Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA138 681140 295143 043140 502
Rzeczowe aktywa trwałe49 10349 56749 87348 826
Wartości niematerialne i prawne482265273216
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 5572 6372 340
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 8442 513
Aktywa finansowe00
Długoterminowe aktywa finansowe1 9321 9952 121
Zapasy39 15840 11441 50646 640
Należności handlowe32 27838 65139 35436 315
Długoterminowe pożyczki i należności2 058
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 527
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 5403 0401 087775
Pozostałe aktywa1 0121 262420756
Pożyczki i pozostałe należności8 6495 835
Aktywa trwałe54 04454 38454 84153 503
Aktywa obrotowe84 63785 91188 20286 999
Amortyzacja (noty)1 6211 6531 6171 593
Przepływy operacyjne3 7892 6008 8741 676
Wynik finansowy1 7902 4993 3762 603
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 6211 6531 6171 593
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-62-115-7017
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej7390266192
Wynik na działalności inwestycyjnej-37-62-60-91
Podatek dochodowy zapłacony-442-2 250-506-506
Zmiana stanu rezerw171-62174-194
Zmiana stanu zapasów9551 3925 13593
Zmiana stanu należności-4015 740-7 567-2 877
Zmiana stanu zobowiązań-130-5 4436 174512
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów251-842335334
Przepływy inwestycyjne-1 333-1 402-2 471-1 514
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3762-6321
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 370-1 464-2 408-1 644
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych0109
Przepływy finansowe-2 018640-6 161-325
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-792792
Spłacone kredyty i pożyczki-1 095-5 835-86
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego1
Płatności z tytułu leasingu-122-125-124-110
Odsetki z działalności finansowej-72-90-266-192
Pozostałe przepływy finansowe63636363
Przepływy pieniężne netto4381 838242-163
Różnice kursowe177-10
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3231 953322-180
Środki pieniężne na początek okresu3 0401 087775955
Środki pieniężne na koniec okresu3 5403 0401 087775
Całkowite dochody ogółem1 3462 0282 7172 003
Koszt sprzedanych produktów i usług-24 139-24 226-31 807-26 191
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-2 526-4 812-3 178-2 567
Koszty sprzedaży-7 960-7 267-8 628-7 522
Koszty ogólnego zarządu-2 759-2 359-2 358-2 313
Koszt własny sprzedaży-26 665-29 038-34 985-28 758
PASYWA138 681140 295143 043140 502
Kapitał podstawowy1 2441 2441 2441 244
Kapitał zapasowy101 61697 04397 04397 043
Zyski zatrzymane / niepokryte straty3 37411 5769 5486 831
Rezerwy738629
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 7882 0611 3802 238
Pozostałe zobowiązania10 8506 5958 7476 179
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze114731114588
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)6 7978 6847 89213 727
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 1882 4722 1882 437
Zobowiązania handlowe9 6619 88813 91810 215
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu311340
Przychody ze sprzedaży38 97141 21850 08841 328
Przychody ze sprzedaży produktów i usług35 63636 29145 94137 972
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów3 3354 9274 1473 356
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego106 234109 863107 835105 118
Zobowiązania długoterminowe2 6133 2032 6423 025
Zobowiązania krótkoterminowe29 83427 22832 56632 359
Zysk/strata ze sprzedaży1 5872 5544 1172 735
Zysk/strata brutto ze sprzedaży12 30612 18015 10312 570
EBITDA3 1364 1655 4244 313
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe6 7978 6847 89213 727
Długoterminowe zobowiązania finansowe2 1882 4722 1882 437
Zobowiązania finansowe8 98511 15610 08016 164
Zysk/strata brutto1 7902 4993 3762 603
Przychody finansowe-7677-20877
Koszty finansowe-73-90-308-193
Różnice kursowe42447
Wynik na inwestycjach38-1
Zysk/strata netto1 3462 0282 7172 003
Podatek dochodowy-444-471-659-600
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 5152 5123 8072 720
Pozostałe przychody operacyjne11324622987
Pozostałe koszty operacyjne-332-240-779-174
Wynik na aktywach niefinansowych147-4824072
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 3462 0282 7172 003
Koszty według rodzaju-69 985-148 909
Amortyzacja (koszt)-3 274-6 410
Zużycie materiałów i energii-32 852-75 335
Usługi obce-19 889-41 674
Podatki i opłaty-794-1 471
Wynagrodzenia-9 788-17 904
Ubezpieczenia społeczne i inne-1 929-3 407
Pozostałe koszty rodzajowe-1 459-2 708
Naliczone odsetki-73-90-266-193
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 3462 0282 7172 003
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202010
AKTYWA143 043140 328128 636
Rzeczowe aktywa trwałe49 87349 00843 341
Wartości niematerialne i prawne273255385
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 6371 985
Aktywa finansowe0146118
Długoterminowe aktywa finansowe2 5282 651
Zapasy41 50640 03732 280
Należności handlowe39 35436 50327 756
Długoterminowe pożyczki i należności2 058
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 852
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 08771914 765
Pozostałe aktywa420477276
Pożyczki i pozostałe należności5 8358 6705 212
Aktywa trwałe54 84153 77648 229
Aktywa obrotowe88 20286 55280 407
Amortyzacja (noty)6 4105 8655 626
Przepływy operacyjne18 817-9 67318 413
Wynik finansowy12 12910 95215 803
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6 4105 8655 626
Różnice kursowe z działalności operacyjnej103-10
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej7729016
Wynik na działalności inwestycyjnej-360-160188
Podatek dochodowy zapłacony-2 136-3 861-1 871
Zmiana stanu rezerw-61-2276
Zmiana stanu zapasów-1 469-7 757-9 751
Zmiana stanu należności-498-13 908-8 235
Zmiana stanu zobowiązań3 965-67716 178
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów55-198393
Przepływy inwestycyjne-6 534-11 421-5 897
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych414173694
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-7 057-11 594-6 591
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych109
Przepływy finansowe-11 9057 051-4 365
Zaciągnięte kredyty i pożyczki14 9833 500
Spłacone kredyty i pożyczki-8 403
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 487-7 463-7 462
Płatności z tytułu leasingu-432-379-387
Odsetki z działalności finansowej-772-90-16
Pozostałe przepływy finansowe189
Przepływy pieniężne netto378-14 0438 151
Różnice kursowe-10-310
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych378-14 0438 151
Środki pieniężne na początek okresu71914 7656 604
Środki pieniężne na koniec okresu1 08771914 765
Całkowite dochody ogółem9 5489 10812 277
Koszt sprzedanych produktów i usług-107 356-86 634-73 342
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-12 073-11 525-8 993
Koszty sprzedaży-30 711-29 642-26 061
Koszty ogólnego zarządu-9 554-8 806-8 895
Koszt własny sprzedaży-119 429-98 159-82 335
PASYWA143 043140 328128 636
Kapitał podstawowy1 2441 2441 244
Kapitał zapasowy97 04390 42285 608
Zyski zatrzymane / niepokryte straty9 5489 10812 277
Rezerwy629652586
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 3802872 162
Pozostałe zobowiązania8 7476 1177 409
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1147643
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)7 89216 2951 021
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 1882 1882 479
Zobowiązania handlowe13 91813 66615 285
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu340273522
Przychody ze sprzedaży172 755148 426132 728
Przychody ze sprzedaży produktów i usług157 515132 977120 583
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów15 24015 44912 145
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego107 835100 77499 129
Zobowiązania długoterminowe2 6422 5373 044
Zobowiązania krótkoterminowe32 56637 01726 463
Zysk/strata ze sprzedaży13 06111 81915 437
Zysk/strata brutto ze sprzedaży53 32650 26750 393
EBITDA19 30617 13620 514
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe7 89216 2951 021
Długoterminowe zobowiązania finansowe2 1882 1882 479
Zobowiązania finansowe10 08018 4833 500
Zysk/strata brutto12 12910 95215 803
Przychody finansowe52850
Koszty finansowe-819-90-17
Różnice kursowe47-257882
Zysk/strata netto9 5489 10812 277
Podatek dochodowy-2 581-1 844-3 526
Zysk/strata z działalności operacyjnej12 89611 27114 888
Pozostałe przychody operacyjne737219674
Pozostałe koszty operacyjne-1 299-899-1 027
Wynik na aktywach niefinansowych397132-196
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej9 5489 10812 277
Koszty według rodzaju-148 909-126 733-110 481
Amortyzacja (koszt)-6 410-5 865-5 626
Zużycie materiałów i energii-75 335-58 714-50 523
Usługi obce-41 674-38 809-33 362
Podatki i opłaty-1 471-1 306-1 281
Wynagrodzenia-17 904-17 023-15 099
Ubezpieczenia społeczne i inne-3 407-3 167-2 881
Pozostałe koszty rodzajowe-2 708-1 849-1 709
Naliczone odsetki-777-90-16
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej9 5489 10812 277
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport