Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA2 443 3572 437 1692 728 7272 728 446
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe445 284443 215440 469423 104
Nieruchomości inwestycyjne45 99645 99645 99621 761
Wartości niematerialne i prawne3 8553 9324 5374 028
Wartość firmy91 22091 22091 22091 220
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego124 212137 590140 778144 519
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 4752 00677 5061 041
Aktywa finansowe178152911
Długoterminowe aktywa finansowe1 6941 6891 6891 830
Zapasy222 334224 811219 655199 954
Należności handlowe931 094831 081636 474937 449
Długoterminowe pożyczki i należności1 5481 5382 083573
Rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty386 115480 252950 544725 110
Pozostałe aktywa56 35558 84451 82942 887
Pozostałe aktywa długoterminowe50 71647 58150 64243 335
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana42950350336 612
Pożyczki i pozostałe należności78 85266 75914 71155 022
Aktywa trwałe764 525772 761777 414730 370
Aktywa obrotowe1 678 4031 663 9051 950 8101 961 464
Amortyzacja (noty)10 70210 63710 54910 178
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 233-103 294-3 549
Różnice kursowe-2 233-10-64-3 549
Wynik z aktualizacji wycen
Zyski/straty aktuarialne3 358
Przepływy operacyjne-67 822-445 545227 31737 499
Wynik finansowy24 93728 21918 23738 751
Udział w wyniku jednostek powiązanych0-1
Amortyzacja (przepływy operacyjne)10 70210 63710 54910 178
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej6 4925 3004 71712 436
Wynik na działalności inwestycyjnej711854-3 138-45 211
Podatek dochodowy zapłacony-1 946-3 983-1 409-764
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw-3 312-81114 0334 171
Zmiana stanu zapasów1 500-5 156-19 48841 562
Zmiana stanu należności-114 887-171 657227 615-260 360
Zmiana stanu zobowiązań7 355-306 555-29 301236 787
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych516-2 6201 143-47
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne1102274 359-3
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-11 156-4 5156 515-2 306
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych393411 373105
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-11 266-4 582-4 740-2 406
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-54720
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-472
Zwrot udzielonych pożyczek100-1250
Udzielone pożyczki2-28-8
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej235017
Pozostałe przepływy inwestycyjne-28-1-14
Przepływy finansowe-15 159-20 232-8 398-12 245
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych-1 300-2 5000-1 200
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1396-610
Spłacone kredyty i pożyczki-4 381-5 586-2 928-1 798
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-5 175-5 459-3 677-4 095
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-4 077-6 916-1 440-4 576
Pozostałe przepływy finansowe-227229-74934
Przepływy pieniężne netto-94 137-470 292225 43422 948
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu480 252950 544725 110702 162
Środki pieniężne na koniec okresu386 115480 252950 544725 110
Całkowite dochody ogółem9 24322 90015 86725 488
Koszty sprzedaży-7 886-8 542-7 316-8 352
Koszty ogólnego zarządu-21 513-20 779-18 738-19 484
Koszt własny sprzedaży-762 853-766 988-858 395-914 025
PASYWA2 443 3572 437 1692 728 7272 728 446
Kapitał podstawowy482 238480 738479 738478 238
Kapitał zapasowy319 372300 937300 830300 758
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 3526 9256 5327 104
Zyski zatrzymane / niepokryte straty264 251273 370250 470234 058
Udziały niekontrolujące
Rezerwy26 27229 09730 08817 320
Długoterminowe rezerwy32 53933 27833 09832 648
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 7883 0032 9782 700
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1534 50826 2946 010
Pozostałe zobowiązania68 13778 38050 69364 921
Pozostałe zobowiązania długoterminowe35 42733 46332 66835 105
Świadczenia pracownicze137 907128 372113 074101 897
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze15 14615 17215 21719 014
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)172 467201 168345 064359 619
Długoterminowe kredyty i pożyczki83 25483 75739 00075 352
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 018906218 4701 420
Zobowiązania handlowe692 386658 650609 064882 864
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji10 00010 00013 85610 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji93 65095 44598 01199 418
Zobowiązania z tytułu leasingu12 667
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu50 915
Przychody ze sprzedaży828 686825 470911 479968 441
Przychody ze sprzedaży produktów i usług821 214817 071905 340958 206
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 4728 39910 3048 649
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-4 1651 586
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 072 2131 061 9701 037 5701 020 158
Zobowiązania długoterminowe262 804264 118271 887264 237
Zobowiązania krótkoterminowe1 108 3401 111 0811 419 2701 444 051
Zysk/strata ze sprzedaży36 43429 16127 03026 580
Zysk/strata brutto ze sprzedaży65 83358 48253 08454 416
EBITDA46 01539 62439 95438 569
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe182 467211 168358 920369 619
Długoterminowe zobowiązania finansowe176 904179 202137 011174 770
Zobowiązania finansowe359 371390 370495 931544 389
Zysk/strata brutto24 93728 21918 23738 751
Przychody finansowe4 1539 3225 0325 884
Koszty finansowe-5 418-10 090-5 877-6 235
Różnice kursowe-9 111-9 69810 710
Wynik na inwestycjach-625
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć01
Zysk/strata netto11 47622 91012 57329 037
Podatek dochodowy-13 461-5 309-5 664-9 714
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej35 31328 98729 40528 391
Pozostałe przychody operacyjne2 0972 5704 7322 264
Pozostałe koszty operacyjne-2 993-2 744-4 058-482
Wynik na aktywach niefinansowych-2251 70129
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej9 24322 90016 41225 757
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-545-269
Koszty według rodzaju-3 614 426
Amortyzacja (koszt)-40 154
Zużycie materiałów i energii-1 341 598
Usługi obce-1 642 280
Podatki i opłaty-15 283
Wynagrodzenia-559 878
Pozostałe koszty rodzajowe-15 233
Naliczone odsetki-4 219-5 319-5 499
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej11 47622 91013 11829 306
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-545-269
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA2 728 7272 386 8971 939 0541 756 310
Inwestycje w jednostki powiązane2 7682 7862 419
Rzeczowe aktywa trwałe440 469424 811405 316407 862
Nieruchomości inwestycyjne45 99621 76114 57614 576
Wartości niematerialne i prawne4 5373 4982 5741 985
Wartość firmy91 22091 22091 22091 220
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego140 778155 585170 267179 829
Aktywa z tytułu bieżącego podatku77 50633 93313 988
Aktywa finansowe915142 754661
Długoterminowe aktywa finansowe1 6891 7416942 643
Zapasy219 655187 57099 313104 921
Należności handlowe636 474439 321628 548433 750
Długoterminowe pożyczki i należności2 0831 0281 2361 146
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty950 544883 530367 754285 013
Pozostałe aktywa51 82936 93051 67544 910
Pozostałe aktywa długoterminowe50 64260 85449 720120 999
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana50336 83826 89042 192
Pożyczki i pozostałe należności14 7114 9959 74322 184
Aktywa trwałe777 414763 266738 389822 679
Aktywa obrotowe1 950 8101 586 7931 173 775891 439
Amortyzacja (noty)40 15436 85637 34435 218
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 05221 085-4 349
Różnice kursowe-4 4109 484-4 349
Wynik z aktualizacji wycen9 756
Zyski/straty aktuarialne3 3581 845
Przepływy operacyjne117 062545 454179 2469 300
Wynik finansowy165 819107 43878 98153 761
Udział w wyniku jednostek powiązanych-121-112-367-687
Amortyzacja (przepływy operacyjne)40 15436 85637 34435 218
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej26 13110 22923 10027 921
Wynik na działalności inwestycyjnej-820-15 4201 588-9 594
Podatek dochodowy zapłacony-17 546-11 835-16 285-2 835
Zmiana stanu rezerw19 883-10 259-39 781-74 883
Zmiana stanu zapasów-34 303-86 6491 502-9 587
Zmiana stanu należności-264 595207 146-196 54820 292
Zmiana stanu zobowiązań175 280313 858294 713-27 460
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 985-7 180-3 020-2 831
Pozostałe przepływy operacyjne4 1951 382-1 981-15
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-7 385-9 643-239-9 872
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych13 4163 01311 6088 925
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-20 345-19 584-11 716-15 101
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-362-3 696
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych7 258135
Nabycie aktywów finansowych-472-266
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-12
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1744
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1
Przepływy finansowe-42 663-20 035-96 266-132 223
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych-3 700-9 156-32 054-11 210
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 73768 54776 9451 104
Spłacone kredyty i pożyczki-14 102-62 915-71 402-69 486
Płatności z tytułu leasingu-13 874-10 333-10 197-9 782
Odsetki z działalności finansowej-12 165-6 392-59 558-42 849
Pozostałe przepływy finansowe-559214
Przepływy pieniężne netto67 014515 77682 741-132 795
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu883 530367 754285 013417 808
Środki pieniężne na koniec okresu950 544883 530367 754285 013
Całkowite dochody ogółem130 001108 11058 042
Koszty sprzedaży-30 789-26 576-21 035-22 970
Koszty ogólnego zarządu-76 914-74 092-70 374-67 886
Koszt własny sprzedaży-3 503 837-2 092 109-1 434 197-1 482 107
PASYWA2 728 7272 386 8971 939 0541 756 310
Kapitał podstawowy479 738473 238473 238473 238
Kapitał zapasowy300 830211 474157 746157 746
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 5328 3926 071259 018
Zyski zatrzymane / niepokryte straty250 470208 126150 712-157 906
Udziały niekontrolujące354354
Rezerwy30 08818 02229 66560 185
Długoterminowe rezerwy33 09826 38122 71631 977
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9783 0211 6101 587
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku26 29421 67629 716812
Pozostałe zobowiązania50 69341 53951 14659 154
Pozostałe zobowiązania długoterminowe32 66830 93432 45535 486
Świadczenia pracownicze113 074104 83888 06361 570
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze15 21719 68621 42920 233
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)345 064464 097350 363139 236
Długoterminowe kredyty i pożyczki39 00052 000088 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)218 470195 171112 9491 682
Zobowiązania handlowe609 064349 721251 925350 360
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji13 85610 00013 48486 721
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji98 011105 542113 36486 857
Zobowiązania z tytułu leasingu12 6679 2246 305
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu50 91533 81525 743
Przychody ze sprzedaży3 784 2032 304 0001 615 3201 589 430
Przychody ze sprzedaży produktów i usług3 737 8572 264 5691 585 622
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów46 34639 43125 002
Pozostałe przychody z działalności podstawowej4 696
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 037 570901 230787 767732 096
Zobowiązania długoterminowe271 887271 379217 317264 140
Zobowiązania krótkoterminowe1 419 2701 214 288933 616759 720
Zysk/strata ze sprzedaży172 663111 22389 71416 467
Zysk/strata brutto ze sprzedaży280 366211 891181 123107 323
EBITDA207 252164 360126 87695 637
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe358 920474 097363 847225 957
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 011157 542113 364174 857
Zobowiązania finansowe495 931631 639477 211400 814
Zysk/strata brutto165 819107 43878 98153 761
Przychody finansowe17 8391 65210 16025 240
Koszty finansowe-22 221-13 659-29 050-32 585
Różnice kursowe3 607-8 4327 968
Wynik na inwestycjach-6252614
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć121112367687
Zysk/strata netto131 05387 02563 21050 654
Podatek dochodowy-34 766-20 413-15 771-3 107
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej167 098127 50489 53260 419
Pozostałe przychody operacyjne1 49928 0279 87748 834
Pozostałe koszty operacyjne-8 488-11 746-11 118-4 882
Wynik na aktywach niefinansowych1 4241 059
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej131 356110 60961 058
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-1 355-2 499-3 016
Koszty według rodzaju-3 614 426-2 202 9031 505 779-1 547 690
Amortyzacja (koszt)-40 154-36 85537 344-35 218
Zużycie materiałów i energii-1 341 598-801 319441 056-497 503
Usługi obce-1 642 280-862 536594 458-607 441
Podatki i opłaty-15 283-14 63214 328-14 067
Wynagrodzenia-559 878-477 584411 507-378 202
Pozostałe koszty rodzajowe-15 233-9 9777 086-15 259
Naliczone odsetki-18 568-9 701-22 576-27 572
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej132 40889 99066 22650 744
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 355-2 965-3 016-90
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport