Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q42017Q32017Q22017Q1
AKTYWA36 16337 93948 64877 652
Rzeczowe aktywa trwałe303415377435
Nieruchomości inwestycyjne15 456
Wartości niematerialne i prawne283268306351
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1111
Aktywa finansowe1 7714 0864 3644 430
Zapasy111
Należności handlowe13 2043901 03210 471
Długoterminowe pożyczki i należności6318 81618 81621 815
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 8005 4053 61523 881
Pozostałe aktywa15 332
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana5 525
Pożyczki i pozostałe należności11 2148 5584 794801
Aktywa trwałe64919 49919 49938 057
Aktywa obrotowe29 98918 44029 14939 595
Amortyzacja (noty)1448795108
Przepływy operacyjne-1 912-5 051-666430
Wynik finansowy-2 536-2 414782-1 155
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe przepływy operacyjne624-2 637-1 4481 585
Przepływy inwestycyjne322-1 15025 55655 111
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych751-1
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-145-1 764155-1 670
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych009 29754 700
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek005002 000
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej392-125782
Pozostałe przepływy inwestycyjne061515 346
Przepływy finansowe-157 991-45 156-36 731
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne08 000
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki00-7 361-194
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego00-37 770-36 444
Płatności z tytułu leasingu-8-9-17-6
Odsetki z działalności finansowej-70-8-87
Przepływy pieniężne netto-1 6051 790-20 26618 810
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu5 4053 61523 8815 071
Środki pieniężne na koniec okresu3 8005 4053 61523 881
Koszty ogólnego zarządu-648-659-756-128
Koszt własny sprzedaży-1 841-1 969-1 518-1 852
PASYWA36 16337 93948 64877 652
Kapitał podstawowy13 25319 78019 78019 780
Akcje/udziały własne-48 102-48 102-48 102
Pozostałe kapitały18 21659 79059 79059 790
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-5 203-2 666-25236 735
Rezerwy235240259291
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)648643327 436
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 6787 54367
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe1 33671117 0741 722
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Przychody ze sprzedaży1 561886517167
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego26 26628 80231 21668 203
Zobowiązania długoterminowe7 6787 54367
Zobowiązania krótkoterminowe2 2191 59417 3659 449
Zysk/strata ze sprzedaży-928-1 742-1 757-1 813
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-280-1 083-1 001-1 685
EBITDA-2 762-2 222652-1 644
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe648643327 436
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 6787 543670
Zobowiązania finansowe8 3268 186997 436
Zysk/strata brutto-2 536-2 408782-1 155
Przychody finansowe52530240605
Koszty finansowe-155-129-15-8
Zysk/strata netto-2 536-2 408782-1 155
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 906-2 309557-1 752
Pozostałe przychody operacyjne1126782 35076
Pozostałe koszty operacyjne-2 090-1 245-36-15
Koszty według rodzaju-2 489-1 980
Amortyzacja (koszt)-144-108
Zużycie materiałów i energii-38-22
Usługi obce-1 324-887
Podatki i opłaty-61-36
Wynagrodzenia-923-914
Pozostałe koszty rodzajowe1-13
Naliczone odsetki-123-1
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 536-2 408782-1 155
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
AKTYWA36 163116 117167 593171 860
Rzeczowe aktywa trwałe30333810 6113 688
Nieruchomości inwestycyjne14 428
Wartości niematerialne i prawne2834056982 550
Aktywa z tytułu bieżącego podatku12
Aktywa finansowe1 77168 5066 333154 734
Zapasy211
Należności handlowe13 2041 227368446
Długoterminowe pożyczki i należności6326 1285959
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 8005 0711 35010 383
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana5 525148 163
Pożyczki i pozostałe należności11 214
Aktywa trwałe64941 29911 3686 297
Aktywa obrotowe29 98974 8188 062165 563
Amortyzacja (noty)4346591 001921
Przepływy operacyjne-7 199-7 68916 04419 476
Wynik finansowy-5 32337 4654 0211 993
Podatek dochodowy zapłacony-70-36-8
Pozostałe przepływy operacyjne-1 876-45 08412 05917 491
Przepływy inwestycyjne79 83994 868-6 619-1 175
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych759111
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 424-3 503-7 123-1 487
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych63 997115 830
Nabycie aktywów finansowych-179 265
Zwrot udzielonych pożyczek2 500
Udzielone pożyczki-2 500
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej7301 165503311
Pozostałe przepływy inwestycyjne15 961163 050
Przepływy finansowe-73 911-90 191-11 526-28 607
Nabycie akcji własnych-48 102
Wyemitowane papiery dłużne8 000
Wykup papierów dłużnych-35 000-10 000-30 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 0055 5509 981
Spłacone kredyty i pożyczki-7 555-6 485-3 442-56
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-74 214-2 364
Płatności z tytułu leasingu-40-27-61-76
Odsetki z działalności finansowej-102-2 582-3 573-6 092
Przepływy pieniężne netto-1 271-3 012-2 101-10 306
Różnice kursowe-199-751
Środki pieniężne na początek okresu5 0718 08310 38321 440
Środki pieniężne na koniec okresu3 8005 0718 08311 134
Koszty ogólnego zarządu-2 583-956-418-3 069
Koszt własny sprzedaży-6 788-8 156-6 485-33 499
PASYWA36 163116 117167 593171 860
Kapitał podstawowy13 25319 78019 70019 700
Akcje/udziały własne-48 102
Pozostałe kapitały18 21621 71621 73821 503
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-5 203112 37975 05271 065
Rezerwy235226961 646
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku57
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)64865545816 253
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 6786 9485 14838 374
Zobowiązania handlowe1 3362 5151 4703 312
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną43 926
Przychody ze sprzedaży3 3062 3491 89045 019
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego26 266105 773116 490112 268
Zobowiązania długoterminowe7 6786 9485 14838 374
Zobowiązania krótkoterminowe2 2193 3962 02921 218
Zysk/strata ze sprzedaży-6 065-6 763-5 0138 451
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-3 482-5 807-4 59511 520
EBITDA-5 982-3 504-4 1179 524
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe64865545816 253
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 6786 9485 14838 374
Zobowiązania finansowe8 3267 6035 60654 627
Zysk/strata brutto-5 323-135-5 2151 993
Przychody finansowe1 4004 8445311
Koszty finansowe-307-816-102-6 921
Zysk/strata netto-5 32337 4203 9871 978
Podatek dochodowy-45-34-15
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej37 6009 236
Zysk/strata z działalności operacyjnej-6 416-4 163-5 1188 603
Pozostałe przychody operacyjne3 2162 71735374
Pozostałe koszty operacyjne-3 567-117-140-222
Koszty według rodzaju-9 371-9 112-6 903-36 568
Amortyzacja (koszt)-434-659-1 001-921
Zużycie materiałów i energii-122-114-109-462
Usługi obce-4 919-4 285-1 894-6 479
Podatki i opłaty-199-149-99-13 810
Wynagrodzenia-3 619-3 812-3 697-11 920
Pozostałe koszty rodzajowe-78-93-103-2 976
Naliczone odsetki-260-72-84-353
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-5 32337 4203 9871 978
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport