Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA6 711 6165 880 0155 798 2456 018 622
Instrumenty pochodne35 516
Rzeczowe aktywa trwałe3 273 0923 181 8363 161 2863 110 139
Wartości niematerialne i prawne9 8359 38910 21310 893
Wartość firmy157 338157 338157 338157 338
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego36 38530 68926 85830 026
Aktywa z tytułu bieżącego podatku19 82211 92150 5224 775
Aktywa finansowe170 537224 308358 414455 463
Długoterminowe aktywa finansowe929 525933 650766 482756 395
Zapasy90 214100 027106 019134 734
Należności handlowe279 765285 126255 768361 505
Długoterminowe pożyczki i należności1 9921 9871 9871 987
Rozliczenia międzyokresowe16 29412 45421 53325 615
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 3632 1502 183401
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 410 763649 305785 999874 963
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności278 175279 83593 64394 388
Aktywa trwałe4 410 5304 317 0394 126 3474 067 179
Aktywa obrotowe2 301 0861 562 9761 671 8981 951 443
Amortyzacja (noty)43 35041 57439 29537 859
Pozostałe całkowite dochody, netto-20 899-15 567-24 312-34 431
Różnice kursowe58-1861-7
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-20 957-15 549-24 373-34 424
Przepływy operacyjne131 105147 281173 708163 462
Wynik finansowy68 43252 55957 819151 494
Amortyzacja (przepływy operacyjne)43 35041 57439 29537 859
Różnice kursowe z działalności operacyjnej135-62321
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej21 05820 04619 11219 250
Wynik na działalności inwestycyjnej4 7674453602 485
Podatek dochodowy zapłacony-4 814-5 046-27 973-33 439
Zmiana stanu rezerw1 201-10979-265
Zmiana stanu zapasów9 8115 99328 711-23 135
Zmiana stanu należności31 296-57 852200 167463 441
Zmiana stanu zobowiązań-45 40663 229-84 305-444 104
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych89825 280-59 746-11 615
Pozostałe przepływy operacyjne3771 125-7431 490
Przepływy inwestycyjne-70 501-240 496-161 079-275 816
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych24619745
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-35 554-62 568-93 700-128 999
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-30 773-178 125-67 424-146 817
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 420
Przepływy finansowe700 842-43 478-101 592118 626
Emisja akcji własnych750 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki13 459-5 187-3 383217 446
Spłacone kredyty i pożyczki-36 886-15 780-76 265-70 983
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-5 339-3 902-3 663-7 183
Odsetki z działalności finansowej-20 076-18 489-18 196-20 580
Pozostałe przepływy finansowe-316-120-85-74
Przepływy pieniężne netto761 446-136 693-88 9636 272
Różnice kursowe12-1-1-1
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych761 446-136 693-88 9636 272
Środki pieniężne na początek okresu649 305785 999874 963868 692
Środki pieniężne na koniec okresu1 410 763649 305785 999874 963
Całkowite dochody ogółem33 91525 91922 17886 366
Koszty sprzedaży-21 896-23 696-23 719-25 807
Koszty ogólnego zarządu-57 826-40 137-38 768-35 688
Koszt własny sprzedaży-1 350 183-1 104 166-1 237 610-1 246 611
PASYWA6 711 6165 880 0155 798 2456 018 622
Kapitał podstawowy154 438133 604133 604133 604
Kapitał zapasowy2 241 3351 515 9291 515 9291 515 929
Wyceny i różnice kursowe13 25513 19713 21513 154
Pozostałe kapitały949 665970 622986 171890 221
Zyski zatrzymane / niepokryte straty638 960584 146542 660616 493
Udziały niekontrolujące
Rezerwy8 0037 0957 1046 126
Długoterminowe rezerwy117 53723 26223 26223 262
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego97 69899 074102 285106 288
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku40 0193 90029 7528 435
Pozostałe zobowiązania437 140507 219434 840491 364
Pozostałe zobowiązania długoterminowe56 31445 37961 50379 549
Świadczenia pracownicze3 5712 338
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)211 344224 556277 727341 552
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 320 7971 331 5131 298 7251 315 842
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)67 76854 79943 198116 006
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)40 34346 84241 42239 714
Zobowiązania handlowe108 675118 10685 325124 389
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu27 61126 80427 20824 893
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu177 143173 968171 977171 801
Przychody ze sprzedaży1 535 9211 241 4411 371 1261 466 924
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 535 6761 240 6131 370 7701 466 834
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów24582835690
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 997 6533 217 4983 191 5793 169 401
Zobowiązania długoterminowe1 809 8321 720 0381 699 1741 736 456
Zobowiązania krótkoterminowe904 131942 479907 4921 112 765
Zysk/strata ze sprzedaży106 01673 44271 029158 818
Zysk/strata brutto ze sprzedaży185 738137 275133 516220 313
EBITDA123 633110 927107 598201 153
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe211 344224 556277 727341 552
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 320 7971 331 5131 298 7251 315 842
Zobowiązania finansowe1 532 1411 556 0691 576 4521 657 394
Zysk/strata brutto68 43252 55957 819151 494
Przychody finansowe16 2169 63211 49710 073
Koszty finansowe-29 532-25 455-23 122-21 814
Różnice kursowe1 465-9711 141-59
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto54 81441 48646 490120 797
Podatek dochodowy-13 618-11 073-11 329-30 697
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej80 28369 35368 303163 294
Pozostałe przychody operacyjne4 7143 2492 0305 522
Pozostałe koszty operacyjne-30 215-7 587-4 756-1 046
Wynik na aktywach niefinansowych-232249
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej33 91525 91922 17886 366
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju-209 804-180 945-235 119-177 560
Amortyzacja (koszt)-43 350-41 574-39 295-37 859
Zużycie materiałów i energii-35 065-28 818-33 315-38 735
Usługi obce-57 471-61 516-60 434-60 188
Podatki i opłaty-33 400-15 151-70 966-8 073
Wynagrodzenia-33 122-27 969-24 946-26 860
Ubezpieczenia społeczne i inne-5 185-4 156-4 864-4 604
Pozostałe koszty rodzajowe-2 211-1 761-1 299-1 241
Naliczone odsetki-22 967-22 088-21 263-18 962
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej54 81441 48646 490120 797
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA6 711 6166 247 3345 607 1813 018 449
Instrumenty pochodne35 51651 32114 19015 296
Rzeczowe aktywa trwałe3 273 0923 030 1752 514 9871 946 761
Wartości niematerialne i prawne9 83511 7856 3924 746
Wartość firmy157 338157 33869 12969 566
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego36 38525 7553 4388 836
Aktywa z tytułu bieżącego podatku19 82255 955206 57052 756
Aktywa finansowe170 537785 9891 234 674136 136
Długoterminowe aktywa finansowe929 525719 058737 346196 501
Zapasy90 214111 62345 07836 836
Należności handlowe279 765360 804219 90977 041
Długoterminowe pożyczki i należności1 9921 9872 5543 498
Rozliczenia międzyokresowe16 29412 6738 2615 712
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 3633884343
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 410 763868 692387 366374 347
Pożyczki i pozostałe należności278 17553 791157 24490 374
Aktywa trwałe4 410 5303 946 4863 333 8892 229 951
Aktywa obrotowe2 301 0862 300 8482 273 292788 498
Amortyzacja (noty)162 078116 41793 27296 344
Pozostałe całkowite dochody, netto-95 20965 362102 72512 601
Różnice kursowe94-9456-8
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-95 30365 456102 66912 609
Przepływy operacyjne615 556245 729144 830204 157
Wynik finansowy330 304200 269422 805128 369
Amortyzacja (przepływy operacyjne)162 078116 41793 27296 344
Różnice kursowe z działalności operacyjnej106196-11188
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej79 46637 23829 55838 682
Wynik na działalności inwestycyjnej8 05737 476-203 747-4 932
Podatek dochodowy zapłacony-71 272-71 673-69 995-21 042
Zmiana stanu rezerw1 9051 6697552 072
Zmiana stanu zapasów21 380-31 565-8 606-455
Zmiana stanu należności637 052717 905-1 702 018-159 140
Zmiana stanu zobowiązań-510 586-804 9581 565 017122 016
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-45 18345 93611 4203 403
Pozostałe przepływy operacyjne2 249-3 1816 380-1 348
Przepływy inwestycyjne-747 892-778 955-525 976-353 748
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4884858106
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-320 821-659 795-576 995-332 015
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 466-1 891-731
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych227 3751 557
Nabycie aktywów finansowych-423 139-121 479-178 853-24 669
Zwrot udzielonych pożyczek4 0002 100
Udzielone pożyczki-195-172
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6476
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 420266
Przepływy finansowe674 3981 014 551394 167178 234
Emisja akcji własnych750 0001 003 859
Zaciągnięte kredyty i pożyczki222 335518 004805 508347 776
Spłacone kredyty i pożyczki-199 914-444 698-373 565-126 052
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-20 087-10 926-5 461-7 047
Odsetki z działalności finansowej-77 341-51 329-32 099-35 869
Pozostałe przepływy finansowe-595-359-216-574
Przepływy pieniężne netto542 062481 32513 02128 643
Różnice kursowe91-2-1
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych542 062481 32513 02128 643
Środki pieniężne na początek okresu868 692387 366374 347345 705
Środki pieniężne na koniec okresu1 410 763868 692387 366374 347
Całkowite dochody ogółem168 378225 280440 005123 124
Koszty sprzedaży-95 118-115 915-538-543
Koszty ogólnego zarządu-172 419-125 512-77 275-48 425
Koszt własny sprzedaży-4 938 570-6 611 146-3 656 955-1 603 852
PASYWA6 711 6166 247 3345 607 1813 018 449
Kapitał podstawowy154 438133 60490 88790 887
Kapitał zapasowy2 241 3351 515 929557 983557 983
Wyceny i różnice kursowe13 25513 16113 25513 199
Pozostałe kapitały949 665924 645618 105459 811
Zyski zatrzymane / niepokryte straty638 960495 696576 862295 588
Udziały niekontrolujące900
Rezerwy8 0036 2543 6473 064
Długoterminowe rezerwy117 53723 39823 38023 420
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego97 698116 797105 42074 419
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku40 01924 94932 62114 959
Pozostałe zobowiązania437 140793 2851 408 296187 081
Pozostałe zobowiązania długoterminowe56 314150 600208 54412 603
Świadczenia pracownicze3 5713 4311 192929
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)211 344216 743413 92271 368
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 320 7971 292 6991 020 429934 036
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)67 768140 01238 69822 281
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)40 34340 51243 70446 897
Zobowiązania handlowe108 675171 983230 94699 969
Zobowiązania z tytułu leasingu27 61122 87111 73411 240
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu177 143160 765207 55697 815
Przychody ze sprzedaży5 615 4127 089 2313 999 0531 811 346
Przychody ze sprzedaży produktów i usług5 613 8937 088 2403 999 0221 808 811
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 519991312 535
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 997 6533 083 0351 857 0921 417 468
Zobowiązania długoterminowe1 809 8321 784 7711 609 0331 189 190
Zobowiązania krótkoterminowe904 1311 379 5282 141 056410 891
Zysk/strata ze sprzedaży409 305236 658264 285158 526
Zysk/strata brutto ze sprzedaży676 842478 085342 098207 494
EBITDA543 311354 024327 180261 834
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe211 344216 743413 92271 368
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 320 7971 292 6991 020 429934 036
Zobowiązania finansowe1 532 1411 509 4421 434 3511 005 404
Zysk/strata brutto330 304200 269420 052126 332
Przychody finansowe47 41837 9592 4214 341
Koszty finansowe-99 923-72 073-43 318-41 948
Różnice kursowe1 576-3 2241 510-1 551
Wynik na inwestycjach225 531
Zysk/strata netto263 587159 918337 280110 523
Podatek dochodowy-66 717-40 351-85 525-17 846
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej2 7532 037
Zysk/strata z działalności operacyjnej381 233237 607233 908165 490
Pozostałe przychody operacyjne15 4709 1174 49311 792
Pozostałe koszty operacyjne-43 603-8 323-34 923-4 908
Wynik na aktywach niefinansowych611555380
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej168 378225 280440 101123 152
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-96-28
Koszty według rodzaju-803 428-830 689-379 721-362 466
Amortyzacja (koszt)-162 078-116 421-93 272-96 344
Zużycie materiałów i energii-135 933-333 203-130 601-155 058
Usługi obce-239 609-253 204-83 151-41 090
Podatki i opłaty-127 590-20 870-19 043-21 099
Wynagrodzenia-112 897-88 584-44 931-41 713
Ubezpieczenia społeczne i inne-18 809-13 412-6 729-5 346
Pozostałe koszty rodzajowe-6 512-4 995-1 994-1 816
Naliczone odsetki-85 280-61 188-34 181-36 829
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej263 587159 918337 376110 551
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-96-28
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport