktów i usług10 2817 5327 363
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów712 916552 498578 880
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego447 876441 570438 561442 901
Zobowiązania długoterminowe64 65368 90972 07571 684
Zobowiązania krótkoterminowe175 069177 550124 610149 964
Zysk/strata ze sprzedaży16 6189 6345 76810 579
Zysk/strata brutto ze sprzedaży64 78354 52250 48551 099
EBITDA18 87812 2448 76813 231
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 8221 0001 0001 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe293000
Zobowiązania finansowe2 1151 0001 0001 000
Zysk/strata brutto17 72510 3936 74510 985
Przychody finansowe1 0401 2971 161899
Koszty finansowe596-905-745-705
Wynik na inwestycjach-698-7676
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć121450-327
Zysk/strata netto14 1808 0615 1629 252
Podatek dochodowy-3 545-2 332-1 583-1 733
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej16 6669 9566 40511 042
Pozostałe przychody operacyjne622609857866
Pozostałe koszty operacyjne-651-287-220-403
Wynik na aktywach niefinansowych77
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej14 3988 0516 16010 118
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-23-73-13-4
Koszty według rodzaju-706 579-552 084-575 664
Amortyzacja (koszt)-2 212-2 363-2 189
Zużycie materiałów i energii-4 046-3 333-3 420
Usługi obce-18 217-14 745-13 587
Podatki i opłaty-209-531-422
Wynagrodzenia-18 784-17 940-18 171
Ubezpieczenia społeczne i inne-156-143-604
Pozostałe koszty rodzajowe-4 541-3 484-2 127
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-658 414-509 545-535 144
Naliczone odsetki-73-117-43
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej14 2038 1345 1759 256
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-23-73-13-4
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA687 929648 017635 710630 619
Instrumenty pochodne84441372
Inwestycje w jednostki powiązane178844
Rzeczowe aktywa trwałe132 819138 238139 092139 511
Nieruchomości inwestycyjne3 6423 5853 545
Wartości niematerialne i prawne6 5535 6285 8136 168
Wartość firmy2 415698
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 38410 045
Aktywa z tytułu bieżącego podatku21 14935 38427 10715 187
Aktywa finansowe8 341
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy301 611263 906250 013190 919
Należności handlowe132 633142 300153 624156 099
Długoterminowe pożyczki i należności3
Rozliczenia międzyokresowe2 9551 3911 0744 164
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty75 46155 90252 577104 609
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 811
Aktywa trwałe141 968149 050150 874159 269
Aktywa obrotowe542 150498 967484 836471 350
Amortyzacja (noty)9 0528 5808 1648 167
Pozostałe całkowite dochody, netto1 959989-88-1 314
Różnice kursowe989-88-832
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych2 419
Zyski/straty aktuarialne-482
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-460
Przepływy operacyjne69 08117 774-48 59423 581
Wynik finansowy45 84858 991113 600179 485
Udział w wyniku jednostek powiązanych-16199044368
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 0528 5808 1648 167
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-3 648-1 764-19-277
Wynik na działalności inwestycyjnej277341-2 630-2 804
Podatek dochodowy zapłacony-3 820-6 252-7 763-5 440
Zmiana stanu zapasów-33 697-13 893-59 094-34 686
Zmiana stanu należności22 9283 521-6 355-20 829
Zmiana stanu zobowiązań32 043-31 851-94 768-114 932
Pozostałe przepływy operacyjne259-88922714 529
Przepływy inwestycyjne-15 136-5 774-2 9715 780
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6 050-5 774-5 904-775
Pozostałe przepływy inwestycyjne-9 0862 9336 555
Przepływy finansowe-34 386-8 675-467-419
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-32 857-7 982
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki433
Spłacone kredyty i pożyczki-822
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-917-627-376-365
Odsetki z działalności finansowej-223-66-26-54
Pozostałe przepływy finansowe-65
Przepływy pieniężne netto19 5593 325-52 03228 942
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu55 90252 577104 60975 667
Środki pieniężne na koniec okresu75 46155 90252 577104 609
Całkowite dochody ogółem38 61449 932100 821183 611
Koszty sprzedaży-131 353-117 584-94 319-76 179
Koszty ogólnego zarządu-46 937-37 740-36 161-31 531
Koszt własny sprzedaży-2 289 548-2 159 149-2 105 422-1 933 201
PASYWA687 929648 017635 710630 619
Kapitał podstawowy1 8742 0042 0042 004
Akcje/udziały własne-20 373-7 982
Kapitał zapasowy77 20777 20777 20777 272
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały1 959-989-901
Zyski zatrzymane / niepokryte straty387 209371 872323 925223 242
Udziały niekontrolujące331-422-1 097-1 314
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 6644 087
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku11 2328 6649 04250 655
Pozostałe zobowiązania4 3703 9443 1312 801
Świadczenia pracownicze1 3631 1131 8771 363
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 8221 0001 0251 023
Długoterminowe kredyty i pożyczki293
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 930
Zobowiązania handlowe150 502110 697129 788174 002
Długoterminowe zobowiązania handlowe57 63073 20888 249100 255
Zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu850836478147
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 0661 7891 07070
Przychody ze sprzedaży2 510 4372 366 9562 307 1092 062 236
Przychody ze sprzedaży produktów i usług33 06830 92627 02122 003
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2 477 3692 336 0302 280 0882 040 233
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego447 876443 101402 147301 617
Zobowiązania długoterminowe64 65379 08489 319100 325
Zobowiązania krótkoterminowe175 069126 254145 341229 991
Zysk/strata ze sprzedaży42 59952 48371 20721 325
Zysk/strata brutto ze sprzedaży220 889207 807201 687129 035
EBITDA53 12161 352124 307165 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 8221 0001 0251 023
Długoterminowe zobowiązania finansowe293000
Zobowiązania finansowe2 1151 0001 0251 023
Zysk/strata brutto45 84858 991113 600179 485
Przychody finansowe4 3975 7424521 965
Koszty finansowe-1 759-513-2 702-54
Wynik na inwestycjach-69870373
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-16199044368
Zysk/strata netto36 65548 943100 909184 925
Podatek dochodowy-9 193-10 048-12 6915 440
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej44 06952 772116 143156 833
Pozostałe przychody operacyjne2 9542 49246 579148 594
Pozostałe koszty operacyjne-1 561-2 198-1 644-13 087
Wynik na aktywach niefinansowych77-511
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej38 72749 955100 775175 587
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-113-23468 024
Koszty według rodzaju-2 467 838-2 314 473-2 235 902-2 040 911
Amortyzacja (koszt)-9 052-8 580-8 164-8 167
Zużycie materiałów i energii-13 791-14 352-9 090-6 876
Usługi obce-65 028-53 100-41 854-36 867
Podatki i opłaty-1 664-1 567-1 628-1 415
Wynagrodzenia-74 386-68 327-59 923-48 680
Ubezpieczenia społeczne i inne-1 060-796-667-1 067
Pozostałe koszty rodzajowe-13 309-8 602-9 154-4 638
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 289 548-2 159 149-2 105 422-1 933 201
Naliczone odsetki-309-155-136-54
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej36 76848 966100 863185 110
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-113-2346-185
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport