Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA2 586 1412 273 9242 263 3372 230 441
Instrumenty pochodne3 3022 8173 8283 260
Długoterminowe instrumenty pochodne35 65228 64534 83937 679
Inwestycje w jednostki powiązane1 0339911 0041 082
Rzeczowe aktywa trwałe1 239 2161 116 622949 323803 431
Nieruchomości inwestycyjne115115116116
Wartości niematerialne i prawne17 5329 26719 09419 448
Wartość firmy8 929
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 3601 7991 449443
Aktywa z tytułu bieżącego podatku15 815114 19219 90018 510
Aktywa finansowe20131513
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy524 682523 859556 255589 003
Należności handlowe462 531214 739368 127364 891
Długoterminowe pożyczki i należności22 11715 41715 07614 643
Rozliczenia międzyokresowe89 72185 301105 458101 823
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty150 987144 269168 178251 892
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana6 9496 9556 960
Pożyczki i pozostałe należności21 05813 72017 247
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Aktywa trwałe1 318 0251 181 7851 020 901876 842
Aktywa obrotowe1 268 1161 085 1901 235 4811 346 639
Amortyzacja (noty)11 98112 35611 89712 566
Pozostałe całkowite dochody, netto-4 408-10 5661 877-9 692
Różnice kursowe-4 408-10 5661 877-9 692
Przepływy operacyjne3 699172 48331 69256 285
Wynik finansowy8 61010 40840 72329 228
Udział w wyniku jednostek powiązanych-42-37-22-80
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 98112 35611 89712 566
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-488-7 5613 547-4 986
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej13 94417 92516 11717 786
Wynik na działalności inwestycyjnej-3 271-215-397-848
Podatek dochodowy zapłacony-6 543-4 105-4 08674 351
Płatności rozliczane w akcjach0
Zmiana stanu rezerw-95296-621 203
Zmiana stanu zapasów-2 50727 88733 40586 146
Zmiana stanu należności-175 86269 097-1 443-9 770
Zmiana stanu zobowiązań157 41646 940-67 658-149 161
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych556-508-329-210
Pozostałe przepływy operacyjne60
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-137 367-163 011-78 204-83 865
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych9 2793 7932 389
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-154 073-156 876-78 243-86 197
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych16 628
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-32-26 608-59-60
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek1333
Udzielone pożyczki-8-1-50
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej50100
Pozostałe przepływy inwestycyjne7 4660
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe10 6811 972-42 490-162 541
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki207 637-1024 46851 320
Spłacone kredyty i pożyczki-185 062-58-40 059-39
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-1080-209 245
Płatności z tytułu leasingu-8 133-6 331-9 788-6 708
Odsetki z działalności finansowej-21 3523 628-17 111-4 683
Pozostałe przepływy finansowe17 6994 7436 814
Przepływy pieniężne netto-122 98711 444-89 002-190 121
Różnice kursowe-873-2 13671-1 251
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu470 676750 979
Środki pieniężne na koniec okresu164 678479 984358 853559 607
Całkowite dochody ogółem1 787-2 18831 95415 383
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 953 543
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-487 777
Koszty sprzedaży-34 831-26 765-22 630-33 555
Koszty ogólnego zarządu-17 415-19 122-17 181-23 673
Koszt własny sprzedaży-660 813-523 303-457 697-676 436
PASYWA2 586 1412 273 9242 263 3372 230 441
Kapitał podstawowy257 131257 131257 131257 131
Wyceny i różnice kursowe-18 334-13 926-3 360-5 237
Pozostałe kapitały710 977710 977710 977710 977
Zyski zatrzymane / niepokryte straty213 898207 766199 636171 251
Udziały niekontrolujące79 32479 26279 01477 322
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy1 3001 3001 3001 330
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 2854 38615 5096 479
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku21 92217 56117 34416 572
Pozostałe zobowiązania2 259
Pozostałe zobowiązania długoterminowe09 3559 227
Świadczenia pracownicze16 8421 75511 59112 828
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze12 72813 12612 99413 076
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)175 88982 037113 37587 223
Długoterminowe kredyty i pożyczki183 452108 477112 030107 639
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)19 28017 82214 33813 155
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 8765 4725 6505 999
Zobowiązania handlowe545 320424 852355 409363 540
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną1 5411 5211 499
Zobowiązania z tytułu obligacji26 03247 34946 82148 982
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji193 185177 677177 565217 437
Zobowiązania z tytułu leasingu24 15023 90324 01822 333
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu110 884103 197101 11991 678
Przychody ze sprzedaży686 280569 979499 497764 601
Przychody ze sprzedaży produktów i usług13 463487 840
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów672 81782 139
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 163 6721 161 9481 164 3841 134 122
Zobowiązania długoterminowe512 410412 335434 222451 535
Zobowiązania krótkoterminowe830 735618 838584 196565 963
Zysk/strata ze sprzedaży-26 7797891 98930 937
Zysk/strata brutto ze sprzedaży25 46746 67641 80088 165
EBITDA26 65725 62071 89754 040
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe201 921129 386160 196136 205
Długoterminowe zobowiązania finansowe376 637286 154289 595325 076
Zobowiązania finansowe578 558415 540449 791461 281
Zysk/strata brutto8 61010 40840 72329 228
Przychody finansowe9 124-7 228-3 22712 680
Koszty finansowe-15 232-3 794-16 072-24 946
Różnice kursowe8 129
Wynik na inwestycjach0-60
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć42372280
Zysk/strata netto6 1958 37830 07725 075
Podatek dochodowy-2 415-2 030-10 646-4 153
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej14 67613 26460 00041 474
Pozostałe przychody operacyjne42 0285 29160 40811 235
Pozostałe koszty operacyjne-573-172-2 397-698
Wynik na aktywach niefinansowych7 356
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 725-2 43630 26214 027
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących622481 6921 356
Koszty według rodzaju-2 175 430
Amortyzacja (koszt)-49 060
Zużycie materiałów i energii-1 617 909
Usługi obce-256 670
Podatki i opłaty-12 069
Wynagrodzenia-183 602
Ubezpieczenia społeczne i inne-47 668
Pozostałe koszty rodzajowe-8 452
Naliczone odsetki-40 017
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej6 1338 13028 38523 719
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących622481 6921 356
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA2 273 9242 083 0161 505 1721 031 199
Instrumenty pochodne2 8176 8421 845
Długoterminowe instrumenty pochodne28 64550 55115 689
Inwestycje w jednostki powiązane9911 0871 0151 195
Rzeczowe aktywa trwałe1 116 622647 439493 220429 769
Nieruchomości inwestycyjne1151171197 136
Wartości niematerialne i prawne9 2673 9226 2109 171
Wartość firmy8 9298 9298 9298 929
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 79914 33924 53749 380
Aktywa z tytułu bieżącego podatku114 19296 22636 29237 479
Aktywa finansowe137794121
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy523 859549 078425 801274 101
Należności handlowe214 739272 596316 74694 091
Długoterminowe pożyczki i należności15 41713 97114 7778 938
Rozliczenia międzyokresowe85 30175 11045 09510 334
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty144 269335 761107 810100 555
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana6 9496 9716 993
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Aktywa trwałe1 181 785740 355564 496514 518
Aktywa obrotowe1 085 1901 335 690933 683516 681
Amortyzacja (noty)49 06044 25151 82847 708
Pozostałe całkowite dochody, netto-13 926-84-1246
Różnice kursowe-13 926-84-1246
Przepływy operacyjne294 545486 418120 012206 089
Wynik finansowy264 996728 704452 63032 270
Udział w wyniku jednostek powiązanych-54-222-30-61
Amortyzacja (przepływy operacyjne)49 06044 25151 82847 708
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-9 039-173-9497 222
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej66 242-8 5781 49721 859
Wynik na działalności inwestycyjnej-6 988-816-4 139-578
Podatek dochodowy zapłacony-16 788-80 047-61 597-945
Płatności rozliczane w akcjach-112 076
Zmiana stanu rezerw1 464-3 2113 663976
Zmiana stanu zapasów102 887-123 191-151 47422 900
Zmiana stanu należności33 722-16 671-229 48034 120
Zmiana stanu zobowiązań-77 484-53 09653 45241 175
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 397-1 0582 550-187
Pozostałe przepływy operacyjne5262 061-370
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-359 064-235 834-92 121-57 110
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych12 2751 7356 756879
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-388 318-205 381-100 488-60 417
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych16 628183
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-17-3
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek12248725
Udzielone pożyczki-11-10-60
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1501564020
Pozostałe przepływy inwestycyjne200-32 3411 3642 383
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe-124 318-5 479-37 836-127 380
Emisja akcji własnych106 0002 914
Zaciągnięte kredyty i pożyczki175 778132 038209 000
Spłacone kredyty i pożyczki-40 172-59 065-166 387-52 732
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-209 245-25 713-25 713-38 323
Płatności z tytułu leasingu-28 046-22 135-20 569-17 062
Odsetki z działalności finansowej-34 190-37 697-37 081-19 263
Pozostałe przepływy finansowe11 557-98 907
Przepływy pieniężne netto-188 837245 105-9 94521 599
Różnice kursowe-2 609
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu479 984426 325191 165179 511
Całkowite dochody ogółem221 882610 289363 51433 592
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 953 543-2 346 185-1 918 264-1 412 380
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-487 777-426 225-303 973-161 944
Koszty sprzedaży-116 205-128 778-101 065-81 753
Koszty ogólnego zarządu-74 716-88 308-65 099-46 695
Koszt własny sprzedaży-2 441 320-2 772 410-2 222 237-1 574 324
PASYWA2 273 9242 083 0161 505 1721 031 199
Kapitał podstawowy257 131257 131257 131185 911
Wyceny i różnice kursowe-13 9268496
Pozostałe kapitały710 977351 54829 301101 373
Zyski zatrzymane / niepokryte straty207 766547 417317 369380
Udziały niekontrolujące79 26272 33539 98419 254
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych4 011
Rezerwy1 3001 3301 80025
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 386
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku17 56147 07013 41413 115
Pozostałe zobowiązania2 2595971 9345 517
Pozostałe zobowiązania długoterminowe20 668
Świadczenia pracownicze1 7551 8632 1391 583
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze13 12611 87814 34313 011
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)82 0372 48826 30338 916
Długoterminowe kredyty i pożyczki108 477116 144114125 434
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)17 82212 93412 32211 595
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 4726 6985 301984
Zobowiązania handlowe424 852372 647470 499387 020
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną1 5411 5451 548
Zobowiązania z tytułu obligacji47 34946 44942 163
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji177 677118 901157 787
Zobowiązania z tytułu leasingu23 90321 55019 55017 966
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu103 19792 49192 08684 340
Przychody ze sprzedaży2 721 5243 666 6902 811 1511 733 221
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 118 6092 999 1162 479 7641 532 413
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów602 915667 574331 387200 808
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 161 9481 156 096603 885287 760
Zobowiązania długoterminowe412 335346 112269 631244 437
Zobowiązania krótkoterminowe618 838506 928590 124479 748
Zysk/strata ze sprzedaży89 283677 194422 75030 449
Zysk/strata brutto ze sprzedaży280 204894 280588 914158 897
EBITDA252 366766 977519 582114 235
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe129 38648 93768 46638 916
Długoterminowe zobowiązania finansowe286 154235 045157 901125 434
Zobowiązania finansowe415 540283 982226 367164 350
Zysk/strata brutto264 996728 704452 63032 270
Przychody finansowe2 8658 9631 287
Koszty finansowe-61 434-43 051-39 731-26 245
Różnice kursowe8 129-151 746-8 072
Wynik na inwestycjach112 07639 85921 544
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć542223060
Zysk/strata netto235 808610 373363 52633 546
Podatek dochodowy-29 188-118 331-89 1041 276
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej203 306722 726467 75466 527
Pozostałe przychody operacyjne112 93153 59446 25541 852
Pozostałe koszty operacyjne-6 264-8 878-5 377-6 349
Wynik na aktywach niefinansowych7 3568164 126575
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej215 328577 833342 75832 721
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących6 55432 45620 756871
Koszty według rodzaju-2 175 430-2 625 046-2 217 524-1 650 801
Amortyzacja (koszt)-49 060-44 251-51 828-46 236
Zużycie materiałów i energii-1 617 909-2 041 050-1 729 223-1 229 523
Usługi obce-256 670-277 238-214 828-176 989
Podatki i opłaty-12 069-11 914-9 528-9 967
Wynagrodzenia-183 602-198 049-166 742-146 354
Ubezpieczenia społeczne i inne-47 668-44 086-38 279-35 259
Pozostałe koszty rodzajowe-8 452-8 458-7 096-6 473
Naliczone odsetki-40 017-36 964-25 696-19 094
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej229 254577 917342 77032 675
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 55432 45620 756871
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport