Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA29 95729 99327 67032 900
Inwestycje w jednostki powiązane201196216215
Rzeczowe aktywa trwałe1 197790725779
Wartości niematerialne i prawne2 2972 2622 0252 086
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego110236233309
Aktywa z tytułu bieżącego podatku8888
Aktywa finansowe9 1528 8699 0849 308
Należności handlowe4 2253 7133 9414 935
Rozliczenia międzyokresowe268
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 6056 9576 3129 908
Pozostałe aktywa6 1626 6945 1265 352
Aktywa trwałe3 8053 4843 1993 389
Aktywa obrotowe26 15226 50924 47129 511
Amortyzacja (noty)791458748736
Pozostałe całkowite dochody, netto226-12125033
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu279-14930940
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-5328-59-7
Przepływy operacyjne8181 3221 0081 532
Wynik finansowy588512876807
Udział w wyniku jednostek powiązanych-620-31-13
Amortyzacja (przepływy operacyjne)791458748736
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-26
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej7113210197
Wynik na działalności inwestycyjnej-13-44-80
Podatek dochodowy zapłacony-156-192-285-215
Płatności rozliczane w akcjach9-1757475
Zmiana stanu rezerw-292317-2308
Zmiana stanu należności-244-30481
Zmiana stanu zobowiązań57319-20536
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-263-2291 379-154
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych390100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-291-369-247-254
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1011 482
Nabycie aktywów finansowych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2801440
Przepływy finansowe-907-448-5 983-557
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-5 523
Płatności z tytułu leasingu-804-283-322-444
Odsetki z działalności finansowej-103-165-138-113
Przepływy pieniężne netto-352645-3 596821
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu6 9576 3129 9089 087
Środki pieniężne na koniec okresu6 6056 9576 3129 908
Całkowite dochody ogółem614201843496
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-7 826-7 262-7 026-7 191
PASYWA29 95729 99327 67032 900
Kapitał podstawowy1 9721 9721 9721 972
Kapitał zapasowy7 8037 8037 8037 803
Pozostałe kapitały3117637147
Zyski zatrzymane / niepokryte straty9 8969 5079 1858 589
Udziały niekontrolujące60616164
Rezerwy6969
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34557895
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku33423548
Świadczenia pracownicze56564646
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)8531 1447721 000
Zobowiązania handlowe2 7502 6942 3758 103
Zobowiązania z tytułu leasingu1 960
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 1894 6234 9035 064
Przychody ze sprzedaży8 4267 8307 8357 866
Przychody ze sprzedaży produktów i usług8 4267 8307 835-8 001
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego19 98219 35819 33118 411
Zobowiązania długoterminowe6 2234 6784 9815 159
Zobowiązania krótkoterminowe3 6925 8963 2979 266
Zysk/strata ze sprzedaży600568809675
EBITDA1 3911 0721 5571 513
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto588512876807
Przychody finansowe91101174140
Koszty finansowe-109-170-138-123
Różnice kursowe-7
Wynik na inwestycjach-6
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć6-203113
Zysk/strata netto388322593463
Podatek dochodowy-200-190-283-344
Zysk/strata z działalności operacyjnej600614809777
Pozostałe przychody operacyjne1-835106
Pozostałe koszty operacyjne-1-8-5-4
Wynik na aktywach niefinansowych137
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej615201846499
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-10-3-3
Koszty według rodzaju-28 132
Amortyzacja (koszt)-2 661
Zużycie materiałów i energii-1 410
Usługi obce-3 667
Podatki i opłaty-399
Wynagrodzenia-14 607
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-5 388
Naliczone odsetki-536
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej389322596466
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-10-3-3
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202320222021
AKTYWA29 99331 82332 897
Inwestycje w jednostki powiązane196189154
Rzeczowe aktywa trwałe790964908
Wartości niematerialne i prawne2 2622 0721 295
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego236406351
Aktywa z tytułu bieżącego podatku83432
Aktywa finansowe8 86910 00513 931
Należności handlowe3 7133 7284 132
Rozliczenia międzyokresowe268300260
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 9578 1597 620
Pozostałe aktywa6 6945 9664 214
Aktywa trwałe3 4843 6312 708
Aktywa obrotowe26 50928 19230 189
Amortyzacja (noty)2 6612 6421 587
Pozostałe całkowite dochody, netto356-60188
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu440-742108
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-84141-20
Przepływy operacyjne5 4417 27028 033
Wynik finansowy3 6045 71710 541
Udział w wyniku jednostek powiązanych-37-61-24
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 6612 6421 587
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-26-185
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej40722522
Wynik na działalności inwestycyjnej-137-46-364
Podatek dochodowy zapłacony-1 058-1 463-6 649
Zmiana stanu rezerw-165-244-117
Zmiana stanu należności4736429 444
Zmiana stanu zobowiązań145321-6 407
Przepływy inwestycyjne7771 600-6 285
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych13948120
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 123-2 031-1 446
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1 5835 6714 063
Nabycie aktywów finansowych-2 250-9 057
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej17816235
Przepływy finansowe-7 420-8 331-18 477
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-5 523-6 706-17 337
Płatności z tytułu leasingu-1 361-1 230-1 090
Odsetki z działalności finansowej-536-395-50
Przepływy pieniężne netto-1 2025393 271
Środki pieniężne na początek okresu8 1597 6204 349
Środki pieniężne na koniec okresu6 9578 1597 620
Całkowite dochody ogółem2 8443 6388 563
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-28 132-29 132-27 433
PASYWA29 99331 82332 897
Kapitał podstawowy1 9721 9721 972
Kapitał zapasowy7 8037 8037 803
Pozostałe kapitały76-281321
Zyski zatrzymane / niepokryte straty9 50712 53615 005
Udziały niekontrolujące616764
Rezerwy179162
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5579180
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku427241
Świadczenia pracownicze563943
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 1441 1491 388
Zobowiązania handlowe2 6942 5492 228
Zobowiązania z tytułu leasingu1 9601 2651 020
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 6234 3942 670
Przychody ze sprzedaży31 53234 51837 548
Przychody ze sprzedaży produktów i usług31 53234 51837 548
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego19 35822 03025 101
Zobowiązania długoterminowe4 6784 4732 850
Zobowiązania krótkoterminowe5 8965 2534 882
Zysk/strata ze sprzedaży3 4005 38610 115
EBITDA6 2168 06411 781
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe000
Długoterminowe zobowiązania finansowe000
Zobowiązania finansowe000
Zysk/strata brutto3 6045 71710 541
Przychody finansowe576655372
Koszty finansowe-551-412-60
Różnice kursowe-7-9-7
Wynik na inwestycjach-6
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć376142
Zysk/strata netto2 4884 2398 475
Podatek dochodowy-1 116-1 478-2 066
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 5555 42210 194
Pozostałe przychody operacyjne407611
Pozostałe koszty operacyjne-22-86-27
Wynik na aktywach niefinansowych1374695
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 8503 6378 557
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-616
Koszty według rodzaju-28 132-29 132-27 433
Amortyzacja (koszt)-2 661-2 642-1 587
Zużycie materiałów i energii-1 410-1 540-1 194
Usługi obce-3 667-4 432-3 671
Podatki i opłaty-399-553-266
Wynagrodzenia-14 607-14 213-15 240
Pozostałe koszty rodzajowe-5 388-5 752-5 475
Naliczone odsetki-536-395-50
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 4944 2388 469
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-616
zobacz raportzobacz raportzobacz raport