Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA3 682 9683 539 7013 336 5373 256 308
Rzeczowe aktywa trwałe15 42615 83116 11213 032
Nieruchomości inwestycyjne72 73272 73272 85472 854
Wartości niematerialne i prawne8 3338 2557 5207 519
Wartość firmy56 50856 50856 50856 508
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 13034 43852 03950 688
Aktywa z tytułu bieżącego podatku14 954
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy2 767 3062 668 1622 823 0002 772 676
Należności handlowe103 31731 322111 41782 251
Długoterminowe pożyczki i należności597571484417
Rozliczenia międzyokresowe16 860
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty624 619620 068196 603200 363
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe187 726188 335205 517201 018
Aktywa obrotowe3 495 2423 351 3663 131 0203 055 290
Amortyzacja (noty)968965822853
Pozostałe całkowite dochody, netto-36
Zyski/straty aktuarialne-45
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów9
Przepływy operacyjne-21 832296 80827 023-114 215
Wynik finansowy96 590145 36951 25190 579
Amortyzacja (przepływy operacyjne)968965822853
Różnice kursowe z działalności operacyjnej012 606-8 558
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-4 396-1 518-606-690
Wynik na działalności inwestycyjnej-6116-131
Podatek dochodowy zapłacony-21 848-8 592-11 507-76 122
Płatności rozliczane w akcjach740
Zmiana stanu rezerw1141 3312 319-1 993
Zmiana stanu zapasów-215 02974 785-34 202-103 581
Zmiana stanu należności-43 91746 785-32 518-11 307
Zmiana stanu zobowiązań143 9602 19725 272-26 263
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 7701 0681 315740
Pozostałe przepływy operacyjne22 76234 30212 27222 096
Przepływy inwestycyjne6 1009188451 643
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6711
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-421-1 158-404-548
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6 5152 0691 2482 190
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe20 283125 739-31 62814 936
Emisja akcji własnych0252 000
Wyemitowane papiery dłużne126 021260 0000150 000
Wykup papierów dłużnych-92 700-120 0000-160 250
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3119 998122 93442 068
Spłacone kredyty i pożyczki-20 000-201 718
Płatności z tytułu leasingu-726-687-3 988-532
Inne wypłaty z zysku0-193 573
Odsetki z działalności finansowej-12 343-13 572-7 283-16 350
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto4 551423 465-3 760-97 636
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu620 068196 603200 363297 999
Środki pieniężne na koniec okresu624 619620 068196 603200 363
Całkowite dochody ogółem96 590145 33351 25190 579
Koszty sprzedaży-5 514-4 867-4 912-4 545
Koszty ogólnego zarządu-7 713-7 442-6 653-6 882
Koszt własny sprzedaży-268 395-457 594-246 520-232 345
PASYWA3 682 9683 539 7013 336 5373 256 308
Kapitał podstawowy216 073216 073216 073193 573
Kapitał zapasowy333 4761 114 048333 486106 549
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały781 42980780 688780 688
Zyski zatrzymane / niepokryte straty465 060368 576223 326172 075
Udziały niekontrolujące195126
Rezerwy10 18810 27210 5719 688
Długoterminowe rezerwy10 82910 6319 0357 598
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego89 172101 97192 36489 061
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku15 2621 8573 3124 500
Pozostałe zobowiązania686 977617 294701 305607 333
Pozostałe zobowiązania długoterminowe178 600131 45058 397102 095
Świadczenia pracownicze5 8755 5225 3565 244
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze200200141141
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 8495 5112 25842 068
Długoterminowe kredyty i pożyczki145 000145 000145 000170 877
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe152 002131 824118 706324 078
Długoterminowe zobowiązania handlowe36 20735 37535 52446 267
Zobowiązania z tytułu obligacji81 95378 186201 425290 723
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji338 872431 457172 36379 622
Zobowiązania z tytułu leasingu3 6473 4124 1913 961
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu129 102130 836223 016220 167
Przychody ze sprzedaży390 287639 409323 266348 328
Przychody ze sprzedaży produktów i usług389 679638 806322 219347 508
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów6086031 047820
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 796 0381 698 7771 553 5731 252 885
Zobowiązania długoterminowe927 982986 920735 840715 828
Zobowiązania krótkoterminowe958 753853 8781 047 1241 287 595
Zysk/strata ze sprzedaży108 665169 50665 181104 556
Zysk/strata brutto ze sprzedaży121 892181 81576 746115 983
EBITDA111 264170 56366 076103 159
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe84 80283 697203 683332 791
Długoterminowe zobowiązania finansowe483 872576 457317 363250 499
Zobowiązania finansowe568 674660 154521 046583 290
Zysk/strata brutto119 352179 72363 523112 675
Przychody finansowe11 381-5 9114 94811 881
Koszty finansowe-2 3254 978-6 679-1 512
Różnice kursowe11 058
Zysk/strata netto96 590145 36951 25190 579
Podatek dochodowy-22 762-34 354-12 272-22 096
Zysk/strata z działalności operacyjnej110 296169 59865 254102 306
Pozostałe przychody operacyjne2 1103 3721 4611 303
Pozostałe koszty operacyjne-479-3 472-1 388-3 553
Wynik na aktywach niefinansowych192
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej96 521145 21451 25190 579
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących69119
Koszty według rodzaju-1 097 844
Amortyzacja (koszt)-3 477
Zużycie materiałów i energii-113 152
Usługi obce-954 605
Podatki i opłaty-12 311
Wynagrodzenia-37 565
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe25 558
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 292
Naliczone odsetki-7 933
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej96 521145 25051 25190 579
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących69119
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA3 539 7013 178 0813 115 4702 792 686
Rzeczowe aktywa trwałe15 83113 83013 42211 233
Nieruchomości inwestycyjne72 73272 85468 98869 742
Wartości niematerialne i prawne8 2557 5186 9676 890
Wartość firmy56 50856 50856 50856 508
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 43850 87356 56140 815
Aktywa z tytułu bieżącego podatku14 95432 48721 32611 548
Aktywa finansowe1 892
Zapasy2 668 1622 494 8162 323 5942 327 658
Należności handlowe31 32229 74763 45518 169
Długoterminowe pożyczki i należności571447556799
Rozliczenia międzyokresowe16 86018 6499 1477 382
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty620 068398 460494 946241 942
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe188 335202 030203 002185 987
Aktywa obrotowe3 351 3662 976 0512 912 4682 606 699
Amortyzacja (noty)3 4773 0443 0182 262
Pozostałe całkowite dochody, netto-3657375
Zyski/straty aktuarialne-4571466
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów9-14-9-1
Przepływy operacyjne112 685222 148683 97555 520
Wynik finansowy341 336368 244331 189167 455
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 4773 0443 0182 262
Różnice kursowe z działalności operacyjnej3 5013 335171
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-4 180-17 3693 1664 376
Wynik na działalności inwestycyjnej-68-3 8511 0531 334
Podatek dochodowy zapłacony-122 121-60 461-33 237-24 898
Zmiana stanu rezerw2 921-3 8583 7466 354
Zmiana stanu zapasów-221 477-139 330108 093-208 478
Zmiana stanu należności16 92814 179-57 397-489
Zmiana stanu zobowiązań11 158-36 232242 93174 591
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-516-37063131
Pozostałe przepływy operacyjne81 72694 81781 35032 711
Przepływy inwestycyjne7 04916 042-7191 125
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2741531531 628
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 540-1 872-960-548
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych10
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej9 31517 7617845
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe101 874-334 676-430 25234 414
Emisja akcji własnych252 000
Wyemitowane papiery dłużne410 000240 000200 000
Wykup papierów dłużnych-280 250-200 000-384 050-122 150
Zaciągnięte kredyty i pożyczki185 000174 88166 000172 866
Spłacone kredyty i pożyczki-221 718-45 000-199 500-179 449
Płatności z tytułu leasingu-5 555-3 804-6 258-7 224
Inne wypłaty z zysku-193 573-232 288-117 305-47
Odsetki z działalności finansowej-44 030-28 465-29 139-29 582
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto221 608-96 486253 00491 059
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu398 460494 946241 942150 883
Środki pieniężne na koniec okresu620 068398 460494 946241 942
Całkowite dochody ogółem341 300368 301331 226167 460
Koszty sprzedaży-18 529-16 963-15 955-14 078
Koszty ogólnego zarządu-27 451-24 774-21 498-18 680
Koszt własny sprzedaży-1 051 864-1 187 528-1 225 735-929 880
PASYWA3 539 7013 178 0813 115 4702 792 686
Kapitał podstawowy216 073193 573193 573193 573
Kapitał zapasowy1 114 048721 284620 654592 296
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały801165922
Zyski zatrzymane / niepokryte straty368 576386 769351 405165 924
Udziały niekontrolujące126-27
Rezerwy10 2729 2578 6226 268
Długoterminowe rezerwy10 6318 79013 27811 874
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego101 97199 39091 82756 849
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 85761 26944 77513 471
Pozostałe zobowiązania617 294682 573633 835505 150
Pozostałe zobowiązania długoterminowe131 45064 519151 66351 538
Świadczenia pracownicze5 5224 6674 1563 720
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze200141150183
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)5 511045 120133 184
Długoterminowe kredyty i pożyczki145 000179 142044 205
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe131 824123 353113 026105 339
Długoterminowe zobowiązania handlowe35 37532 58036 71433 497
Zobowiązania z tytułu obligacji78 186383 621202 570375 582
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji431 457371 621349 682
Zobowiązania z tytułu leasingu3 4124 1094 1483 288
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu130 836222 928228 274147 068
Przychody ze sprzedaży1 500 4861 657 8231 679 1931 167 354
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 497 7211 656 4681 678 8491 167 074
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2 7651 355344280
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 698 7771 301 7421 165 691951 815
Zobowiązania długoterminowe986 920607 490893 527694 896
Zobowiązania krótkoterminowe853 8781 268 8491 056 2521 146 002
Zysk/strata ze sprzedaży402 642428 558416 005204 716
Zysk/strata brutto ze sprzedaży448 622470 295453 458237 474
EBITDA405 093439 089420 051210 768
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe83 697383 621247 690508 766
Długoterminowe zobowiązania finansowe576 457179 142371 621393 887
Zobowiązania finansowe660 154562 763619 311902 653
Zysk/strata brutto423 114462 960416 489200 255
Przychody finansowe18 97928 6876 4573 109
Koszty finansowe-8 539-3 606-7 001-11 544
Różnice kursowe11 0581 834184
Zysk/strata netto341 336368 244331 189167 455
Podatek dochodowy-81 778-94 716-85 300-32 800
Zysk/strata z działalności operacyjnej401 616436 045417 033208 506
Pozostałe przychody operacyjne8 05211 4546 5789 335
Pozostałe koszty operacyjne-9 270-3 954-5 253-5 657
Wynik na aktywach niefinansowych192-13-297112
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej341 181368 301331 199167 440
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1192720
Koszty według rodzaju-1 097 844-1 229 265-1 263 188-962 638
Amortyzacja (koszt)-3 477-3 044-3 018-2 262
Zużycie materiałów i energii-113 152-187 685-156 094-148 909
Usługi obce-954 605-753 310-941 214-1 238 269
Podatki i opłaty-12 311-11 003-11 262-9 839
Wynagrodzenia-37 565-33 522-28 436-26 181
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe25 558-239 995-122 756463 059
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 292-706-408-237
Naliczone odsetki-7 933-2 344-4 088-4 978
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej341 217368 244331 162167 435
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1192720
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport