Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA1 059 0071 009 920967 135932 283
Inwestycje w jednostki powiązane29 03815 55214 8598 801
Rzeczowe aktywa trwałe121 626122 556119 094126 687
Nieruchomości inwestycyjne48 42149 10249 45549 788
Wartości niematerialne i prawne18 56618 68313 58818 704
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2771 3899521 066
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 1452211 2274 192
Aktywa finansowe56 34749 60148 77845 487
Zapasy474 417498 071469 044434 060
Należności handlowe85 14367 60468 19754 836
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty61 34728 27215 33934 768
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe160 680158 869156 818153 894
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania9 784
Aktywa trwałe378 608366 151364 550358 940
Aktywa obrotowe680 399643 769602 585573 343
Amortyzacja (noty)4 9924 9194 7994 774
Pozostałe całkowite dochody, netto-3-40
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-4-50
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów110
Przepływy operacyjne62 7874 9712 07442 023
Wynik finansowy30 2326 15712 375-16 499
Udział w wyniku jednostek powiązanych-13 485-693-6 057413
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 9924 9194 7994 774
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-1 578-1 542-1 544-1 528
Wynik na działalności inwestycyjnej16 998
Podatek dochodowy zapłacony1 442-9662 946-3 193
Zmiana stanu rezerw9292 160636-3 199
Zmiana stanu zapasów23 573-29 026-34 98435 182
Zmiana stanu należności-26 9363 710-17 854-9 302
Zmiana stanu zobowiązań44 14522 59741 07111 223
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-19-178-499-60
Pozostałe przepływy operacyjne-508-2 167-15 81324 251
Wynik na zmianie wartości aktywów-39
Przepływy inwestycyjne-3 030-2 816-830-1 487
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych702866380
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 062-2 041-1 503-1 856
Nabycie nieruchomości-3728327
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych042
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki-1-1 06170
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-26 68210 778-20 673-27 416
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-14 35914 359-18 670-28 550
Spłacone kredyty i pożyczki-6 591
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-5 10900
Płatności z tytułu leasingu-623-3 581-2 0031 134
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto33 07512 933-19 42913 120
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych33 07512 93316 28413 120
Środki pieniężne na początek okresu28 27215 33934 76821 648
Środki pieniężne na koniec okresu61 34728 27215 33934 768
Całkowite dochody ogółem30 2326 15412 335-16 499
Koszty sprzedaży-6 812-6 198-7 913-6 409
Koszty ogólnego zarządu-6 283-6 724-6 572-6 223
Koszt własny sprzedaży-239 084-286 491-261 169-229 689
PASYWA1 059 0071 009 920967 135932 283
Kapitał podstawowy51 08751 08751 08751 087
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy14 04714 04714 04714 047
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały4 2764 2764 2794 319
Zyski zatrzymane / niepokryte straty549 322523 720517 023504 067
Udziały niekontrolujące50 23050 70951 25051 831
Rezerwy13 03612 40212 23711 807
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku4 6824 3993 5611 445
Świadczenia pracownicze10 1239 8297 8357 209
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 5012 5012 5012 921
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 22823 8439 12128 699
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)201 447172 098148 968109 021
Zobowiązania handlowe81 95067 06269 72370 972
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu leasingu63 70063 04164 66863 984
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu10 37810 90610 83510 874
Przychody ze sprzedaży263 513306 897277 374247 321
Przychody ze sprzedaży produktów i usług134 808129 615
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów172 089147 759
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego618 732593 130586 436573 520
Zobowiązania długoterminowe12 87913 40713 33613 795
Zobowiązania krótkoterminowe377 166352 674316 113293 137
Zysk/strata ze sprzedaży11 3347 4841 7205 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży24 42920 40616 20517 632
EBITDA23 92910 24415 6609 573
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2 22823 8439 12128 699
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe2 22823 8439 12128 699
Zysk/strata brutto34 4807 58714 634-20 161
Przychody finansowe2 5921 6911 7711 366
Koszty finansowe-535-1 655-2 236-25 913
Różnice kursowe-633-634
Wynik na inwestycjach13 4862 8594 872-413
Zysk/strata netto30 2326 15712 375-16 499
Podatek dochodowy-4 248-1 430-2 2593 662
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej18 9375 32510 8614 799
Pozostałe przychody operacyjne4 763-1 2004 505413
Pozostałe koszty operacyjne2 840-1 1374 131-614
Wynik na aktywach niefinansowych178505
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej30 7116 69512 916-15 904
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-479-541-581-595
Koszty według rodzaju-299 413-275 653
Amortyzacja (koszt)-4 919-4 799
Zużycie materiałów i energii-102 994-130 724
Usługi obce-19 918-21 879
Podatki i opłaty-1 048-1 158
Wynagrodzenia-12 730-11 621
Pozostałe koszty rodzajowe2 82330 108
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-160 627-135 580
Naliczone odsetki-1 467-2 091
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej30 7106 69812 956-15 904
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-478-541-581-595
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA967 135917 769882 287970 169
Inwestycje w jednostki powiązane14 85912 82010 37112 153
Rzeczowe aktywa trwałe119 094124 820130 603138 201
Nieruchomości inwestycyjne49 45550 73647 45120 753
Wartości niematerialne i prawne13 58813 77814 10015 155
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9525 6151 559
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 2271 4042234 846
Aktywa finansowe48 77859 77058 18264 288
Zapasy469 044411 182377 762356 397
Należności handlowe68 19734 61836 26330 131
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty15 33951 05248 568110 528
Pozostałe aktywa69 658
Pozostałe aktywa długoterminowe156 818147 622142 157137 581
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania9 7849 96710 9928 919
Aktywa trwałe364 550359 743361 289334 321
Aktywa obrotowe602 585558 026520 998635 848
Amortyzacja (noty)18 76322 41821 12820 983
Pozostałe całkowite dochody, netto-102
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-126
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów24
Przepływy operacyjne9 63336 567-15 34978 877
Wynik finansowy32 44789 42355 542-1 203
Udział w wyniku jednostek powiązanych-2 039-2 4491 782
Amortyzacja (przepływy operacyjne)18 76322 41821 12820 983
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-6 020-5 712-5 466-5 345
Wynik na działalności inwestycyjnej16 998-17 55311 92217 568
Podatek dochodowy zapłacony-995-5 0046 6294 496
Zmiana stanu rezerw2 0676 2852 220615
Zmiana stanu zapasów-57 862-40 48122 457-103 347
Zmiana stanu należności-41 5013 248-1 17417 243
Zmiana stanu zobowiązań48 808-12 944-133 062127 867
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 033-6051 760
Pozostałe przepływy operacyjne-59
Wynik na zmianie wartości aktywów913
Przepływy inwestycyjne-11 7601 740-20 042-37 267
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 18912616034
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-11 868-15 554-15 106-11 299
Nabycie nieruchomości-719-103-62
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych4217 8877 400
Nabycie aktywów finansowych-4 993-33 340
Udzielone pożyczki-1 123
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-33 586-35 823-26 570-51 162
Nabycie akcji własnych-976
Zaciągnięte kredyty i pożyczki6 896
Spłacone kredyty i pożyczki
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-35 761-35 797-25 569-51 138
Płatności z tytułu leasingu-4 721-26-25-24
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-35 7132 484-61 961-9 552
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-9 552
Środki pieniężne na początek okresu51 05248 568110 529120 080
Środki pieniężne na koniec okresu15 33951 05248 568110 528
Całkowite dochody ogółem32 34589 42355 542-1 203
Koszty sprzedaży-32 066-25 589-19 498-14 860
Koszty ogólnego zarządu-32 912-30 992-25 265-23 386
Koszt własny sprzedaży-1 168 195-1 160 332-814 702-601 670
PASYWA967 135917 769882 287970 169
Kapitał podstawowy51 08751 13851 13851 138
Akcje/udziały własne-976-976
Kapitał zapasowy14 04714 04714 047566 765
Wyceny i różnice kursowe4 381
Pozostałe kapitały4 2794 3814 38137 418
Zyski zatrzymane / niepokryte straty517 023519 247468 041-154 346
Udziały niekontrolujące51 25053 26550 84453 122
Rezerwy12 23711 4455 2585 545
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego903
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 5612 55613 8095 545
Świadczenia pracownicze7 8356 1395 7013 150
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 5012 9213 2613 303
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)9 1211 326880
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)148 968107 918147 283248 137
Zobowiązania handlowe69 72367 43938 28568 042
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu leasingu64 66864 83369 75670 741
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu10 83511 18710 5797 228
Przychody ze sprzedaży1 282 4271 309 211943 434669 372
Przychody ze sprzedaży produktów i usług508 484543 317449 845235 021
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów773 943765 894493 589434 351
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego586 436587 837536 631505 356
Zobowiązania długoterminowe13 33615 01113 84010 531
Zobowiązania krótkoterminowe316 113261 656280 972401 160
Zysk/strata ze sprzedaży49 25492 29883 96929 456
Zysk/strata brutto ze sprzedaży114 232148 879128 73267 702
EBITDA70 607110 811100 64245 844
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe9 1211 3268800
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe9 1211 3268800
Zysk/strata brutto37 838112 88868 8759 654
Przychody finansowe6 4997 2497 0726 671
Koszty finansowe-6 299-5 792-3 788-3 429
Różnice kursowe7532 386-219-888
Wynik na inwestycjach-14 95920 652-13 704-17 561
Zysk/strata netto32 44789 42355 542-1 203
Podatek dochodowy-5 391-23 465-13 333-10 857
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej51 84488 39379 51424 861
Pozostałe przychody operacyjne6 3481 6821 3791 700
Pozostałe koszty operacyjne-4 797-5 544-3 924-6 279
Wynik na aktywach niefinansowych1 039-43-1 910-16
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej34 36087 00257 820952
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-2 0152 421-2 278-2 155
Koszty według rodzaju-1 233 172-1 216 913-859 464-639 916
Amortyzacja (koszt)-18 763-22 418-21 128-20 983
Zużycie materiałów i energii-444 286-290 137-226 017-126 851
Usługi obce-95 297-70 247-63 075-130 710
Podatki i opłaty-5 038-5 130-4 110-2 517
Wynagrodzenia-52 676-44 068-43 477-41 687
Pozostałe koszty rodzajowe83 338-75 055-53 43479 415
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-700 450-709 858-448 223-396 583
Naliczone odsetki-5 576-4 788-3 477-3 157
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej34 46287 00257 820952
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-2 0152 421-2 278-2 155
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport