Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA523 601646 969693 232650 189
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe183 765184 325184 331178 084
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne12 51812 85613 193118
Wartość firmy1 2291 2291 2291 229
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 29511 0029 9059 471
Aktywa z tytułu bieżącego podatku935935935
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy149 601153 389282 579188 344
Należności handlowe145 629266 974186 430203 508
Długoterminowe pożyczki i należności519698
Rozliczenia międzyokresowe8 0865 732
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe475601
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 06815 7408 29768 737
Aktywa trwałe208 282209 931209 259189 600
Aktywa obrotowe315 319437 038483 973460 589
Amortyzacja (noty)2 6512 6482 3102 436
Pozostałe całkowite dochody, netto48
Zyski/straty aktuarialne59
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-11
Przepływy operacyjne75 97841 986-116 55142 450
Wynik finansowy3 3485 1435 03110 518
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 6512 6482 3102 436
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 549-1 166698986
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej3 2294 3533 4732 367
Wynik na działalności inwestycyjnej-15-8-41-9
Podatek dochodowy zapłacony0-2 176-3 021-4 668
Zmiana stanu rezerw356-2 149-6867
Zmiana stanu zapasów3 788129 215-94 260172
Zmiana stanu należności113 740-75 5289 42277 005
Zmiana stanu zobowiązań-52 668-18 346-39 536-46 364
Pozostałe przepływy operacyjne59
Przepływy inwestycyjne-2 018-2 171-17 136-2 390
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych17811728
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 179-2 179-17 253-2 418
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zwrot udzielonych pożyczek-4 214
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-78 639-32 329-399 9646 555
Zaciągnięte kredyty i pożyczki12 36422 03428 551-421
Spłacone kredyty i pożyczki-87 128-49 595-402 6551 785
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-7 8583 929
Płatności z tytułu leasingu-646-415-905-1 106
Odsetki z działalności finansowej-2 946-4 145-15 5052 209
Pozostałe przepływy finansowe-283-208-1 592159
Przepływy pieniężne netto-4 6797 486-60 43732 663
Różnice kursowe7-43-32
Środki pieniężne na początek okresu15 7408 29768 73736 072
Środki pieniężne na koniec okresu11 06815 7408 29768 737
Całkowite dochody ogółem2 8744 1153 9498 451
Koszty sprzedaży-2 800-7 9671 105-9 055
Koszty ogólnego zarządu-7 357-7 113-8 172-7 419
Koszt własny sprzedaży-125 627-279 813-181 609-282 310
PASYWA523 601646 969693 232650 189
Kapitał podstawowy65 48865 48865 48865 488
Kapitał zapasowy38 17538 17538 17538 175
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-80-80-80-128
Zyski zatrzymane / niepokryte straty143 286144 341140 226136 325
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych2 0314751 684988
Rezerwy2 2661 9104 0554 709
Długoterminowe rezerwy350350354386
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0702 3042 3552 305
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku561
Pozostałe zobowiązania długoterminowe24 08124 848
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)115 636191 593217 153139 938
Długoterminowe kredyty i pożyczki6 54414 4117 35215 094
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 12634 355
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)23 73024 231
Zobowiązania handlowe109 451163 921148 752221 500
Zobowiązania z tytułu leasingu5 1821 606
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu7 3467 526
Przychody ze sprzedaży145 888303 710196 890310 295
Przychody ze sprzedaży produktów i usług681 579
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów490 053
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego246 869247 924243 809239 860
Zobowiązania długoterminowe40 04041 14641 81842 633
Zobowiązania krótkoterminowe236 692357 899407 605367 696
Zysk/strata ze sprzedaży10 1048 8178 21411 511
Zysk/strata brutto ze sprzedaży20 26123 89715 28127 985
EBITDA12 95212 15710 52814 315
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe115 636191 593217 153139 938
Długoterminowe zobowiązania finansowe6 54414 4117 35215 094
Zobowiązania finansowe122 180206 004224 505155 032
Zysk/strata brutto3 3485 1435 03110 518
Przychody finansowe324266-5 6221 156
Koszty finansowe-7 277-4 632-3 449-2 517
Różnice kursowe5 884
Zysk/strata netto2 8744 1153 9018 451
Podatek dochodowy-474-1 028-1 130-2 067
Zysk/strata z działalności operacyjnej10 3019 5098 21811 879
Pozostałe przychody operacyjne500740305414
Pozostałe koszty operacyjne-303-48-359-46
Wynik na aktywach niefinansowych58
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 8744 1153 9498 451
Koszty według rodzaju1 140 056
Amortyzacja (koszt)9 162
Zużycie materiałów i energii572 354
Usługi obce37 928
Podatki i opłaty2 218
Wynagrodzenia34 199
Pozostałe koszty rodzajowe6 171
Wartość sprzedanych towarów i materiałów478 024
Naliczone odsetki-9 806
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 8744 1153 9018 451
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA693 232720 184540 329537 853
Instrumenty pochodne488
Rzeczowe aktywa trwałe184 331180 313178 994180 522
Wartości niematerialne i prawne13 193133185216
Wartość firmy1 2291 2291 2291 229
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 9058 1276 4154 625
Aktywa z tytułu bieżącego podatku93591446
Aktywa finansowe
Zapasy282 579298 542167 862227 050
Należności handlowe186 430192 192181 223116 477
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe5 7327 5251 4651 351
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe601765619730
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 29731 2671 8495 207
Aktywa trwałe209 259190 567187 442187 322
Aktywa obrotowe483 973529 617352 887350 531
Amortyzacja (noty)9 1818 8328 6767 665
Pozostałe całkowite dochody, netto4843-30-49
Zyski/straty aktuarialne5953-37-61
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-11-10712
Przepływy operacyjne-44 2072 61815 25241 459
Wynik finansowy28 24823 50019 13815 961
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 1818 8328 6767 665
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 589361-2 4861 699
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej10 5002 2452 4462 209
Wynik na działalności inwestycyjnej-58-24-81-36
Podatek dochodowy zapłacony-8 481-7 030-4 604-2 650
Zmiana stanu rezerw-2 0751 183-232 774
Zmiana stanu zapasów15 938-130 68059 188-11 489
Zmiana stanu należności5 686-17 177-64 70455 301
Zmiana stanu zobowiązań-104 794121 355-2 261-29 914
Pozostałe przepływy operacyjne5953-37-61
Przepływy inwestycyjne-21 782-9 444-6 731-12 721
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych15438192102
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-21 936-9 482-6 923-12 823
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zwrot udzielonych pożyczek
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe43 00536 091-11 888-25 713
Zaciągnięte kredyty i pożyczki234 913145 39997 4816 298
Spłacone kredyty i pożyczki-176 534-101 951-102 173-24 538
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-3 929-3 929-3 602-4 257
Płatności z tytułu leasingu-1 376-1 182-1 148-1 007
Odsetki z działalności finansowej-9 185-1 485-2 195-1 958
Pozostałe przepływy finansowe-884-761-251-251
Przepływy pieniężne netto-22 98429 265-3 3673 025
Różnice kursowe141534-5
Środki pieniężne na początek okresu31 2671 8495 2072 187
Środki pieniężne na koniec okresu8 29731 2671 8495 207
Całkowite dochody ogółem22 53218 59415 14712 982
Koszty sprzedaży-21 497-19 419-28 858-13 087
Koszty ogólnego zarządu-30 562-26 084-24 984-23 015
Koszt własny sprzedaży-1 087 997-737 172-785 138-716 034
PASYWA693 232720 184540 329537 853
Kapitał podstawowy65 48865 48865 48865 488
Kapitał zapasowy38 17538 17538 17538 175
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-80-128-171-141
Zyski zatrzymane / niepokryte straty140 226121 671107 04995 474
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 68480541 515
Rezerwy4 0556 0964 8884 990
Długoterminowe rezerwy354389414335
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 3552 4402 5742 012
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku132
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)217 153155 829116 005110 564
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 3529 8686 24217 321
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)34 355110 17743 56521 197
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)24 23119 19720 12121 048
Zobowiązania handlowe148 752182 105125 716149 347
Zobowiązania z tytułu leasingu1 6061 2431 5771 104
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu7 5267 5548 5009 424
Przychody ze sprzedaży1 171 632795 889860 051770 331
Przychody ze sprzedaży produktów i usług681 579401 112506 957472 735
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów490 053394 777353 094297 596
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego243 809225 206210 541198 996
Zobowiązania długoterminowe41 81839 44837 85150 140
Zobowiązania krótkoterminowe407 605455 530291 937288 717
Zysk/strata ze sprzedaży31 57613 21421 07118 195
Zysk/strata brutto ze sprzedaży83 63558 71774 91354 297
EBITDA41 65227 59129 78123 741
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe217 153155 829116 005110 564
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 3529 8686 24217 321
Zobowiązania finansowe224 505165 697122 247127 885
Zysk/strata brutto28 24823 50019 13815 961
Przychody finansowe730375734964
Koszty finansowe-10 837-2 387-3 101-2 773
Różnice kursowe5 8846 7534001 694
Zysk/strata netto22 48418 55115 17713 031
Podatek dochodowy-5 764-4 949-3 961-2 930
Zysk/strata z działalności operacyjnej32 47118 75921 10516 076
Pozostałe przychody operacyjne1 7308 0081 6862 370
Pozostałe koszty operacyjne-893-2 488-1 733-4 526
Wynik na aktywach niefinansowych58258137
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej22 53218 59415 14712 982
Koszty według rodzaju1 140 056782 675-838 980-752 136
Amortyzacja (koszt)9 1628 832-8 676-7 665
Zużycie materiałów i energii572 354394 991-382 671-389 149
Usługi obce37 92832 349-37 826-41 184
Podatki i opłaty2 2181 956-2 067-2 035
Wynagrodzenia34 19930 516-29 544-26 145
Pozostałe koszty rodzajowe6 171-71 795-35 1466 823
Wartość sprzedanych towarów i materiałów478 024385 826-343 050-292 781
Naliczone odsetki-9 806-1 598-2 731-2 470
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 48418 55115 17713 031
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport