Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q12015Q42015Q32015Q2
AKTYWA19 800,6118 973,7417 562,1017 129,49
Inwestycje w jednostki powiązane225000
Rzeczowe aktywa trwałe716,78758,94802,01837,48
Wartości niematerialne i prawne774,89759,02439,90250,07
Wartość firmy5 177,842 952,872 412,951 656,27
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego258,83258,83258,83258,83
Aktywa z tytułu bieżącego podatku166,93234,85201,35185,73
Aktywa finansowe2 750,401 850,40601,40601,40
Długoterminowe aktywa finansowe3 0843 0843 0843 084
Zapasy0,774,124,12
Należności handlowe3 189,843 350,633 327,873 715,83
Długoterminowe pożyczki i należności175,07147,02129,82180,05
Rozliczenia międzyokresowe894,79617,17830,79878,95
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe676,52582,27461,58343,79
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11,9812,4628,71885,26
Pozostałe aktywa566,203 122,943 703,093 263,17
Pożyczki i pozostałe należności1 130,801 242,341 275,68984,54
Aktywa trwałe11 088,928 542,957 589,096 610,47
Aktywa obrotowe8 711,6910 430,799 973,0210 519,02
Amortyzacja (noty)108,7397,6698,50139,93
Przepływy operacyjne-751,67831,00-280,78-1 012,84
Wynik finansowy4,08356,5913,3362,27
Amortyzacja (przepływy operacyjne)108,7397,6698,50139,93
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-41,40
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej151,79109,56130,2788,06
Wynik na działalności inwestycyjnej00-145
Zmiana stanu rezerw12,050-20
Zmiana stanu zapasów3,364,120-0,73
Zmiana stanu należności628,121 623,61-1 035,36570,18
Zmiana stanu zobowiązań-610,65-873,5366,19-1 716,88
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-284,3792,93-69,63-169,26
Pozostałe przepływy operacyjne-752,74-592515,92220,00
Przepływy inwestycyjne-255,07-775,3639,81-7,45
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2,03-754,91-10,12-8,75
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych-1750175
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych175
Nabycie aktywów finansowych000
Zwrot udzielonych pożyczek-20,4549,9315,80
Udzielone pożyczki-28,0500-189,50
Pozostałe przepływy inwestycyjne-225
Przepływy finansowe1 006,26-71,89-615,581 847,22
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne1 1783407851 550
Wykup papierów dłużnych-1400-866-500
Zaciągnięte kredyty i pożyczki212,20202,68252,581 513,25
Spłacone kredyty i pożyczki0-468,75-288,63-422,55
Płatności z tytułu leasingu-54,90-128,86-39,84-39,48
Odsetki z działalności finansowej-171,51-294,74-155,89-143,67
Pozostałe przepływy finansowe-17,53277,79-302,81-110,32
Przepływy pieniężne netto-0,48-16,25-856,55826,93
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-0,48-16,25-856,55826,93
Środki pieniężne na początek okresu12,4628,71885,2665,78
Środki pieniężne na koniec okresu11,9812,4628,71885,26
Koszty sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-12 006,42-14 315,83-10 493,44-8 756,36
PASYWA19 800,6118 973,7417 562,1017 129,49
Kapitał podstawowy7 801,917 801,917 801,917 801,91
Kapitał zapasowy1 057,511 057,511 050,031 050,03
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-4 682,09-4 926,78-5 207,79-5 252,05
Udziały niekontrolujące817,65859,27784,36-508,70
Rezerwy012,05
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5,815,815,815,81
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku916,37913,94824,84759,60
Pozostałe zobowiązania1 096,15724,88268,591 432,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe464,461 264,831 727,491 256,80
Świadczenia pracownicze237,41247,08183,59142,07
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)725,89761,16725,81912,55
Długoterminowe kredyty i pożyczki896,80959,271 155,461 215,79
Zobowiązania handlowe1 367,761 370,81740,00727,65
Zobowiązania z tytułu obligacji31431431 011,89
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji9 0927 7797 3596 574
Przychody ze sprzedaży11 407,6913 759,459 881,818 509,22
Przychody ze sprzedaży produktów i usług260,17-370,50568,89394,67
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów11 147,5214 129,959 312,928 114,55
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego4 177,333 932,643 644,153 599,89
Zobowiązania długoterminowe10 459,0610 008,9110 247,759 052,40
Zobowiązania krótkoterminowe4 346,574 172,922 885,834 985,91
Zysk/strata ze sprzedaży-598,73-556,39-611,63-247,13
EBITDA-500,10-488,76-508,26-109,85
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe728,89904,16868,811 924,44
Długoterminowe zobowiązania finansowe9 988,808 738,278 514,467 789,79
Zobowiązania finansowe10 717,689 642,439 383,269 714,22
Zysk/strata brutto4,08356,5913,3362,27
Przychody finansowe21,93188,86853,5537,05
Koszty finansowe-257,61-318,44-182,05-191,20
Różnice kursowe
Wynik na inwestycjach848,601 072,59-51,40466,20
Zysk/strata netto4,08356,5913,3362,27
Podatek dochodowy
Zysk/strata z działalności operacyjnej-608,83-586,42-606,76-249,78
Pozostałe przychody operacyjne6,20
Pozostałe koszty operacyjne-10,10-30,04-1,32-2,64
Amortyzacja (koszt)-57,32-46,26-47,09-32,78
Zużycie materiałów i energii-52,21-67,58-17,61-40,70
Usługi obce-497,44102,38-740,11-181,99
Podatki i opłaty-68,39-38,18-16,54-38,57
Wynagrodzenia-215,97-289,44-343,43-318,93
Ubezpieczenia społeczne i inne-19,51-32,26-34,23-41,01
Pozostałe koszty rodzajowe-3,85-5,24-1,57-7,66
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-11 091,71-13 939,25-9 292,86-8 094,73
Naliczone odsetki-235,79-294,74-178,45-170,72
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej54,42281,0144,27138,21
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-50,3375,58-30,94-75,94
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

201520142013
AKTYWA18 973,7414 224,547 336,91
Inwestycje w jednostki powiązane003 114
Rzeczowe aktywa trwałe758,94465,92182,53
Wartości niematerialne i prawne759,0211,7334,81
Wartość firmy2 952,871 676,252 953,30
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego258,83258,83
Aktywa z tytułu bieżącego podatku234,85160,489,49
Aktywa finansowe1 850,4031,411,40
Długoterminowe aktywa finansowe3 0843 0840
Zapasy2,884,08
Należności handlowe3 350,632 810,82536,72
Długoterminowe pożyczki i należności147,02226,2016,87
Rozliczenia międzyokresowe617,17753,06158,75
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe582,27312,6159,38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12,46249,45174,98
Pozostałe aktywa3 122,943 912,67
Pożyczki i pozostałe należności1 242,34268,2590,57
Aktywa trwałe8 542,956 035,546 360,90
Aktywa obrotowe10 430,798 189,00976,00
Amortyzacja (noty)362,3478,3844,90
Przepływy operacyjne-1 603,95-6 312,26-1 051,26
Wynik finansowy466,98-226,31-4 830,19
Amortyzacja (przepływy operacyjne)362,3478,3844,90
Różnice kursowe z działalności operacyjnej520,60517,91
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej449,03688,18139,92
Wynik na działalności inwestycyjnej-145-7,520,48
Zmiana stanu rezerw-13,39-176,38191,83
Zmiana stanu zapasów2,881,21
Zmiana stanu należności-107,17-4 680,25-301,13
Zmiana stanu zobowiązań-2 409,76-1 150,933 322,43
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-133,77-1 106,36-136,42
Pozostałe przepływy operacyjne-76,08-252,87-0,98
Przepływy inwestycyjne-743,00-14,63-300,84
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych019,5229,76
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-773,78-21,15-127,60
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-203
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych175
Nabycie aktywów finansowych0
Zwrot udzielonych pożyczek45,28
Udzielone pożyczki-189,50-13
Przepływy finansowe2 109,966 486,351 441,24
Emisja akcji własnych2 200271
Wyemitowane papiery dłużne4 2695 4901 387
Wykup papierów dłużnych-2 842-1 384
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3 428,46920,00-0,00
Spłacone kredyty i pożyczki-1 245,78-662,60-101,84
Płatności z tytułu leasingu-227,11-147,89
Odsetki z działalności finansowej-795,62-596,21-140,61
Pozostałe przepływy finansowe-476,99667,0525,69
Przepływy pieniężne netto-236,99159,4689,15
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-236,99159,4689,15
Środki pieniężne na początek okresu249,4589,980,84
Środki pieniężne na koniec okresu12,46249,4589,98
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-45 086,24-14 274,76-3 413,49
PASYWA18 973,7414 224,547 336,91
Kapitał podstawowy7 801,917 801,913 015,08
Kapitał zapasowy1 057,511 060,55602,80
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-4 926,78-5 467,36-5 577,88
Udziały niekontrolujące859,27-223,15-53,62
Rezerwy12,0525,45201,83
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5,815,815,81
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku913,94899,11622,49
Pozostałe zobowiązania724,881 354,262 484,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 264,83303 084
Świadczenia pracownicze247,08122,95318,32
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)761,164 290,701 632,39
Długoterminowe kredyty i pożyczki959,273 843,29208,20
Zobowiązania handlowe1 370,81481,03793,35
Zobowiązania z tytułu obligacji143
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji7 779
Przychody ze sprzedaży43 529,6411 323,45443,25
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 276,14921,71406,43
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów42 253,5010 401,7436,81
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 932,643 395,11-1 960,00
Zobowiązania długoterminowe10 008,913 879,093 298,00
Zobowiązania krótkoterminowe4 172,927 173,496 052,52
Zysk/strata ze sprzedaży-1 556,61-2 951,31-2 970,24
EBITDA-1 224,09-2 862,07-3 188,15
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe904,164 290,701 632,39
Długoterminowe zobowiązania finansowe8 738,273 843,29208,20
Zobowiązania finansowe9 642,438 133,981 840,58
Zysk/strata brutto466,98-243,49-4 830,19
Przychody finansowe1 161,381 237,510,80
Koszty finansowe-854,18-743,94-168,35
Wynik na inwestycjach1 746,212 203,40-1 429,59
Zysk/strata netto466,98-226,31-4 830,19
Podatek dochodowy17,18
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 586,43-2 940,45-3 233,05
Pozostałe przychody operacyjne6,2015,1230,91
Pozostałe koszty operacyjne-36,02-11,78-293,71
Wynik na aktywach niefinansowych7,52
Amortyzacja (koszt)-152,38-78,38-44,90
Zużycie materiałów i energii-136,51-48,11-71,35
Usługi obce-1 251,07-1 805,37-1 152,15
Podatki i opłaty-118,64-76,56-50,93
Wynagrodzenia-1 256,49-1 663,70-1 837,63
Ubezpieczenia społeczne i inne-146,00-213,33-210,10
Pozostałe koszty rodzajowe-18,22-17,57-46,42
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-42 006,93-10 371,74
Naliczone odsetki-795,62-705,75-140,61
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej540,58110,52-4 206,84
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-73,61-336,84-623,36
zobacz raportzobacz raportzobacz raport