Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA2 338 9832 443 3572 437 1692 728 727
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe445 141445 284443 215440 469
Nieruchomości inwestycyjne46 04545 99645 99645 996
Wartości niematerialne i prawne3 8803 8553 9324 537
Wartość firmy91 22091 22091 22091 220
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego118 850124 212137 590140 778
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 2773 4752 00677 506
Aktywa finansowe18117815291
Długoterminowe aktywa finansowe1 9801 6941 6891 689
Zapasy171 245222 334224 811219 655
Należności handlowe1 078 589931 094831 081636 474
Długoterminowe pożyczki i należności1411 5481 5382 083
Rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty217 928386 115480 252950 544
Pozostałe aktywa59 18356 35558 84451 829
Pozostałe aktywa długoterminowe49 49150 71647 58150 642
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana429429503503
Pożyczki i pozostałe należności53 40378 85266 75914 711
Aktywa trwałe756 748764 525772 761777 414
Aktywa obrotowe1 581 8061 678 4031 663 9051 950 810
Amortyzacja (noty)10 96810 70210 63710 549
Pozostałe całkowite dochody, netto1 069-2 233-103 294
Różnice kursowe1 069-2 233-10-64
Wynik z aktualizacji wycen
Zyski/straty aktuarialne3 358
Przepływy operacyjne-152 228-67 822-445 545227 317
Wynik finansowy26 30524 93728 21918 237
Udział w wyniku jednostek powiązanych0
Amortyzacja (przepływy operacyjne)10 96810 70210 63710 549
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej3 8406 4925 3004 717
Wynik na działalności inwestycyjnej-65711854-3 138
Podatek dochodowy zapłacony748-1 946-3 983-1 409
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw-348-3 312-81114 033
Zmiana stanu zapasów51 5211 500-5 156-19 488
Zmiana stanu należności-120 542-114 887-171 657227 615
Zmiana stanu zobowiązań-121 7407 355-306 555-29 301
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 063516-2 6201 143
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne1481102274 359
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-9 174-11 156-4 5156 515
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych230393411 373
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-9 030-11 266-4 582-4 740
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych5-5472
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-92-472
Zwrot udzielonych pożyczek-100100-125
Udzielone pożyczki-2312-28
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej162350
Pozostałe przepływy inwestycyjne28-28-1
Przepływy finansowe-6 785-15 159-20 232-8 398
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych0-1 300-2 5000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki9211396
Spłacone kredyty i pożyczki-2 129-4 381-5 586-2 928
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-4 409-5 175-5 459-3 677
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-1 280-4 077-6 916-1 440
Pozostałe przepływy finansowe112-227229-749
Przepływy pieniężne netto-168 187-94 137-470 292225 434
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu386 115480 252950 544725 110
Środki pieniężne na koniec okresu217 928386 115480 252950 544
Całkowite dochody ogółem20 5979 24322 90015 867
Koszty sprzedaży-7 408-7 886-8 542-7 316
Koszty ogólnego zarządu-20 666-21 513-20 779-18 738
Koszt własny sprzedaży-695 274-762 853-766 988-858 395
PASYWA2 338 9832 443 3572 437 1692 728 727
Kapitał podstawowy483 238482 238480 738479 738
Kapitał zapasowy319 479319 372300 937300 830
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 7456 3526 9256 532
Zyski zatrzymane / niepokryte straty284 848264 251273 370250 470
Udziały niekontrolujące
Rezerwy28 01426 27229 09730 088
Długoterminowe rezerwy30 59932 53933 27833 098
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0682 7883 0032 978
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku911534 50826 294
Pozostałe zobowiązania68 19868 13778 38050 693
Pozostałe zobowiązania długoterminowe36 34235 42733 46332 668
Świadczenia pracownicze112 282137 907128 372113 074
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze14 95015 14615 17215 217
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)173 495172 467201 168345 064
Długoterminowe kredyty i pożyczki79 77183 25483 75739 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 0151 018906218 470
Zobowiązania handlowe592 528692 386658 650609 064
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji24 80210 00010 00013 856
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji80 51893 65095 44598 011
Zobowiązania z tytułu leasingu12 667
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu50 915
Przychody ze sprzedaży745 508828 686825 470911 479
Przychody ze sprzedaży produktów i usług821 214817 071905 340
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 4728 39910 304
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-4 165
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 094 3101 072 2131 061 9701 037 570
Zobowiązania długoterminowe244 248262 804264 118271 887
Zobowiązania krótkoterminowe1 000 4251 108 3401 111 0811 419 270
Zysk/strata ze sprzedaży22 16036 43429 16127 030
Zysk/strata brutto ze sprzedaży50 23465 83358 48253 084
EBITDA35 47746 01539 62439 954
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe198 297182 467211 168358 920
Długoterminowe zobowiązania finansowe160 289176 904179 202137 011
Zobowiązania finansowe358 586359 371390 370495 931
Zysk/strata brutto26 30524 93728 21918 237
Przychody finansowe1 8884 1539 3225 032
Koszty finansowe-6 074-5 418-10 090-5 877
Różnice kursowe5 982-9 111-9 698
Wynik na inwestycjach-625
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć0
Zysk/strata netto19 52811 47622 91012 573
Podatek dochodowy-6 777-13 461-5 309-5 664
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej24 50935 31328 98729 405
Pozostałe przychody operacyjne1 6742 0972 5704 732
Pozostałe koszty operacyjne735-2 993-2 744-4 058
Wynik na aktywach niefinansowych-60-2251 701
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej20 5979 24322 90016 412
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-545
Koszty według rodzaju-3 614 426
Amortyzacja (koszt)-40 154
Zużycie materiałów i energii-1 341 598
Usługi obce-1 642 280
Podatki i opłaty-15 283
Wynagrodzenia-559 878
Pozostałe koszty rodzajowe-15 233
Naliczone odsetki-4 824-4 219-5 319
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej19 52811 47622 91013 118
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-545
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA2 728 7272 386 8971 939 0541 756 310
Inwestycje w jednostki powiązane2 7682 7862 419
Rzeczowe aktywa trwałe440 469424 811405 316407 862
Nieruchomości inwestycyjne45 99621 76114 57614 576
Wartości niematerialne i prawne4 5373 4982 5741 985
Wartość firmy91 22091 22091 22091 220
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego140 778155 585170 267179 829
Aktywa z tytułu bieżącego podatku77 50633 93313 988
Aktywa finansowe915142 754661
Długoterminowe aktywa finansowe1 6891 7416942 643
Zapasy219 655187 57099 313104 921
Należności handlowe636 474439 321628 548433 750
Długoterminowe pożyczki i należności2 0831 0281 2361 146
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty950 544883 530367 754285 013
Pozostałe aktywa51 82936 93051 67544 910
Pozostałe aktywa długoterminowe50 64260 85449 720120 999
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana50336 83826 89042 192
Pożyczki i pozostałe należności14 7114 9959 74322 184
Aktywa trwałe777 414763 266738 389822 679
Aktywa obrotowe1 950 8101 586 7931 173 775891 439
Amortyzacja (noty)40 15436 85637 34435 218
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 05221 085-4 349
Różnice kursowe-4 4109 484-4 349
Wynik z aktualizacji wycen9 756
Zyski/straty aktuarialne3 3581 845
Przepływy operacyjne117 062545 454179 2469 300
Wynik finansowy165 819107 43878 98153 761
Udział w wyniku jednostek powiązanych-121-112-367-687
Amortyzacja (przepływy operacyjne)40 15436 85637 34435 218
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej26 13110 22923 10027 921
Wynik na działalności inwestycyjnej-820-15 4201 588-9 594
Podatek dochodowy zapłacony-17 546-11 835-16 285-2 835
Zmiana stanu rezerw19 883-10 259-39 781-74 883
Zmiana stanu zapasów-34 303-86 6491 502-9 587
Zmiana stanu należności-264 595207 146-196 54820 292
Zmiana stanu zobowiązań175 280313 858294 713-27 460
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 985-7 180-3 020-2 831
Pozostałe przepływy operacyjne4 1951 382-1 981-15
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-7 385-9 643-239-9 872
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych13 4163 01311 6088 925
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-20 345-19 584-11 716-15 101
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-362-3 696
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych7 258135
Nabycie aktywów finansowych-472-266
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-12
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1744
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1
Przepływy finansowe-42 663-20 035-96 266-132 223
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych-3 700-9 156-32 054-11 210
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 73768 54776 9451 104
Spłacone kredyty i pożyczki-14 102-62 915-71 402-69 486
Płatności z tytułu leasingu-13 874-10 333-10 197-9 782
Odsetki z działalności finansowej-12 165-6 392-59 558-42 849
Pozostałe przepływy finansowe-559214
Przepływy pieniężne netto67 014515 77682 741-132 795
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu883 530367 754285 013417 808
Środki pieniężne na koniec okresu950 544883 530367 754285 013
Całkowite dochody ogółem130 001108 11058 042
Koszty sprzedaży-30 789-26 576-21 035-22 970
Koszty ogólnego zarządu-76 914-74 092-70 374-67 886
Koszt własny sprzedaży-3 503 837-2 092 109-1 434 197-1 482 107
PASYWA2 728 7272 386 8971 939 0541 756 310
Kapitał podstawowy479 738473 238473 238473 238
Kapitał zapasowy300 830211 474157 746157 746
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 5328 3926 071259 018
Zyski zatrzymane / niepokryte straty250 470208 126150 712-157 906
Udziały niekontrolujące354354
Rezerwy30 08818 02229 66560 185
Długoterminowe rezerwy33 09826 38122 71631 977
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9783 0211 6101 587
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku26 29421 67629 716812
Pozostałe zobowiązania50 69341 53951 14659 154
Pozostałe zobowiązania długoterminowe32 66830 93432 45535 486
Świadczenia pracownicze113 074104 83888 06361 570
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze15 21719 68621 42920 233
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)345 064464 097350 363139 236
Długoterminowe kredyty i pożyczki39 00052 000088 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)218 470195 171112 9491 682
Zobowiązania handlowe609 064349 721251 925350 360
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji13 85610 00013 48486 721
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji98 011105 542113 36486 857
Zobowiązania z tytułu leasingu12 6679 2246 305
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu50 91533 81525 743
Przychody ze sprzedaży3 784 2032 304 0001 615 3201 589 430
Przychody ze sprzedaży produktów i usług3 737 8572 264 5691 585 622
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów46 34639 43125 002
Pozostałe przychody z działalności podstawowej4 696
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 037 570901 230787 767732 096
Zobowiązania długoterminowe271 887271 379217 317264 140
Zobowiązania krótkoterminowe1 419 2701 214 288933 616759 720
Zysk/strata ze sprzedaży172 663111 22389 71416 467
Zysk/strata brutto ze sprzedaży280 366211 891181 123107 323
EBITDA207 252164 360126 87695 637
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe358 920474 097363 847225 957
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 011157 542113 364174 857
Zobowiązania finansowe495 931631 639477 211400 814
Zysk/strata brutto165 819107 43878 98153 761
Przychody finansowe17 8391 65210 16025 240
Koszty finansowe-22 221-13 659-29 050-32 585
Różnice kursowe3 607-8 4327 968
Wynik na inwestycjach-6252614
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć121112367687
Zysk/strata netto131 05387 02563 21050 654
Podatek dochodowy-34 766-20 413-15 771-3 107
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej167 098127 50489 53260 419
Pozostałe przychody operacyjne1 49928 0279 87748 834
Pozostałe koszty operacyjne-8 488-11 746-11 118-4 882
Wynik na aktywach niefinansowych1 4241 059
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej131 356110 60961 058
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-1 355-2 499-3 016
Koszty według rodzaju-3 614 426-2 202 9031 505 779-1 547 690
Amortyzacja (koszt)-40 154-36 85537 344-35 218
Zużycie materiałów i energii-1 341 598-801 319441 056-497 503
Usługi obce-1 642 280-862 536594 458-607 441
Podatki i opłaty-15 283-14 63214 328-14 067
Wynagrodzenia-559 878-477 584411 507-378 202
Pozostałe koszty rodzajowe-15 233-9 9777 086-15 259
Naliczone odsetki-18 568-9 701-22 576-27 572
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej132 40889 99066 22650 744
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 355-2 965-3 016-90
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport