Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA512 602523 601646 969693 232
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe184 523183 765184 325184 331
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne12 35012 51812 85613 193
Wartość firmy1 2291 2291 2291 229
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 52610 29511 0029 905
Aktywa z tytułu bieżącego podatku874935935935
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy131 424149 601153 389282 579
Należności handlowe145 953145 629266 974186 430
Długoterminowe pożyczki i należności412519
Rozliczenia międzyokresowe8 0865 732
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe475601
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty26 31111 06815 7408 297
Aktywa trwałe208 040208 282209 931209 259
Aktywa obrotowe304 562315 319437 038483 973
Amortyzacja (noty)2 5752 6512 6482 310
Pozostałe całkowite dochody, netto48
Zyski/straty aktuarialne59
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-11
Przepływy operacyjne36 67775 97841 986-116 551
Wynik finansowy3 8853 3485 1435 031
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 5752 6512 6482 310
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-2 1441 549-1 166698
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 8303 2294 3533 473
Wynik na działalności inwestycyjnej-6-15-8-41
Podatek dochodowy zapłacony00-2 176-3 021
Zmiana stanu rezerw845356-2 149-686
Zmiana stanu zapasów18 1773 788129 215-94 260
Zmiana stanu należności7 380113 740-75 5289 422
Zmiana stanu zobowiązań3 135-52 668-18 346-39 536
Pozostałe przepływy operacyjne59
Przepływy inwestycyjne-3 221-2 018-2 171-17 136
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6178117
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-7 4412 179-2 179-17 253
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zwrot udzielonych pożyczek4 214-4 214
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-18 326-78 639-32 329-399 964
Zaciągnięte kredyty i pożyczki33 76412 36422 03428 551
Spłacone kredyty i pożyczki-45 000-87 128-49 595-402 655
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-3 929-7 858
Płatności z tytułu leasingu-331-646-415-905
Odsetki z działalności finansowej-2 630-2 946-4 145-15 505
Pozostałe przepływy finansowe-200-283-208-1 592
Przepływy pieniężne netto15 130-4 6797 486-60 437
Różnice kursowe1137-43-3
Środki pieniężne na początek okresu11 06815 7408 29768 737
Środki pieniężne na koniec okresu26 31111 06815 7408 297
Całkowite dochody ogółem3 1032 8744 1153 949
Koszty sprzedaży-1 694-2 800-7 9671 105
Koszty ogólnego zarządu-6 462-7 357-7 113-8 172
Koszt własny sprzedaży-168 172-125 627-279 813-181 609
PASYWA512 602523 601646 969693 232
Kapitał podstawowy65 48865 48865 48865 488
Kapitał zapasowy38 17538 17538 17538 175
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-80-80-80-80
Zyski zatrzymane / niepokryte straty146 389143 286144 341140 226
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych2 0314751 684
Rezerwy3 1192 2661 9104 055
Długoterminowe rezerwy342350350354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0242 0702 3042 355
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
Pozostałe zobowiązania długoterminowe23 45924 081
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)106 048115 636191 593217 153
Długoterminowe kredyty i pożyczki13 1626 54414 4117 352
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 12634 355
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)23 73024 231
Zobowiązania handlowe114 476109 451163 921148 752
Zobowiązania z tytułu leasingu5 1821 606
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu7 3467 526
Przychody ze sprzedaży180 590145 888303 710196 890
Przychody ze sprzedaży produktów i usług681 579
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów490 053
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego249 972246 869247 924243 809
Zobowiązania długoterminowe38 98740 04041 14641 818
Zobowiązania krótkoterminowe223 643236 692357 899407 605
Zysk/strata ze sprzedaży4 26210 1048 8178 214
Zysk/strata brutto ze sprzedaży12 41820 26123 89715 281
EBITDA7 19612 95212 15710 528
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe106 048115 636191 593217 153
Długoterminowe zobowiązania finansowe13 1626 54414 4117 352
Zobowiązania finansowe119 210122 180206 004224 505
Zysk/strata brutto3 8853 3485 1435 031
Przychody finansowe278324266-5 622
Koszty finansowe-1 014-7 277-4 632-3 449
Różnice kursowe5 884
Zysk/strata netto3 1032 8744 1153 901
Podatek dochodowy-782-474-1 028-1 130
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 62110 3019 5098 218
Pozostałe przychody operacyjne398500740305
Pozostałe koszty operacyjne-39-303-48-359
Wynik na aktywach niefinansowych58
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej3 1032 8744 1153 949
Koszty według rodzaju1 140 056
Amortyzacja (koszt)9 162
Zużycie materiałów i energii572 354
Usługi obce37 928
Podatki i opłaty2 218
Wynagrodzenia34 199
Pozostałe koszty rodzajowe6 171
Wartość sprzedanych towarów i materiałów478 024
Naliczone odsetki-9 806
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 1032 8744 1153 901
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA693 232720 184540 329537 853
Instrumenty pochodne488
Rzeczowe aktywa trwałe184 331180 313178 994180 522
Wartości niematerialne i prawne13 193133185216
Wartość firmy1 2291 2291 2291 229
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 9058 1276 4154 625
Aktywa z tytułu bieżącego podatku93591446
Aktywa finansowe
Zapasy282 579298 542167 862227 050
Należności handlowe186 430192 192181 223116 477
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe5 7327 5251 4651 351
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe601765619730
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 29731 2671 8495 207
Aktywa trwałe209 259190 567187 442187 322
Aktywa obrotowe483 973529 617352 887350 531
Amortyzacja (noty)9 1818 8328 6767 665
Pozostałe całkowite dochody, netto4843-30-49
Zyski/straty aktuarialne5953-37-61
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-11-10712
Przepływy operacyjne-44 2072 61815 25241 459
Wynik finansowy28 24823 50019 13815 961
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 1818 8328 6767 665
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 589361-2 4861 699
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej10 5002 2452 4462 209
Wynik na działalności inwestycyjnej-58-24-81-36
Podatek dochodowy zapłacony-8 481-7 030-4 604-2 650
Zmiana stanu rezerw-2 0751 183-232 774
Zmiana stanu zapasów15 938-130 68059 188-11 489
Zmiana stanu należności5 686-17 177-64 70455 301
Zmiana stanu zobowiązań-104 794121 355-2 261-29 914
Pozostałe przepływy operacyjne5953-37-61
Przepływy inwestycyjne-21 782-9 444-6 731-12 721
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych15438192102
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-21 936-9 482-6 923-12 823
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zwrot udzielonych pożyczek
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe43 00536 091-11 888-25 713
Zaciągnięte kredyty i pożyczki234 913145 39997 4816 298
Spłacone kredyty i pożyczki-176 534-101 951-102 173-24 538
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-3 929-3 929-3 602-4 257
Płatności z tytułu leasingu-1 376-1 182-1 148-1 007
Odsetki z działalności finansowej-9 185-1 485-2 195-1 958
Pozostałe przepływy finansowe-884-761-251-251
Przepływy pieniężne netto-22 98429 265-3 3673 025
Różnice kursowe141534-5
Środki pieniężne na początek okresu31 2671 8495 2072 187
Środki pieniężne na koniec okresu8 29731 2671 8495 207
Całkowite dochody ogółem22 53218 59415 14712 982
Koszty sprzedaży-21 497-19 419-28 858-13 087
Koszty ogólnego zarządu-30 562-26 084-24 984-23 015
Koszt własny sprzedaży-1 087 997-737 172-785 138-716 034
PASYWA693 232720 184540 329537 853
Kapitał podstawowy65 48865 48865 48865 488
Kapitał zapasowy38 17538 17538 17538 175
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-80-128-171-141
Zyski zatrzymane / niepokryte straty140 226121 671107 04995 474
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 68480541 515
Rezerwy4 0556 0964 8884 990
Długoterminowe rezerwy354389414335
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 3552 4402 5742 012
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku132
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)217 153155 829116 005110 564
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 3529 8686 24217 321
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)34 355110 17743 56521 197
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)24 23119 19720 12121 048
Zobowiązania handlowe148 752182 105125 716149 347
Zobowiązania z tytułu leasingu1 6061 2431 5771 104
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu7 5267 5548 5009 424
Przychody ze sprzedaży1 171 632795 889860 051770 331
Przychody ze sprzedaży produktów i usług681 579401 112506 957472 735
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów490 053394 777353 094297 596
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego243 809225 206210 541198 996
Zobowiązania długoterminowe41 81839 44837 85150 140
Zobowiązania krótkoterminowe407 605455 530291 937288 717
Zysk/strata ze sprzedaży31 57613 21421 07118 195
Zysk/strata brutto ze sprzedaży83 63558 71774 91354 297
EBITDA41 65227 59129 78123 741
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe217 153155 829116 005110 564
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 3529 8686 24217 321
Zobowiązania finansowe224 505165 697122 247127 885
Zysk/strata brutto28 24823 50019 13815 961
Przychody finansowe730375734964
Koszty finansowe-10 837-2 387-3 101-2 773
Różnice kursowe5 8846 7534001 694
Zysk/strata netto22 48418 55115 17713 031
Podatek dochodowy-5 764-4 949-3 961-2 930
Zysk/strata z działalności operacyjnej32 47118 75921 10516 076
Pozostałe przychody operacyjne1 7308 0081 6862 370
Pozostałe koszty operacyjne-893-2 488-1 733-4 526
Wynik na aktywach niefinansowych58258137
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej22 53218 59415 14712 982
Koszty według rodzaju1 140 056782 675-838 980-752 136
Amortyzacja (koszt)9 1628 832-8 676-7 665
Zużycie materiałów i energii572 354394 991-382 671-389 149
Usługi obce37 92832 349-37 826-41 184
Podatki i opłaty2 2181 956-2 067-2 035
Wynagrodzenia34 19930 516-29 544-26 145
Pozostałe koszty rodzajowe6 171-71 795-35 1466 823
Wartość sprzedanych towarów i materiałów478 024385 826-343 050-292 781
Naliczone odsetki-9 806-1 598-2 731-2 470
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 48418 55115 17713 031
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport