Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA58 13560 52360 87659 472
Inwestycje w jednostki powiązane1 7961 9162 012
Rzeczowe aktywa trwałe329233186243
Wartości niematerialne i prawne1 4311 3011 222999
Wartość firmy1 238
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 9671 7271 6331 712
Aktywa z tytułu bieżącego podatku837838839
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe2 079
Zapasy
Należności handlowe21 47219 83116 98827 904
Rozliczenia międzyokresowe197
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 3469 48013 18321 171
Pozostałe aktywa431520134483
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana14 61619 57419 658
Pożyczki i pozostałe należności2 6091 3925981 970
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3 3013 7114 2261 673
Aktywa trwałe8 8248 8889 2797 944
Aktywa obrotowe34 69532 06131 93951 528
Amortyzacja (noty)585659793734
Przepływy operacyjne321-3 4453 162-1 359
Wynik finansowy1 1382 1782 1961 526
Udział w wyniku jednostek powiązanych508-562
Amortyzacja (przepływy operacyjne)585659793734
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-3041-5450
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-87-131-110-252
Wynik na działalności inwestycyjnej96120-38-5
Podatek dochodowy zapłacony-187-802-261-2 594
Zmiana stanu rezerw-849-1 063888-279
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności1 294-3 799-1 335-1 684
Zmiana stanu zobowiązań-1 773-3924701 216
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów134-25610563
Pozostałe przepływy operacyjne0428
Przepływy inwestycyjne-213-114-915-504
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1211675
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-349-277-626-323
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych-508-286
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych0-1 702
Zwrot udzielonych pożyczek-2501 702
Udzielone pożyczki250-250
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej12416252350
Przepływy finansowe-545-643-5 625-15 843
Emisja akcji własnych150
Nabycie akcji własnych-231
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 1500
Spłacone kredyty i pożyczki-1 150
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-4 635-14 833
Płatności z tytułu leasingu-506-613-967-912
Odsetki z działalności finansowej-39-3058-98
Przepływy pieniężne netto-437-4 202-3 378-17 706
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-437-4 202-3 378-17 706
Środki pieniężne na początek okresu13 59117 79322 76540 471
Środki pieniężne na koniec okresu13 15413 59119 38722 765
Całkowite dochody ogółem8871 7472 4111 316
Koszty ogólnego zarządu-1 311-1 3702 535-2 907
Koszt własny sprzedaży-13 127-13 10225 088-21 523
PASYWA58 13560 52360 87659 472
Kapitał podstawowy2 4682 4682 4682 318
Akcje/udziały własne-231-231-231
Kapitał zapasowy7 8987 8987 8985 340
Pozostałe kapitały3493493492 907
Zyski zatrzymane / niepokryte straty15 77924 81523 32921 257
Udziały niekontrolujące4 2194 1303 8693 527
Rezerwy1 0651 1471 5891 661
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7111 4209991 568
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5095321 3281 546
Pozostałe zobowiązania9 9904473936 999
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)42
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)219
Zobowiązania handlowe5 2585 4154 58910 133
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną5 9078 4199 756
Zobowiązania z tytułu leasingu1 2216861 5501 757
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 9923 0282 771417
Przychody ze sprzedaży15 43816 082-28 02625 171
Przychody ze sprzedaży produktów i usług15 43816 082-28 02625 171
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego26 26335 29933 81331 822
Zobowiązania długoterminowe3 7034 4483 7701 985
Zobowiązania krótkoterminowe18 0438 2279 66822 138
Zysk/strata ze sprzedaży1 0001 610-403741
Zysk/strata brutto ze sprzedaży2 3112 980-2 9383 648
EBITDA1 4912 2704421 457
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe00042
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe00042
Zysk/strata brutto5771 568-7401 629
Przychody finansowe744
Koszty finansowe-32975-884344
Wynik na inwestycjach-118-249562
Zysk/strata netto8871 7472 4111 316
Podatek dochodowy-136-306951-141
Udział w wyniku jednostek powiązanych84-84
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej4464852 116-88
Zysk/strata z działalności operacyjnej9061 611-351723
Pozostałe przychody operacyjne-94176-18
Pozostałe koszty operacyjne-47
Wynik na aktywach niefinansowych23
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej7981 4862 0711 159
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących89261340157
Koszty według rodzaju-14 438-14 47227 623-24 430
Amortyzacja (koszt)-554-627-563-699
Zużycie materiałów i energii-63-67132-215
Usługi obce-10 751-10 52824 082-17 205
Podatki i opłaty-28-3062-80
Wynagrodzenia-2 435-2 6043 373-5 268
Ubezpieczenia społeczne i inne-537-570504-899
Pozostałe koszty rodzajowe-70-4633-64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-164
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej7981 4862 0711 159
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących89261340157
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA60 87659 63962 47161 052
Inwestycje w jednostki powiązane2 012
Rzeczowe aktywa trwałe1864808372 313
Wartości niematerialne i prawne1 2221 2926047 304
Wartość firmy1 2451 2451 245
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6332 6213 5505 437
Aktywa z tytułu bieżącego podatku839
Aktywa finansowe1227
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy
Należności handlowe16 98825 20525 66826 510
Rozliczenia międzyokresowe197302208
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 18310 1299 1634 108
Pozostałe aktywa134114163784
Pozostałe aktywa długoterminowe3
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana19 65813 47714 651
Pożyczki i pozostałe należności5981 7461 5742 588
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania4 2263 0284 79610 733
Aktywa trwałe9 2798 66611 03227 035
Aktywa obrotowe31 93937 49636 78834 017
Amortyzacja (noty)4 7896 5866 7317 649
Przepływy operacyjne5 3799 51817 1439 002
Wynik finansowy28 6235 7816 997-1 890
Udział w wyniku jednostek powiązanych-21 396
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 7896 5866 7317 649
Różnice kursowe z działalności operacyjnej64134773-83
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-295255352425
Wynik na działalności inwestycyjnej205240142-39
Podatek dochodowy zapłacony-3 454-914-2 113-915
Zmiana stanu rezerw282-3 4503 04988
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-5 1186-3193 240
Zmiana stanu zobowiązań937-232271395
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów32-63310-167
Pozostałe przepływy operacyjne7101 175950299
Przepływy inwestycyjne28 527-2 858-3 093-2 317
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych176215203539
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 716-3 090-3 250-2 865
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych24 4071
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych3
Nabycie aktywów finansowych-1 702-65
Zwrot udzielonych pożyczek7 9521296
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej410473
Przepływy finansowe-24 803-6 011-8 523-5 381
Emisja akcji własnych150
Nabycie akcji własnych-231-622-492
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 150309
Spłacone kredyty i pożyczki-1 150-3 152
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-19 468-2 434-1 212
Płatności z tytułu leasingu-3 989-4 468-4 395-3 879
Odsetki z działalności finansowej-115-259-354-107
Przepływy pieniężne netto9 1036495 5271 304
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych9 1036495 5271 304
Środki pieniężne na początek okresu10 2849 6354 1082 804
Środki pieniężne na koniec okresu19 38710 2849 6354 108
Całkowite dochody ogółem25 0684 4914 854
Koszty ogólnego zarządu-4 655-2 523-6 469-9 512
Koszt własny sprzedaży-43 766-33 269-89 477-102 442
PASYWA60 87659 63962 47161 052
Kapitał podstawowy2 4682 3182 3192 485
Akcje/udziały własne-231-20-1 123
Kapitał zapasowy7 8985 3405 80112 070
Pozostałe kapitały3492 1971 022349
Zyski zatrzymane / niepokryte straty23 32918 75216 9978 164
Udziały niekontrolujące3 8693 2482 5031 703
Rezerwy1 5892 6724 4131 360
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9991 7591 8253 534
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 3281 6651 8882 009
Pozostałe zobowiązania3936442544 001
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 8161403 345
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2197341 764
Zobowiązania handlowe4 5898 63610 30311 111
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną9 7565 3556 034
Zobowiązania z tytułu leasingu1 5503 5163 2384 099
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 7719873 9907 945
Przychody ze sprzedaży53 40840 738103 917109 693
Przychody ze sprzedaży produktów i usług53 40840 738103 917
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego33 81328 60726 11921 945
Zobowiązania długoterminowe3 7702 7465 81511 479
Zobowiązania krótkoterminowe9 66819 68322 00025 925
Zysk/strata ze sprzedaży4 9874 9467 971-2 261
Zysk/strata brutto ze sprzedaży9 6427 46914 4407 251
EBITDA9 75511 54715 4176 230
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe01 8161403 345
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe01 8161403 345
Zysk/strata brutto27 1014 6427 855-1 890
Przychody finansowe744295372
Koszty finansowe-264-614-1 203-468
Wynik na inwestycjach21 655-3
Zysk/strata netto25 0684 4914 854-1 830
Podatek dochodowy-2 971-1 025-1 78360
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej938874-1 218
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 9664 9618 686-1 419
Pozostałe przychody operacyjne316800842
Pozostałe koszty operacyjne-47-61-186
Wynik na aktywach niefinansowych2360101
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej24 2373 7464 033
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących831745821
Koszty według rodzaju-48 421-35 792-95 946-111 954
Amortyzacja (koszt)-2 649-2 447-2 887-7 649
Zużycie materiałów i energii-262-124-177-968
Usługi obce-31 227-19 551-72 137-79 223
Podatki i opłaty-172-184-255-279
Wynagrodzenia-11 390-11 341-17 186-19 337
Ubezpieczenia społeczne i inne-2 502-1 991-3 034-3 715
Pozostałe koszty rodzajowe-219-154-270-783
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-164-219-220-461
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej24 2373 7464 033-1 830
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących831745821
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport