Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA9 2109 0658 18053 761
Inwestycje w jednostki powiązane2 0864 1393 9557 880
Rzeczowe aktywa trwałe185162163218
Wartości niematerialne i prawne22222336 869
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8321 4311 0254 925
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 138
Długoterminowe aktywa finansowe23
Zapasy727273258
Należności handlowe4 0372 3136941 840
Długoterminowe pożyczki i należności231645758951
Rozliczenia międzyokresowe42
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty474407132
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe2219
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności248219219788
Aktywa trwałe4 3796 4215 94350 843
Aktywa obrotowe4 8312 6442 2372 918
Amortyzacja (noty)-25-18195
Pozostałe całkowite dochody, netto631357-1 364341
Różnice kursowe631357-1 364341
Udział w innych całkowitych dochodach
Przepływy operacyjne-674-705-6 9771 095
Wynik finansowy-3 484-1 616-40 916-7 858
Udział w wyniku jednostek powiązanych1371394 755139
Amortyzacja (przepływy operacyjne)-25-18195
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-723-343-4 2542 669
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej9038091 188-4 613
Wynik na działalności inwestycyjnej7 8796 164
Podatek dochodowy zapłacony-139
Płatności rozliczane w akcjach-3 548
Zmiana stanu rezerw932668-3 439368
Zmiana stanu zapasów01-71-20
Zmiana stanu należności-1 876-1 9021 016-7 303
Zmiana stanu zobowiązań7951 1752 2896 272
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne2 644359-4 9815 173
Wynik na zmianie wartości aktywów33 299
Przepływy inwestycyjne-55-4253
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-8805
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3-3-4-130
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych378
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Wydatki na badania i rozwój
Przepływy finansowe1 1136597 017-1 684
Emisja akcji własnych3 548
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 1136598 132-1 477
Spłacone kredyty i pożyczki-4 663-207
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto434-4136-336
Różnice kursowe91011
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych425-4138-338
Środki pieniężne na początek okresu407132369
Środki pieniężne na koniec okresu474407132
Całkowite dochody ogółem-2 852-1 260-47 117-7 487
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 976-1 301-3 408-1 278
PASYWA9 2109 0658 18053 761
Kapitał podstawowy1 3181 3181 3181 318
Należne wpłaty na kapitał podstawowy-2
Kapitał zapasowy120 457120 457120 457116 911
Wyceny i różnice kursowe1 118-431-1 1573 339
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-177 893-173 467-172 437-129 215
Udziały niekontrolujące3 2583 7224 4215 220
Rezerwy4 1963 3743 4571 562
Długoterminowe rezerwy1 616
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 1972 7952 5022 459
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku55544124
Pozostałe zobowiązania1 001
Świadczenia pracownicze1 8281 7681 5613 364
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze454535384
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)23 93917 54117 0018 961
Długoterminowe kredyty i pożyczki13 18519 50419 44328 175
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 0151 7011 015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 0731 8421 8141 457
Zobowiązania handlowe11 8689 5776 5198 689
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży4851-18102
Przychody ze sprzedaży produktów i usług449
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-55 000-52 123-51 819-7 649
Zobowiązania długoterminowe19 11624 18623 79432 475
Zobowiązania krótkoterminowe41 83633 28031 78423 715
Zysk/strata ze sprzedaży-1 928-1 250-3 426-1 176
EBITDA-2 102-822-37 379-4 126
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe23 93917 54117 0018 961
Długoterminowe zobowiązania finansowe13 18519 50419 44328 175
Zobowiązania finansowe37 12437 04536 44437 136
Zysk/strata brutto-3 483-1 617-40 916-7 859
Przychody finansowe7725968-1 330
Koszty finansowe-2 018-1 071-2 024-2 169
Różnice kursowe3622 033
Wynik na inwestycjach480
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-137-140-4 275-139
Zysk/strata netto-3 483-1 617-45 753-7 828
Podatek dochodowy-4 83731
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 100-827-37 198-4 221
Pozostałe przychody operacyjne108598-203342
Pozostałe koszty operacyjne-291-384 255-3 380
Wynik na aktywach niefinansowych11-137-37 824-7
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-1 839-355-46 317-6 435
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-1 013-905-800-1 052
Amortyzacja (koszt)-2-1182-96
Zużycie materiałów i energii-1-9-9
Usługi obce-1 310-744-2 679-585
Podatki i opłaty-15-9-52-4
Wynagrodzenia-557-476-602-512
Ubezpieczenia społeczne i inne-83-65-79-67
Pozostałe koszty rodzajowe-9-5-139-2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-30-3
Naliczone odsetki-1 071-2 001
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 827-711-44 953-6 775
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-656-906-800-1 053
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA8 18056 61267 64575 925
Inwestycje w jednostki powiązane3 9557 5196 54511 391
Rzeczowe aktywa trwałe1631192 5042 701
Wartości niematerialne i prawne2342 06130 88231 528
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 0252 9206 15912 166
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 1381 20840125
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy733471 6101 770
Należności handlowe6947391 3571 831
Długoterminowe pożyczki i należności7584231 224316
Rozliczenia międzyokresowe427914 635
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 414
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty71522 328783
Pozostałe aktywa długoterminowe19
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana151
Pożyczki i pozostałe należności219994
Aktywa trwałe5 94353 04247 31471 516
Aktywa obrotowe2 2373 41920 3314 409
Amortyzacja (noty)10032498962
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 806-870-531
Różnice kursowe-1 806-870304
Udział w innych całkowitych dochodach-835
Przepływy operacyjne-7 615-5 777-9 358-4 306
Wynik finansowy-53 892-17 134-14 955-17 243
Udział w wyniku jednostek powiązanych5 1866166301 168
Amortyzacja (przepływy operacyjne)10032498962
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-4 274-1 189-1 3421 116
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-2 023237926395
Wynik na działalności inwestycyjnej11 339-27 3083 7403 262
Podatek dochodowy zapłacony-145-65-110
Płatności rozliczane w akcjach-3 548
Zmiana stanu rezerw-2 2614 340-583566
Zmiana stanu zapasów171 2851611 544
Zmiana stanu należności1 23913 4241 6343 713
Zmiana stanu zobowiązań6 8765 716-144-3 533
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-168
Pozostałe przepływy operacyjne328-378142-33
Wynik na zmianie wartości aktywów33 29914 5374 055
Przepływy inwestycyjne-130-1 259-5 931-8 485
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4426
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-134-41-3-42
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 717
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 218-923-4 505
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Wydatki na badania i rozwój-5 009-6 681
Przepływy finansowe7 7464 38216 78712 145
Emisja akcji własnych3 54812 370
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki9 1334 62919 8326 006
Spłacone kredyty i pożyczki-4 935-247-2 830-2 073
Płatności z tytułu leasingu-215-204
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe-3 954
Przepływy pieniężne netto1-2 6541 498-646
Różnice kursowe1837847-25
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1-2 6541 498-646
Środki pieniężne na początek okresu522 3287831 454
Środki pieniężne na koniec okresu71522 328783
Całkowite dochody ogółem-59 702-18 621-17 302
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-8 683-7 945-8 571-11 933
PASYWA8 18056 61267 64575 925
Kapitał podstawowy1 3181 3181 3181 318
Należne wpłaty na kapitał podstawowy-2
Kapitał zapasowy120 457116 909116 909116 911
Wyceny i różnice kursowe-1 1573 7814 6514 347
Pozostałe kapitały835
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-172 437-121 767-104 540-87 940
Udziały niekontrolujące4 4217 0617 27611 246
Rezerwy3 4572 4641 8701 391
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 5029463 5127 805
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku544543212
Pozostałe zobowiązania1 0011 356545
Świadczenia pracownicze1 5612 190745631
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze35364480588
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)17 00126 39610 346202
Długoterminowe kredyty i pożyczki19 4434 02514 1497 283
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 7011 5631 3591 015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 8141 4571 4971 589
Zobowiązania handlowe6 5197 7874 5656 042
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną219
Zobowiązania z tytułu leasingu120110
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 6312 554
Przychody ze sprzedaży4491 6049421 778
Przychody ze sprzedaży produktów i usług4491 604
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-51 81924118 33835 469
Zobowiązania długoterminowe23 7946 79222 26919 819
Zobowiązania krótkoterminowe31 78442 29919 7629 391
Zysk/strata ze sprzedaży-8 234-6 341-7 629-10 155
EBITDA-46 618-13 874-12 914-15 853
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe17 00126 39610 346202
Długoterminowe zobowiązania finansowe19 4434 02514 1497 283
Zobowiązania finansowe36 44430 42124 4957 485
Zysk/strata brutto-53 892-17 134-14 955-17 243
Przychody finansowe196951883 220
Koszty finansowe-5 006-1 760-1 120-2 480
Różnice kursowe1 590-94719
Wynik na inwestycjach752
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-4 706-616-630-1 168
Zysk/strata netto-57 896-17 751-16 771-17 212
Podatek dochodowy-4 004-617-1 81631
Zysk/strata z działalności operacyjnej-46 718-13 906-13 412-16 815
Pozostałe przychody operacyjne40220 7127961 538
Pozostałe koszty operacyjne-942-1 996-6 123-7 186
Wynik na aktywach niefinansowych-37 944-26 281-456-1 012
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-57 041-18 208-13 540
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-2 661-413-3 762
Amortyzacja (koszt)-119-397-504-962
Zużycie materiałów i energii-243-37-18-814
Usługi obce-4 929-4 496-5 503-7 388
Podatki i opłaty-144-38-342-23
Wynagrodzenia-2 523-1 865-1 676-2 543
Ubezpieczenia społeczne i inne-370-182-169-221
Pozostałe koszty rodzajowe-235-18-86319
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-120-912-273-301
Naliczone odsetki-4 711-1 739-1 120-595
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-55 235-17 338-13 009-12 544
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-2 661-413-3 762-4 668
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport