Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA314 092,13317 594,53311 149,64320 752,92
Instrumenty pochodne72,82
Długoterminowe instrumenty pochodne42,48
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe97 747,8092 493,1197 307,4993 360,11
Nieruchomości inwestycyjne22 776,9022 776,9022 754,2122 754,21
Wartości niematerialne i prawne6 831,162 365,566 080,095 929,89
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 433,631 361,861 492,191 673,44
Aktywa z tytułu bieżącego podatku5 808,5133,95
Aktywa finansowe1 314,650605,631 264,83
Długoterminowe aktywa finansowe55,740
Zapasy95 885,7591 179,1194 641,8285 112,13
Należności handlowe66 345,9960 352,1068 272,5675 128,65
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe4 985,38
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7 923,4313 839,365 243,1818 186,29
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe614,94340,94204,05283,57
Pożyczki i pozostałe należności318,83
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych6 876,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania13 162,1414 781,3614 548,4217 025,86
Aktywa trwałe142 622,31141 038,42142 386,45141 027,08
Aktywa obrotowe171 469,82176 556,11168 763,18179 725,85
Amortyzacja (noty)2 580,274 091,231 697,361 637,07
Pozostałe całkowite dochody, netto-61,46-965,77605,97-1 051,74
Różnice kursowe-61,46-653,73605,97-1 051,74
Zyski/straty aktuarialne-385,22
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów73,19
Przepływy operacyjne3 702,319 918,352 894,6111 369,62
Wynik finansowy4 943,314 915,1210 398,645 839,55
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 580,274 091,231 697,361 637,07
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-321,67-429,65729,08-884,25
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-409,84-226,08172,604,02
Podatek dochodowy zapłacony-499,2717,55279,68-133,80
Zmiana stanu rezerw950,694 284,29-194,791 248,24
Zmiana stanu zapasów-4 706,643 462,71-9 529,69-7 591,52
Zmiana stanu należności1 556,78-2 219,856 923,079 723,34
Zmiana stanu zobowiązań-1 750,37-4 948,67-8 844,93-216,64
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne1 359,05971,681 263,591 743,61
Podatek dochodowy odroczony
Przepływy inwestycyjne-1 235,83-2 110,97-3 687,86-16 491,93
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych355,6366,230186,06
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 653,79-2 290,31-3 738,60-17 154,72
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek00160
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej62,33113,1050,74316,73
Pozostałe przepływy inwestycyjne000
Przepływy finansowe-8 409,65901,59-12 194,14-13 749,77
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki539,444 925,732 278,15-1 485,40
Spłacone kredyty i pożyczki-6 982,49-1 421,35-12 213,09-8 498,18
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-1 233,24-764,80-888,96-1 237,91
Inne wypłaty z zysku00-932,17
Odsetki z działalności finansowej-733,36-1 837,99-1 370,24-1 596,10
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-5 943,168 708,96-12 987,38-18 872,07
Różnice kursowe27,23-112,7744,27-174,80
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 870,79
Środki pieniężne na początek okresu14 375,455 666,4918 653,8737 525,94
Środki pieniężne na koniec okresu8 432,2914 375,455 666,4918 653,87
Całkowite dochody ogółem3 779,683 070,618 805,673 598,58
Koszt sprzedanych produktów i usług-159 877,90
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 219,15
Koszty sprzedaży-3 360,55-6 155,94-3 837,49-6 976,73
Koszty ogólnego zarządu-12 671,54-13 116,29-11 334,20-11 790,71
Koszt własny sprzedaży-42 215,16-49 007,85-39 230,17-42 440,40
PASYWA314 092,13317 594,53311 149,64320 752,92
Kapitał podstawowy8 731,378 731,378 731,378 731,37
Kapitał zapasowy5 298,475 298,475 298,475 298,47
Wyceny i różnice kursowe-2 067,84-2 006,38-1 352,65-1 958,61
Zyski zatrzymane / niepokryte straty149 944,00146 913,90143 286,48135 613,17
Udziały niekontrolujące18 242,3517 431,3117 334,3716 807,99
Rezerwy6 897,846 405,363 505,623 455,03
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego689,79954,311 105,041 210,03
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku6 184,049 174,024 570,152 419,65
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe539,15551,77440,99448,21
Świadczenia pracownicze2 513,464 979,971 743,102 039,48
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze3 267,293 267,292 194,882 143,88
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)24 129,6529 460,1826 268,3555 253,25
Długoterminowe kredyty i pożyczki22 213,7422 706,7723 186,173 878,45
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe58 700,1354 371,8265 557,1575 351,72
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu1 962,212 520,952 656,743 038,77
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 846,506 833,436 623,407 022,07
Przychody ze sprzedaży67 455,2079 388,2165 025,0775 210,45
Przychody ze sprzedaży produktów i usług269 416,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów23 765,05
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego161 905,99158 937,35155 963,67147 684,39
Zobowiązania długoterminowe33 556,4634 313,5633 550,4814 702,64
Zobowiązania krótkoterminowe100 387,33106 912,30104 301,12141 557,90
Zysk/strata ze sprzedaży9 207,9611 108,1310 623,2114 002,61
Zysk/strata brutto ze sprzedaży25 240,0430 380,3625 794,9132 770,05
EBITDA9 147,1312 613,6012 822,6616 177,30
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe24 129,6529 460,1826 268,3555 253,25
Długoterminowe zobowiązania finansowe22 213,7422 706,7723 186,173 878,45
Zobowiązania finansowe46 343,3952 166,9549 454,5259 131,70
Zysk/strata brutto4 943,314 915,1210 398,645 839,55
Przychody finansowe572,36-3 127,09155,281 113,85
Koszty finansowe-2 195,932 406,21-881,94-9 814,53
Różnice kursowe-6 053,00
Wynik na inwestycjach3 166,63
Zysk/strata netto3 841,144 036,388 199,704 650,32
Podatek dochodowy-1 102,17-878,74-2 198,94-1 189,23
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 566,878 522,3611 125,3014 540,23
Pozostałe przychody operacyjne184,44478,26517,942 135,80
Pozostałe koszty operacyjne-2 825,53-3 201,16-15,85-1 598,18
Wynik na aktywach niefinansowych137,13
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 968,642 973,688 279,283 340,48
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących811,0496,93526,39258,10
Koszty według rodzaju-249 603,82
Amortyzacja (koszt)-8 809,50
Zużycie materiałów i energii-114 340,85
Usługi obce-44 569,23
Podatki i opłaty-2 432,58
Wynagrodzenia-42 609,83
Ubezpieczenia społeczne i inne-9 598,08
Pozostałe koszty rodzajowe-7 522,32
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-19 721,43
Naliczone odsetki-7 493,52
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 030,103 897,937 673,324 392,23
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących811,04138,45526,39258,10
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA317 594,53323 929,86315 079,44302 639,50
Instrumenty pochodne72,82697,26627,33
Długoterminowe instrumenty pochodne42,48313,67
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe92 493,1177 212,3070 048,5279 928,49
Nieruchomości inwestycyjne22 776,9022 754,2120 304,0918 824,37
Wartości niematerialne i prawne2 365,561 895,891 919,432 164,71
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 361,86123,791 032,69
Aktywa z tytułu bieżącego podatku5 808,512 721,573 006,974 825,94
Aktywa finansowe0520,160,027 622,66
Długoterminowe aktywa finansowe0232,12363,7215 232,35
Zapasy91 179,1192 138,7278 002,6279 861,22
Należności handlowe60 352,1081 465,8597 285,7164 698
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe4 985,383 151,697 342,767 801
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 839,3613 087,878 192,2512 602,80
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe340,94469,27923,731 067,04
Pożyczki i pozostałe należności318,831 892,523 926,926 978,23
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych6 876,216 317,525 673,10
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania14 781,3619 249,1317 148,60
Aktywa trwałe141 038,42128 254,23116 694,86118 249,66
Aktywa obrotowe176 556,11195 675,63198 384,57184 389,84
Amortyzacja (noty)8 809,5010 807,7010 136,6611 837,21
Pozostałe całkowite dochody, netto-794,23-3 760,701 059,48591,31
Różnice kursowe-482,20-3 760,701 059,48591,31
Zyski/straty aktuarialne-385,22
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów73,19
Przepływy operacyjne50 621,8337 418,4030 253,0334 375,94
Wynik finansowy22 125,383 600,1710 474,8413 436,48
Amortyzacja (przepływy operacyjne)8 809,5010 807,7010 136,6611 837,21
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-321,36-2 283,5563,19977,64
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-961,97-2 701,72182,10-11 341,21
Podatek dochodowy zapłacony-62,60-525,791 545,941 781,80
Zmiana stanu rezerw6 199,761 953,664 240,77-92,04
Zmiana stanu zapasów-9 471,16-13 402,49-14 015,1333 079,43
Zmiana stanu należności5 211,3819 009,51-2 463,7222 650,01
Zmiana stanu zobowiązań13 562,5613 862,2613 795,60-37 919,60
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne5 530,367 098,666 292,77-33,77
Podatek dochodowy odroczony
Przepływy inwestycyjne-13 368,00-12 083,88-19 844,96-24 939,26
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych252,30749,463 867,54
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-24 753,83-16 505,65-22 583,53-26 735,14
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych11 455,20
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-47,17-118,97
Zwrot udzielonych pożyczek1602 602,704 575,473 504,96
Udzielone pożyczki-930-1 923,20-5 584,21
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej875,072 046,78205,287,59
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1 356,74
Przepływy finansowe-35 942,70-20 467,66-14 813,41-11 033,82
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki7 446,4510 221,0317 403,8516 551,15
Spłacone kredyty i pożyczki-31 745,26-17 630,38-19 086,27-17 525,16
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-4 003,86-5 417,36-6 537,99-4 967,79
Inne wypłaty z zysku-932,17-686,96
Odsetki z działalności finansowej-6 707,85-7 640,95-5 906,04-5 092,02
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto1 311,144 866,86-4 405,35-1 597,14
Różnice kursowe-559,6523,56-5,20
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 870,794 843,30-4 400,15-1 597,14
Środki pieniężne na początek okresu13 064,318 197,4512 602,8014 199,93
Środki pieniężne na koniec okresu14 375,4513 064,318 197,4512 602,80
Całkowite dochody ogółem16 203,48-2 326,147 173,2310 370,62
Koszt sprzedanych produktów i usług-159 877,90-144 098,14-108 329,40-72 949,19
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 219,15-29 016,91-26 845,17-37 859
Koszty sprzedaży-22 344,29-20 666,27-19 978,04-10 786,23
Koszty ogólnego zarządu-47 451,15-41 416,09-34 555,27-18 987,99
Koszt własny sprzedaży-181 097,05-173 115,05-135 174,57-110 808,19
PASYWA317 594,53323 929,86315 079,44302 639,50
Kapitał podstawowy8 731,378 731,378 731,378 731,37
Kapitał zapasowy5 298,475 298,475 298,475 298,47
Wyceny i różnice kursowe-2 006,38-1 312,361 351,45936,81
Zyski zatrzymane / niepokryte straty146 913,90131 851,75129 855,28133 683,99
Udziały niekontrolujące17 431,3125 271,7726 953,7427 374,28
Rezerwy6 405,363 098,22983
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego954,31173,6913,14
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku9 174,024 299,094 772,472 737,48
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe551,77
Świadczenia pracownicze4 979,972 920,002 385,682 056,16
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze3 267,292 022,882 240,382 106,76
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)29 460,1871 185,7072 316,7225 922,28
Długoterminowe kredyty i pożyczki22 706,775 578,9810 146,9912 494,12
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)868,80
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)451,87518,56460,81
Zobowiązania handlowe54 371,8253 649,7338 060,0527 690,05
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji40 000
Zobowiązania z tytułu leasingu2 520,953 833,785 103,875 540,71
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 833,436 874,916 348,296 737,42
Przychody ze sprzedaży293 181,06249 406,14203 669,09153 154,83
Przychody ze sprzedaży produktów i usług269 416,00216 755,72171 374,5495 861,83
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów23 765,0532 650,4132 294,5557 293
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego158 937,35144 569,22145 236,56148 650,63
Zobowiązania długoterminowe34 313,5615 102,3419 267,3461 799,10
Zobowiązania krótkoterminowe106 912,30138 986,53123 621,7964 815,48
Zysk/strata ze sprzedaży42 288,5714 208,7213 961,2212 572,41
Zysk/strata brutto ze sprzedaży112 084,0076 291,0868 494,5342 346,64
EBITDA46 879,8423 848,6722 883,2427 615,92
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe29 460,1871 185,7072 316,7225 922,28
Długoterminowe zobowiązania finansowe22 706,775 578,9810 146,9952 494,12
Zobowiązania finansowe52 166,9576 764,6882 463,7178 416,40
Zysk/strata brutto22 125,383 600,1710 474,8413 436,48
Przychody finansowe2 270,261 265,061 989,691 831,15
Koszty finansowe-15 328,85-11 857,00-7 933,81-7 741,38
Różnice kursowe-6 053,00504,222 610,963 588
Wynik na inwestycjach3 166,63646,921 061,42-20
Zysk/strata netto16 997,711 434,566 113,759 779,31
Podatek dochodowy-5 127,66-2 165,61-4 361,09-2 639,16
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-1 018,01
Zysk/strata z działalności operacyjnej38 070,3313 040,9612 746,5815 778,70
Pozostałe przychody operacyjne4 142,075 789,328 532,6210 005,11
Pozostałe koszty operacyjne-8 497,44-7 156,03-11 233,76-6 798,82
Wynik na aktywach niefinansowych137,13198,951 486,51
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej15 300,30-667,346 421,938 540,04
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących903,18-1 658,80751,301 239,27
Koszty według rodzaju-249 603,82-250 310,51-194 561,12-103 848
Amortyzacja (koszt)-8 809,50-10 807,70-10 136,66-11 837
Zużycie materiałów i energii-114 340,85-118 655,60-80 252,54-42 152
Usługi obce-44 569,23-31 969,38-20 551,58-13 268
Podatki i opłaty-2 432,58-2 253,67-2 239,55-1 529
Wynagrodzenia-42 609,83-40 007,31-33 782,10-21 752
Ubezpieczenia społeczne i inne-9 598,08-9 139,10-7 635,33-5 528
Pozostałe koszty rodzajowe-7 522,32-8 560,11-15 216,28-7 782
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-19 721,43-28 917,64-24 747,10
Naliczone odsetki-7 493,52-8 130,69-4 086,41-3 918
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej16 264,851 996,476 007,308 540,04
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących732,87-561,91106,451 239,27
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport