Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA14 61514 59014 58614 733
Rzeczowe aktywa trwałe14 52014 52014 52014 520
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa z tytułu bieżącego podatku94541512
Zapasy
Należności handlowe0
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe121935
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1411
Pozostałe aktywa31165
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe14 52014 52014 52014 520
Aktywa obrotowe957066213
Amortyzacja (noty)
Przepływy operacyjne-442-26281-153
Wynik finansowy-378-289-66-60
Amortyzacja (przepływy operacyjne)
Wynik na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-40-8159-14
Zmiana stanu zobowiązań-3627-27-44
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12716-35
Pozostałe przepływy operacyjne01-1
Przepływy inwestycyjne
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie nieruchomości
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe439265-81142
Zaciągnięte kredyty i pożyczki384265-26142
Spłacone kredyty i pożyczki550-55
Przepływy pieniężne netto-330-11
Środki pieniężne na początek okresu41112
Środki pieniężne na koniec okresu1411
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-324-281-45-39
PASYWA14 61514 59014 58614 733
Kapitał podstawowy68 56068 56068 56068 560
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-59 117-57 931-57 642-57 576
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 2742 4752 4882 504
Pozostałe zobowiązania14300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 720
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 4181 1461 200
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe35683445
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego9 44310 62910 91810 984
Zobowiązania długoterminowe1 720
Zobowiązania krótkoterminowe3 4523 9613 6683 749
Zysk/strata ze sprzedaży-324-281-45-39
EBITDA-324-288-66-39
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe01 4181 1461 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe01 4181 1461 200
Zysk/strata brutto-378-289-66-60
Przychody finansowe
Koszty finansowe-54-10-21
Różnice kursowe
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto-378-289-66-60
Podatek dochodowy
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Zysk/strata z działalności operacyjnej-324-288-66-39
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne0-7-21
Wynik na aktywach niefinansowych
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii00-4
Usługi obce-293-267-11-17
Podatki i opłaty-11-7-14-11
Wynagrodzenia-19-7-16-11
Ubezpieczenia społeczne i inne-1
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-54-10-21
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-378-289-66-60
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA14 61514 72314 72569 271
Rzeczowe aktywa trwałe14 52014 52014 52014 520
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa z tytułu bieżącego podatku9492523
Zapasy
Należności handlowe01820
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11218013
Pozostałe aktywa54 715
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe14 52014 52014 52014 520
Aktywa obrotowe9520320554 751
Amortyzacja (noty)
Przepływy operacyjne-776-4658-1 331
Wynik finansowy-793-96-54 869-2 243
Amortyzacja (przepływy operacyjne)
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności97-16654 713607
Zmiana stanu zobowiązań-80-203164305
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne857
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie nieruchomości857
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe765297159487
Zaciągnięte kredyty i pożyczki765297159807
Spłacone kredyty i pożyczki-320
Przepływy pieniężne netto-11-16816713
Środki pieniężne na początek okresu1218013
Środki pieniężne na koniec okresu11218013
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-689-202-181-249
PASYWA14 61514 72314 72569 271
Kapitał podstawowy68 56068 56068 56068 560
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-59 117-57 516-57 420-2 409
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 2742 5432 7942 583
Pozostałe zobowiązania14360
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 720
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 086789488
Zobowiązania handlowe3544249
Przychody ze sprzedaży148120
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów148120
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego9 44311 04411 14066 151
Zobowiązania długoterminowe1 720
Zobowiązania krótkoterminowe3 4523 6793 5853 120
Zysk/strata ze sprzedaży-689-54-181-129
EBITDA-717-54-54 775-1 106
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe01 086789488
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe01 086789488
Zysk/strata brutto-793-96-54 869-1 145
Przychody finansowe
Koszty finansowe-76-42-94-39
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto-793-96-54 869-2 243
Podatek dochodowy
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku-1 098
Zysk/strata z działalności operacyjnej-717-54-54 775-1 106
Pozostałe przychody operacyjne136139
Pozostałe koszty operacyjne-28-54 730-359
Wynik na aktywach niefinansowych-757
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii-4
Usługi obce-588-86-78-57
Podatki i opłaty-43-38-35-40
Wynagrodzenia-53-50-64-40
Ubezpieczenia społeczne i inne-1-1-4
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-27-112
Naliczone odsetki-76-42-94-39
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-793-96-54 869-2 243
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport