Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA86 10089 887108 992
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe748891
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego703703
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy424334
Należności handlowe2 0811 9222 015
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe439449464
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 72617 70317 157
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana65 69068 63288 080
Pożyczki i pozostałe należności345347448
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania703
Aktywa trwałe777791794
Aktywa obrotowe19 63320 46420 118
Amortyzacja (noty)2422
Pozostałe całkowite dochody, netto
Różnice kursowe
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zyski/straty aktuarialne
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów
Przepływy operacyjne-664280-7 119
Wynik finansowy-92 023-100 436-79 458
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2422
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej9 95712 36115 068
Wynik na działalności inwestycyjnej1030-7 306
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw16-12670
Zmiana stanu zapasów1-11
Zmiana stanu należności-751-529939
Zmiana stanu zobowiązań9681 681-7 381
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne76 64677 92277 803
Wynik na zmianie wartości aktywów4 3959 406-6 857
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne2853167 906
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2507 473
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek1003
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej269316454
Pozostałe przepływy inwestycyjne-190-2
Przepływy finansowe-597-611-908
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1
Spłacone kredyty i pożyczki0
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-591-595-601
Odsetki z działalności finansowej-6-16-308
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-976-15-121
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu17 70217 71817 278
Środki pieniężne na koniec okresu16 72617 70317 157
Całkowite dochody ogółem-92 023-100 436-78 826
Koszt sprzedanych produktów i usług-139
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-568-575-1 103
Koszt własny sprzedaży-12-36
PASYWA86 10089 887108 992
Kapitał podstawowy16 36816 36816 368
Kapitał zapasowy1 022 9331 022 9331 022 933
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały500 357505 853505 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-7 406 838-7 319 845-7 122 692
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy9 5249 5179 670
Długoterminowe rezerwy354354354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego241241241
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 2322 7502 694
Pozostałe zobowiązania5 280 8595 204 2115 052 914
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze2 8412 8852 718
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze646463
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)51 45250 74149 141
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)114114114
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe132 102130 657126 784
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną19 55119 65019 844
Zobowiązania z tytułu obligacji453 946443 394421 993
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży043
Przychody ze sprzedaży produktów i usług14145
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-5 867 180-5 774 691-5 577 538
Zobowiązania długoterminowe659659658
Zobowiązania krótkoterminowe5 933 0705 844 2695 666 028
Zysk/strata ze sprzedaży-568-587-1 096
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-127
EBITDA-76 151-77 846-75 863
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe505 398494 135471 134
Długoterminowe zobowiązania finansowe000
Zobowiązania finansowe505 398494 135471 134
Zysk/strata brutto-76 186-77 860-73 542
Przychody finansowe3 940
Koszty finansowe-22-4
Wynik na inwestycjach11-8-1 617
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-92 023-100 436-78 826
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-15 837-22 576-5 284
Zysk/strata z działalności operacyjnej-76 175-77 848-75 865
Pozostałe przychody operacyjne-1 453524 059
Pozostałe koszty operacyjne2 494-990
Wynik na aktywach niefinansowych-76 648-77 313-77 838
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-92 023-100 436-78 826
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-92 023-100 436-78 826
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA108 992
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe91
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego703
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy34
Należności handlowe2 015
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe464
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 157
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana88 080
Pożyczki i pozostałe należności448
Aktywa trwałe794
Aktywa obrotowe20 118
Amortyzacja (noty)6
Przepływy operacyjne-9 508
Wynik finansowy-307 030
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej44 959
Wynik na działalności inwestycyjnej-7 703
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw-388
Zmiana stanu zapasów-2
Zmiana stanu należności274
Zmiana stanu zobowiązań-1 467
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne271 625
Wynik na zmianie wartości aktywów-9 782
Przepływy inwestycyjne8 741
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych8 298
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek13
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej454
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2
Przepływy finansowe-2 403
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1
Spłacone kredyty i pożyczki-270
Płatności z tytułu leasingu-2 054
Odsetki z działalności finansowej-80
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-3 170
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu20 327
Środki pieniężne na koniec okresu17 157
Całkowite dochody ogółem-306 399
Koszt sprzedanych produktów i usług-139
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-3 915
Koszt własny sprzedaży-139
PASYWA108 992
Kapitał podstawowy16 368
Kapitał zapasowy1 022 933
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały505 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-7 122 692
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy9 670
Długoterminowe rezerwy354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego241
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 694
Pozostałe zobowiązania5 052 914
Świadczenia pracownicze2 718
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze63
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)49 141
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)114
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe126 784
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną19 844
Zobowiązania z tytułu obligacji421 993
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży145
Przychody ze sprzedaży produktów i usług145
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-5 577 538
Zobowiązania długoterminowe658
Zobowiązania krótkoterminowe5 666 028
Zysk/strata ze sprzedaży-3 909
Zysk/strata brutto ze sprzedaży6
EBITDA-272 368
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe471 134
Długoterminowe zobowiązania finansowe0
Zobowiązania finansowe471 134
Zysk/strata brutto-270 217
Przychody finansowe3 940
Koszty finansowe
Wynik na inwestycjach-1 783
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-306 399
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-36 182
Zysk/strata z działalności operacyjnej-272 374
Pozostałe przychody operacyjne4 255
Pozostałe koszty operacyjne-1 080
Wynik na aktywach niefinansowych-271 640
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-306 399
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-306 399
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport