Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA3 808 0663 866 8283 061 972
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane58 08758 06776 201
Rzeczowe aktywa trwałe10 4098 4386 185
Nieruchomości inwestycyjne245 576230 283225 455
Wartości niematerialne i prawne4 7752 8083 369
Wartość firmy66 85867 704
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 37749 92535 402
Aktywa z tytułu bieżącego podatku54 54235 17719 142
Aktywa finansowe204 414120 94388 542
Długoterminowe aktywa finansowe11 858
Zapasy2 213 4172 361 4391 665 873
Należności handlowe196 96971 57468 076
Długoterminowe pożyczki i należności11 7106 779
Rozliczenia międzyokresowe13 24113 9795 411
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe268175987
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty498 970625 352658 845
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana194 305209 254201 705
Aktywa trwałe432 208429 110354 378
Aktywa obrotowe3 181 5533 228 4642 505 889
Amortyzacja (noty)4741 318609
Pozostałe całkowite dochody, netto05 864-6 217
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych07 239-7 675
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów0-1 3751 458
Przepływy operacyjne-67 663143 440-58 995
Wynik finansowy192 30755 47120 737
Udział w wyniku jednostek powiązanych435430396
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4741 318609
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-4 5642 895-8 372
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej7 47817 62513 245
Wynik na działalności inwestycyjnej13 609-7 96518 395
Podatek dochodowy zapłacony-10 076-3 944-44 962
Zmiana stanu rezerw-33 78374 152-3 255
Zmiana stanu zapasów133 967-686 244-119 988
Zmiana stanu należności-147 484-20 149-50 224
Zmiana stanu zobowiązań21 03529 82014 709
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-200 105386 82497 548
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-59 881-10 91331 800
Pozostałe przepływy operacyjne18 925304 120-29 633
Przepływy inwestycyjne-30 309-363 906350 087
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 880-1 285-376
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych114 667-452 525
Zbycie nieruchomości00317 932
Nabycie nieruchomości1 562-488-1 729
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1257 60824 132
Nabycie aktywów finansowych-4 420-48 9873 536
Pozostałe przepływy inwestycyjne-138 363131 7716 592
Przepływy finansowe-28 410180 078-200 088
Wyemitowane papiery dłużne160 000100 0000
Wykup papierów dłużnych-96 5400-60 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki0200 000
Spłacone kredyty i pożyczki-10 0000-124 587
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-71 609-107 414
Płatności z tytułu leasingu-135-88-79
Odsetki z działalności finansowej-20 443-13 412-15 422
Pozostałe przepływy finansowe10 317992
Przepływy pieniężne netto-126 382-40 38891 004
Różnice kursowe6 895-6 895
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-126 382-40 38891 004
Środki pieniężne na początek okresu625 352658 845574 736
Środki pieniężne na koniec okresu498 970625 352658 845
Całkowite dochody ogółem150 65551 06814 920
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 124 726
Koszty sprzedaży-10 565-7 072-5 946
Koszty ogólnego zarządu-39 748-29 796-24 897
Koszt własny sprzedaży-576 469-279 911-101 366
PASYWA3 808 0663 866 8283 061 972
Kapitał podstawowy447 558447 558447 558
Kapitał zapasowy338 332
Pozostałe kapitały86 855810 413801 233
Zyski zatrzymane / niepokryte straty674 113124 87379 555
Udziały niekontrolujące1 5641 658879
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych344
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy63 39081 71810 309
Długoterminowe rezerwy18 22225 93230 934
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego73 63661 35038 493
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku62 47958 86929 307
Pozostałe zobowiązania16 54014 375260
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)89 98793 79448 081
Długoterminowe kredyty i pożyczki148 290157 955
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)811 4051 012 155617 575
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe245 891300 706391 900
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną14 26014 26014 260
Zobowiązania z tytułu obligacji191 395189 678187 102
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji452 092393 097293 593
Zobowiązania z tytułu leasingu56 54072 92764 912
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu15 5175 5105 677
Przychody ze sprzedaży821 665366 963161 973
Przychody ze sprzedaży produktów i usług821 665366 963161 973
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 546 8581 382 8441 328 346
Zobowiązania długoterminowe707 757643 844368 697
Zobowiązania krótkoterminowe1 537 6271 824 2221 349 790
Zysk/strata ze sprzedaży194 88350 18429 764
Zysk/strata brutto ze sprzedaży245 19687 05260 607
EBITDA190 74757 16713 776
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe281 382283 472235 183
Długoterminowe zobowiązania finansowe600 382551 052293 593
Zobowiązania finansowe881 764834 524528 776
Zysk/strata brutto192 30755 47120 737
Przychody finansowe5 4076 6537 516
Koszty finansowe-5 783-6 588-6 645
Różnice kursowe1 821-1 1374 521
Wynik na inwestycjach1 0241 1242 574
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-435-430-396
Zysk/strata netto150 65545 20421 137
Podatek dochodowy-41 652-10 267400
Zysk/strata z działalności operacyjnej190 27355 84913 167
Pozostałe przychody operacyjne10 2261 704117
Pozostałe koszty operacyjne-437-4 338985
Wynik na aktywach niefinansowych-14 3998 299-17 699
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej150 75051 18214 940
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-95-114-20
Koszty według rodzaju-626 782-316 779-132 209
Amortyzacja (koszt)-474-1 318-609
Zużycie materiałów i energii-2 476-1 655-1 306
Usługi obce-27 614-52 746-9 373
Podatki i opłaty-4 529-8 250-1 810
Wynagrodzenia-29 753-15 053-18 166
Ubezpieczenia społeczne i inne-4 192-1 676-2 158
Pozostałe koszty rodzajowe-557 744-236 081-98 787
Naliczone odsetki-5 568-6 008-6 336
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej150 75045 31821 157
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-95-114-20
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA3 808 0662 948 9323 249 8402 816 241
Instrumenty pochodne77049
Inwestycje w jednostki powiązane58 08783 68855 122
Rzeczowe aktywa trwałe10 4095 9595 0984 513
Nieruchomości inwestycyjne245 576129 791451 6601 016 745
Wartości niematerialne i prawne4 7751 127433404
Wartość firmy66 858
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 37715 10610 05221 933
Aktywa z tytułu bieżącego podatku54 5425 79561 85216 172
Aktywa finansowe204 414129 469145 592108 018
Długoterminowe aktywa finansowe11 858
Zapasy2 213 4171 657 2161 569 6321 245 976
Należności handlowe196 96918 05640 22512 213
Długoterminowe pożyczki i należności9 6742 5769 013
Rozliczenia międzyokresowe13 2413 9245 7563 146
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2681 3405091 072
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty498 970352 119332 754377 036
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana194 305534 898568 530
Aktywa trwałe432 208246 685525 4501 053 680
Aktywa obrotowe3 181 5532 167 3492 155 8601 762 561
Amortyzacja (noty)2 9522 0261 5541 868
Pozostałe całkowite dochody, netto-6019684519 233
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-7421 10065211 399
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów141-132-201-2 166
Przepływy operacyjne131 173169 97386 80859 937
Wynik finansowy341 027273 241201 697-134 473
Udział w wyniku jednostek powiązanych1 9831 1011 069
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 9522 0261 5541 868
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-10 1869 910-3 86322 602
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej49 99443 52932 24432 607
Wynik na działalności inwestycyjnej28 5164 03750 846203 874
Podatek dochodowy zapłacony-60 360-18 728-68 421-49 874
Zmiana stanu rezerw37 982-5 262-1 920-4 438
Zmiana stanu zapasów-663 611-87 584-345 680-182 783
Zmiana stanu należności-225 27268 801-67 66999 862
Zmiana stanu zobowiązań73 563-51 161156 286-33 958
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych264 077-42 872116 958102 059
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-38 994
Pozostałe przepływy operacyjne329 502-27 06513 7072 591
Przepływy inwestycyjne-63 176368 573-110 236326 208
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6 203-3 442-1 749-3 068
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych5
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-337 858-29 608-56 193
Zbycie nieruchomości317 932392 1641436 071
Nabycie nieruchomości-1 674-25 957-30 399-31 797
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych47 22189 14483 34319 986
Nabycie aktywów finansowych-82 594-53 728-105 244-94 984
Przepływy finansowe78 854-519 181-20 854-349 999
Wyemitowane papiery dłużne440 00015 442250 00070 000
Wykup papierów dłużnych-194 430-88 496-166 504-145 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki200 00015 99023 097120 829
Spłacone kredyty i pożyczki-135 836-222 284-21 239-315 098
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-179 023-201 401-76 085-44 756
Płatności z tytułu leasingu-447-362-300-735
Odsetki z działalności finansowej-62 719-38 070-29 823-35 239
Pozostałe przepływy finansowe11 309
Przepływy pieniężne netto146 85119 365-44 28236 146
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych146 85119 365-44 28236 146
Środki pieniężne na początek okresu352 119332 754337 036340 890
Środki pieniężne na koniec okresu498 970352 119292 754377 036
Całkowite dochody ogółem274 784232 799154 397-129 567
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 124 726-706 894-630 666-333 496
Koszty sprzedaży-29 180-23 475-19 307-14 275
Koszty ogólnego zarządu-105 542-50 672-46 540-28 996
Koszt własny sprzedaży-1 124 726-706 894-630 666-333 496
PASYWA3 808 0662 948 9323 249 8402 816 241
Kapitał podstawowy447 558447 558447 558447 558
Kapitał zapasowy338 332328 015328 015
Pozostałe kapitały86 85573 93370 2031 009 030
Zyski zatrzymane / niepokryte straty674 113585 064554 633-138 800
Udziały niekontrolujące1 564353
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych736430
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 081
Rezerwy63 3909 5796 0076 206
Długoterminowe rezerwy18 22214 5926 2177 938
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego73 63670 54047 93434 622
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku62 47911 9068 51054 022
Pozostałe zobowiązania16 540495503335
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)89 98755 913260 52426 212
Długoterminowe kredyty i pożyczki148 290126 477120 030355 423
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)811 405539 083578 100463 951
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 856
Zobowiązania handlowe245 891187 886240 90892 727
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną14 26027 89814 283
Zobowiązania z tytułu obligacji191 395136 69190 235141 860
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji452 092264 159377 820243 794
Zobowiązania z tytułu leasingu56 54063 90275 15050 954
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu15 5174 88817 61818 898
Przychody ze sprzedaży1 607 8251 067 919911 934517 114
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 607 82554 35188 89686 972
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 013 568823 038430 142
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 546 8581 434 5701 400 4091 317 788
Zobowiązania długoterminowe707 757480 656574 475661 756
Zobowiązania krótkoterminowe1 537 6271 005 4551 260 673836 697
Zysk/strata ze sprzedaży348 377286 878215 421140 347
Zysk/strata brutto ze sprzedaży483 099361 025281 268183 618
EBITDA332 537291 387221 363-70 554
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe281 382192 604350 759168 072
Długoterminowe zobowiązania finansowe600 382390 636497 850599 217
Zobowiązania finansowe881 764583 240848 609767 289
Zysk/strata brutto341 027273 241201 697-134 473
Przychody finansowe24 5109 496512 130
Koszty finansowe-23 338-13 749-17 884-34 365
Różnice kursowe5 725-12 3681 301-29 267
Wynik na inwestycjach6 5281 602-511-549
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-1 983-1 101-1 069
Zysk/strata netto275 385231 831153 946-138 800
Podatek dochodowy-65 642-41 410-47 751-4 327
Zysk/strata z działalności operacyjnej329 585289 361219 809-72 422
Pozostałe przychody operacyjne15 42112 06164 0125 174
Pozostałe koszty operacyjne-5 697-8 409-6 066-4 465
Wynik na aktywach niefinansowych-28 516-1 169-53 558-213 478
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej275 022232 800154 397-129 567
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-238-1
Koszty według rodzaju-1 259 448-781 041-696 513-376 767
Amortyzacja (koszt)-2 952-2 026-1 554-1 868
Zużycie materiałów i energii-7 207-7 349-9 056-7 915
Usługi obce-95 560-28 788-35 588-27 830
Podatki i opłaty-16 322-6 767-9 268-5 950
Wynagrodzenia-72 482-43 608-43 787-30 311
Ubezpieczenia społeczne i inne-9 646-6 837-6 180-3 672
Pozostałe koszty rodzajowe-1 055 279-685 666-591 080-299 221
Naliczone odsetki-22 099-13 335-17 660-19 026
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej275 623231 832153 946-138 800
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-238-1
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport