Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA2 283 8012 183 3082 197 894
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe268 712180 468174 108
Nieruchomości inwestycyjne490 841479 644480 985
Wartości niematerialne i prawne276403547
Wartość firmy8 9234 5094 509
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego35 74041 20957 449
Aktywa z tytułu bieżącego podatku37 81629 13221 393
Aktywa finansowe35 22240 13240 132
Długoterminowe aktywa finansowe40 38343 53135 061
Zapasy389 856484 801454 232
Należności handlowe576 166757 215722 172
Długoterminowe pożyczki i należności2 1022 4802 921
Rozliczenia międzyokresowe1 9887 2146 620
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4647
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty395 776112 523197 718
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe846 977752 290755 627
Aktywa obrotowe1 436 8241 431 0171 442 267
Amortyzacja (noty)4 9234 7524 575
Przepływy operacyjne427 018-62 484-14 345
Wynik finansowy99 95433 29520 410
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 9234 7524 575
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-10 450-2 175-3 662
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-347-990-97
Podatek dochodowy zapłacony-22 667-5 775-5 850
Zmiana stanu rezerw-1 0928313 984
Zmiana stanu zapasów94 945-30 570-37 246
Zmiana stanu należności179 756-24 602-117 828
Zmiana stanu zobowiązań67 894-46 477110 388
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne14 1029 22710 981
Przepływy inwestycyjne-106 898-9 988-27 448
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 59696094
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-102 802-4 663-3 860
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-3 444-8 470-24 284
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej4-67602
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2 2522 252
Przepływy finansowe-36 866-12 724-62 645
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych0-9 053
Zaciągnięte kredyty i pożyczki18 37522 08614 609
Spłacone kredyty i pożyczki-47 603-22 978-27 756
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-25 853
Płatności z tytułu leasingu-6 188-4 792-5 692
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-11 900-9 215-11 049
Pozostałe przepływy finansowe10 4502 1752 149
Przepływy pieniężne netto283 253-85 195-104 440
Różnice kursowe395 038-85 195
Środki pieniężne na początek okresu112 523197 718302 158
Środki pieniężne na koniec okresu395 775112 523197 718
Całkowite dochody ogółem79 11227 505-13 118
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 072 380-789 970-617 518
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 016-8 349-5 608
Koszty sprzedaży-2 649-1 917-1 546
Koszty ogólnego zarządu-25 888-23 952-21 124
Koszt własny sprzedaży-1 093 396-798 319-623 126
PASYWA2 283 8012 183 3082 197 894
Kapitał podstawowy9 1749 1749 174
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały220 499220 499220 499
Zyski zatrzymane / niepokryte straty563 877484 764457 259
Udziały niekontrolujące
Rezerwy6 6908 8137 982
Długoterminowe rezerwy8 8507 8207 820
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego46 01854 11651 136
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 7308077
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)70 65742 90865 455
Długoterminowe kredyty i pożyczki226 001290 505273 492
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3 0361 0451 099
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe892 131826 168855 655
Długoterminowe zobowiązania handlowe126 991127 051143 987
Zobowiązania z tytułu obligacji2061 916211
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji50 00050 00049 520
Zobowiązania z tytułu leasingu19 65819 09918 151
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu38 28339 35036 377
Przychody ze sprzedaży1 254 840872 419679 853
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 236 108862 156674 058
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów18 73210 2635 795
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego793 550714 437686 932
Zobowiązania długoterminowe496 143568 842562 332
Zobowiązania krótkoterminowe994 108900 029948 630
Zysk/strata ze sprzedaży132 90648 23134 057
Zysk/strata brutto ze sprzedaży161 44374 10056 727
EBITDA127 53048 03336 950
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe70 86344 82465 666
Długoterminowe zobowiązania finansowe276 001340 505323 012
Zobowiązania finansowe346 864385 329388 678
Zysk/strata brutto99 95433 29520 410
Przychody finansowe104154602
Koszty finansowe-22 757-10 140-11 054
Różnice kursowe-1 513
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto79 11227 50515 678
Podatek dochodowy-20 842-5 790-4 732
Zysk/strata z działalności operacyjnej122 60743 28132 375
Pozostałe przychody operacyjne10 5305 0256 510
Pozostałe koszty operacyjne-20 829-9 975-8 192
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej79 11227 505-13 118
Koszty według rodzaju-1 041 463-845 293-670 686
Amortyzacja (koszt)-4 923-4 752-4 575
Zużycie materiałów i energii-198 227-179 664-143 080
Usługi obce-744 954-597 892-457 272
Podatki i opłaty-2 098-1 673-1 724
Wynagrodzenia-33 619-32 629-32 969
Ubezpieczenia społeczne i inne-6 134-6 791-6 391
Pozostałe koszty rodzajowe-30 490-13 545-19 191
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-21 018-8 347-5 484
Naliczone odsetki-11 938-9 224-11 085
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej79 11227 50515 678
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA2 283 8012 248 0462 040 6051 539 129
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe268 712170 466152 997216 996
Nieruchomości inwestycyjne490 841489 014506 252422 346
Wartości niematerialne i prawne2767521 3131 794
Wartość firmy8 9234 5094 5094 509
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego35 74050 01433 22621 829
Aktywa z tytułu bieżącego podatku37 8161 0468 3921 127
Aktywa finansowe35 22240 16140 073
Długoterminowe aktywa finansowe40 38310 96910 439548
Zapasy389 856392 911316 155282 823
Należności handlowe576 166574 414489 604286 375
Długoterminowe pożyczki i należności2 1023 5765 9619 589
Rozliczenia międzyokresowe1 9882 2343 8601 905
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe42048291
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty395 776507 560467 776288 997
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe846 977729 720714 745677 902
Aktywa obrotowe1 436 8241 518 3261 325 860861 227
Amortyzacja (noty)18 72216 06713 42913 997
Przepływy operacyjne147 674133 302205 375247 862
Wynik finansowy170 213151 161156 05770 273
Amortyzacja (przepływy operacyjne)18 72216 06713 42913 997
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-14 7748 875
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-2 4698 5433 103-13 286
Podatek dochodowy zapłacony-38 959-45 117-37 404-6 988
Zmiana stanu rezerw3 510398-1425 405
Zmiana stanu zapasów3 055-76 756-33 333-21 865
Zmiana stanu należności4 150-72 571-206 866-28 024
Zmiana stanu zobowiązań-37 406112 473303 318257 166
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne41 63230 2297 213-28 816
Przepływy inwestycyjne-145 804-4 049-54 48941
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3 7452 8281 8574 912
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-114 226-7 139-2 911-9 676
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości5604 780
Nabycie nieruchomości-784-3 757
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-36 198-530-10 123-66
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej8751 01651891
Pozostałe przepływy inwestycyjne-40 073
Przepływy finansowe-113 655-89 46727 893-67 058
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne50 00012 070
Wykup papierów dłużnych-12 070-1 449-5 625
Zaciągnięte kredyty i pożyczki86 89078 917146 54266 384
Spłacone kredyty i pożyczki-114 467-96 636-123 107-115 047
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-25 853-18 349-7 340-1 835
Płatności z tytułu leasingu-23 025-21 838-19 101-11 299
Odsetki z działalności finansowej-39 904-31 561-17 652-11 706
Pozostałe przepływy finansowe14 774
Przepływy pieniężne netto-111 78539 786178 779180 845
Środki pieniężne na początek okresu507 560467 776288 997108 152
Środki pieniężne na koniec okresu395 775507 562467 776288 997
Całkowite dochody ogółem135 414119 195128 01058 193
Koszt sprzedanych produktów i usług-2 947 694-3 016 220-2 209 276-1 089 923
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-39 090-32 625-64 692-15 674
Koszty sprzedaży-7 480-6 227-6 841-4 656
Koszty ogólnego zarządu-88 051-67 135-58 680-54 580
Koszt własny sprzedaży-2 986 784-3 048 845-2 273 968-1 105 597
PASYWA2 283 8012 248 0462 040 6051 539 129
Kapitał podstawowy9 1749 1749 1749 174
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały220 499220 499220 499220 499
Zyski zatrzymane / niepokryte straty563 877452 316352 608231 937
Udziały niekontrolujące
Rezerwy6 6904 5965 4977 390
Długoterminowe rezerwy8 8507 4346 1344 384
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego46 01834 49722 82624 307
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 73011 62919 66216 142
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)70 65735 67676 55467 107
Długoterminowe kredyty i pożyczki226 001292 395272 938268 335
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3 0361 0201 1289 855
Zobowiązania handlowe892 131847 200673 287359 070
Długoterminowe zobowiązania handlowe126 991211 344272 678283 577
Zobowiązania z tytułu obligacji206233144
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji50 00062 07062 070
Zobowiązania z tytułu leasingu19 65817 10313 69312 137
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu38 28340 86031 71325 215
Przychody ze sprzedaży3 322 4403 319 3292 505 5681 242 903
Przychody ze sprzedaży produktów i usług3 283 4093 284 4012 436 7251 226 169
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów39 03134 92868 84316 734
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego793 550681 989582 281461 610
Zobowiązania długoterminowe496 143648 600668 359605 818
Zobowiązania krótkoterminowe994 108917 457789 965471 701
Zysk/strata ze sprzedaży240 125197 121166 07978 070
Zysk/strata brutto ze sprzedaży335 656270 483231 600137 306
EBITDA242 605194 439187 90498 315
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe70 86335 90976 69867 107
Długoterminowe zobowiązania finansowe276 001354 465335 008268 335
Zobowiązania finansowe346 864390 374411 706335 442
Zysk/strata brutto170 213151 161156 05770 273
Przychody finansowe1 1961 01551891
Koszty finansowe-54 866-36 523-22 932-13 565
Różnice kursowe8 2973 996-571
Zysk/strata netto135 414119 195128 01058 193
Podatek dochodowy-34 799-31 966-28 047-12 080
Zysk/strata z działalności operacyjnej223 883178 372174 47584 318
Pozostałe przychody operacyjne28 37622 58431 34945 902
Pozostałe koszty operacyjne-44 618-41 333-22 953-39 654
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej135 414119 195128 01058 193
Koszty według rodzaju-3 066 033-3 190 567-2 346 760-1 192 118
Amortyzacja (koszt)-18 722-16 067-13 429-13 997
Zużycie materiałów i energii-606 851-699 525-401 282-221 344
Usługi obce-2 173 176-2 253 216-1 715 709-817 752
Podatki i opłaty-7 721-6 837-5 284-7 653
Wynagrodzenia-125 419-109 861-87 545-68 756
Ubezpieczenia społeczne i inne-24 280-20 993-16 584-12 365
Pozostałe koszty rodzajowe-70 774-48 128-41 949-35 078
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-39 090-35 942-64 977-15 173
Naliczone odsetki-40 008-31 833-17 930-11 521
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej135 414119 195128 01058 193
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport