Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA2 433 4352 529 4921 449 0801 430 943
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe20 70420 7202 69211 585
Nieruchomości inwestycyjne112 20169 94834 90916 676
Wartości niematerialne i prawne9 6826 3575 3024 617
Wartość firmy165165165165
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego57 52154 07827 40526 307
Aktywa z tytułu bieżącego podatku65 01839 55516 09417 873
Aktywa finansowe62 29386 1988 24218 588
Długoterminowe aktywa finansowe37 00037 00037 000
Zapasy1 260 6141 456 796707 806678 641
Należności handlowe37 71378 1556 85663 672
Długoterminowe pożyczki i należności6956421 314
Rozliczenia międzyokresowe147 028144 6445 80959 601
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty510 962375 849444 544343 795
Pozostałe aktywa długoterminowe129
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana148 839159 385152 126151 109
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe200 968188 910107 60397 664
Aktywa obrotowe2 083 6282 181 1971 189 3511 182 170
Amortyzacja (noty)1 6401 206590816
Pozostałe całkowite dochody, netto00733
Wynik z aktualizacji wycen00733
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów
Przepływy operacyjne-53 61628 273111 07526 836
Wynik finansowy202 29325 58448 26621 714
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 6401 206590816
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-3 4361 691-1 229-46
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej6 2493 8343 198877
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-12 620-1 393-2 626-10 575
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw-8 8639 608-6 8561 835
Zmiana stanu zapasów193 929-93 267-28 391-28 041
Zmiana stanu należności19 781-101 22258 90116 984
Zmiana stanu zobowiązań-524 468202 17729 85728 444
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów60 525-13 5849 883-6 725
Pozostałe przepływy operacyjne169-79-138935
Wynik na zmianie wartości aktywów11 185-6 282-380618
Przepływy inwestycyjne-38 54614 00358 642-1 407
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1203771
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 887-2 972-1 000-352
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych0058 821
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-34 675
Zbycie nieruchomości0001 400
Nabycie nieruchomości-320-108-2 526
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych016 972
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej9280922
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe227 399-111 517-67 85554 007
Emisja akcji własnych217 065
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne208 3120061 402
Wykup papierów dłużnych-48 9220-60 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki35 66623 43504
Spłacone kredyty i pożyczki-167 258-67 088-142-162
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-54 421
Płatności z tytułu leasingu-1 271-1 007-606-1 909
Odsetki z działalności finansowej-16 193-12 436-7 107-5 328
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto135 237-69 241101 86279 436
Różnice kursowe-124546-1 113-73
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych247 294-181 298181 298
Środki pieniężne na początek okresu375 849444 544343 795264 432
Środki pieniężne na koniec okresu510 962375 849444 544343 795
Całkowite dochody ogółem169 69019 90039 09117 237
Koszt sprzedanych produktów i usług-532 562-52 012-75 276-45 109
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-11 789-7 112-5 097-4 886
Koszty ogólnego zarządu-8 612-4 098-2 731-3 616
Koszt własny sprzedaży-532 562-52 012-75 276-45 109
PASYWA2 433 4352 529 4921 449 0801 430 943
Kapitał podstawowy584 960484 960256 703256 703
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy851 911735 726134 497134 497
Pozostałe kapitały-802 956-791 257-106 849-84 481
Zyski zatrzymane / niepokryte straty623 634469 153449 253442 215
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy19 27925 63611 74418 961
Długoterminowe rezerwy9 2294 5134 8184 457
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego58 24633 70930 22117 899
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku15 38011 3534 4593 981
Pozostałe zobowiązania1 0731 816596
Pozostałe zobowiązania długoterminowe19 42721 88219 24918 574
Świadczenia pracownicze
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)142 271278 03219 69820 722
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)408 114812 715322 765281 035
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe107 772212 36594 35553 315
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną1 053940917904
Zobowiązania z tytułu obligacji64 268110 459110 795171 474
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji269 74960 89161 24961 403
Zobowiązania z tytułu leasingu11 3528 5165 1554 443
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu48 67348 08330 05124 245
Przychody ze sprzedaży784 61897 039136 25783 150
Przychody ze sprzedaży produktów i usług784 61897 039136 25783 150
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 257 549898 582733 604748 934
Zobowiązania długoterminowe405 324169 078145 588126 578
Zobowiązania krótkoterminowe769 5091 460 892568 971554 527
Zysk/strata ze sprzedaży231 65533 81753 15329 539
Zysk/strata brutto ze sprzedaży252 05645 02760 98138 041
EBITDA215 39420 89844 71019 830
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe206 539388 491130 493192 196
Długoterminowe zobowiązania finansowe269 74960 89161 24961 403
Zobowiązania finansowe476 288449 382191 742253 599
Zysk/strata brutto211 49017 27644 87720 034
Przychody finansowe3 1793 4904 1854 016
Koszty finansowe-6 683-5 470-3 864-2 996
Różnice kursowe1 240-436436
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto169 69019 90038 35817 237
Podatek dochodowy-34 035-4 058-9 308-4 026
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-7 7656 6822 7891 229
Zysk/strata z działalności operacyjnej213 75419 69244 12019 014
Pozostałe przychody operacyjne1 4415004592 091
Pozostałe koszty operacyjne-18 866-14 179-9 492-12 616
Wynik na aktywach niefinansowych-476-446
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej169 69019 90039 09117 237
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju-460 700
Amortyzacja (koszt)-4 252
Zużycie materiałów i energii-28 069
Usługi obce-374 408
Podatki i opłaty-10 228
Wynagrodzenia-41 133
Pozostałe koszty rodzajowe-2 610
Naliczone odsetki-15 6905 681-5 681
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej169 69019 90038 35817 237
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA2 433 4351 326 9431 313 8641 460 027
Instrumenty pochodne64
Inwestycje w jednostki powiązane15 776
Rzeczowe aktywa trwałe20 70411 01012 31016 167
Nieruchomości inwestycyjne112 20116 114126 353151 722
Wartości niematerialne i prawne9 6824 5331 4461 630
Wartość firmy165165165165
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego57 52127 34529 00130 140
Aktywa z tytułu bieżącego podatku65 01828 80428 44225 558
Aktywa finansowe62 29311 40616 005
Długoterminowe aktywa finansowe37 00037 355
Zapasy1 260 614645 784639 535964 915
Należności handlowe37 71370 62422 82621 355
Długoterminowe pożyczki i należności69553567 042317
Rozliczenia międzyokresowe147 02859 65369 2387 062
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 069
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty510 962264 432264 146212 633
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana148 839149 53811 454
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe200 96896 702273 672216 986
Aktywa obrotowe2 083 6281 080 7031 040 1921 231 587
Amortyzacja (noty)4 2523 0282 7042 815
Pozostałe całkowite dochody, netto733136
Wynik z aktualizacji wycen733
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych168
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-32
Przepływy operacyjne112 56879 670251 2224 766
Wynik finansowy297 857138 450164 871178 242
Udział w wyniku jednostek powiązanych332146
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 2523 0282 7042 815
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-3 0204451763 683
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej14 1582 6357166 199
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-27 214-24 222-29 145-44 552
Płatności rozliczane w akcjach40
Zmiana stanu rezerw-4 276-6 2001 6995 842
Zmiana stanu zapasów44 2301 246117 995-13 442
Zmiana stanu należności-5 55619 883-86 9711 315
Zmiana stanu zobowiązań-263 990-44 08760 479-76 325
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów50 0994 95122 516
Pozostałe przepływy operacyjne88780722-16 292
Wynik na zmianie wartości aktywów5 141-17 266-4 172-42 905
Przepływy inwestycyjne32 692-7 560-9 293102 046
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych201245101184
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-9 211-4 543-1 009-6 944
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych58 821
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-34 675-8 751
Zbycie nieruchomości1 40016 118147 965
Nabycie nieruchomości-2 666-6 153-11 010-38 662
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych41 800
Nabycie aktywów finansowych16 972-41 800
Zwrot udzielonych pożyczek1 48013 015
Udzielone pożyczki-1 480-5 900
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 8502 8911 5321 139
Pozostałe przepływy inwestycyjne-15 025
Przepływy finansowe102 034-72 188-151 674-24 332
Emisja akcji własnych217 065
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne269 714109 277166 772
Wykup papierów dłużnych-108 922-128 500-44 302-105 500
Zaciągnięte kredyty i pożyczki59 1053510 360117 262
Spłacone kredyty i pożyczki-234 650-681-43 897-122 829
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-54 421-31 575-62 122-64 946
Płatności z tytułu leasingu-4 793-2 298-2 316-920
Odsetki z działalności finansowej-41 064-18 446-9 397-14 171
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto247 294-7890 25582 480
Różnice kursowe-764364-221
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych247 294-7890 255
Środki pieniężne na początek okresu264 432264 146174 112130 153
Środki pieniężne na koniec okresu510 962264 432264 146212 633
Całkowite dochody ogółem245 918110 215126 426135 333
Koszt sprzedanych produktów i usług-704 959-319 398-417 250-457 761
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 104-8-8 341
Koszty sprzedaży-28 884-14 921-15 995-12 732
Koszty ogólnego zarządu-19 057-14 996-10 007-51 180
Koszt własny sprzedaży-704 959-320 502-417 258-466 102
PASYWA2 433 4351 326 9431 313 8641 460 027
Kapitał podstawowy584 960256 703256 703256 703
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy851 911134 497134 497134 497
Pozostałe kapitały-802 956-84 481-119 371-119 371
Zyski zatrzymane / niepokryte straty623 634424 978381 228309 557
Udziały niekontrolujące32 481
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych64
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy19 27918 27221 53516 985
Długoterminowe rezerwy9 2295 4716 2486 269
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego58 24620 20919 06613 583
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku15 3809 0829 86514 545
Pozostałe zobowiązania1 07324
Pozostałe zobowiązania długoterminowe19 42717 47820 73730 547
Świadczenia pracownicze13 064
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 007
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)142 27121 97496316 618
Długoterminowe kredyty i pożyczki020 30655 630
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)408 114246 347283 242319 896
Zobowiązania handlowe107 77256 60063 57952 895
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną1 0531 0132 219
Zobowiązania z tytułu obligacji64 26862 002129 83623 120
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji269 749110 00060 599246 030
Zobowiązania z tytułu leasingu11 3523 9722 9962 934
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu48 67322 82421 83130 754
Przychody ze sprzedaży1 101 064499 678637 731669 887
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 101 064498 566637 722660 328
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 11299 559
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 257 549731 697653 057581 386
Zobowiązania długoterminowe405 324175 982148 787383 820
Zobowiązania krótkoterminowe769 509418 251512 020460 121
Zysk/strata ze sprzedaży348 164149 259194 471139 873
Zysk/strata brutto ze sprzedaży396 105179 176220 473203 785
EBITDA300 832118 365167 005193 527
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe206 53983 976130 79939 738
Długoterminowe zobowiązania finansowe269 749110 00080 905301 660
Zobowiązania finansowe476 288193 976211 704341 398
Zysk/strata brutto293 677119 861164 336178 242
Przychody finansowe14 87013 4405 866948
Koszty finansowe-19 013-9 048-5 013-8 895
Różnice kursowe1 240132-666-4 377
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-152-146
Zysk/strata netto245 185110 215126 426135 197
Podatek dochodowy-51 427-24 619-38 105-43 045
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej2 93514 973195
Zysk/strata z działalności operacyjnej296 580115 337164 301190 712
Pozostałe przychody operacyjne4 4916 0897 1238 230
Pozostałe koszty operacyjne-55 153-40 603-41 656-16 589
Wynik na aktywach niefinansowych-9225924 36359 198
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej245 918110 215125 962132 981
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących4642 352
Koszty według rodzaju-460 700-317 531-347 765-530 556
Amortyzacja (koszt)-4 252-3 028-2 704-2 815
Zużycie materiałów i energii-28 069-10 551-5 723-30 098
Usługi obce-374 408-264 524-294 902-444 437
Podatki i opłaty-10 228-3 260-6 011-5 437
Wynagrodzenia-41 133-34 567-36 937-42 857
Pozostałe koszty rodzajowe-2 610-1 601-1 488-4 912
Naliczone odsetki-15 690-7 217-4 109-5 870
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej245 185110 215125 962132 845
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących4642 352
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport