Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA246 101245 390244 965244 688
Inwestycje w jednostki powiązane650703763789
Rzeczowe aktywa trwałe32 22832 82734 85135 837
Wartości niematerialne i prawne110677377
Wartość firmy534534534534
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 127801955504
Aktywa z tytułu bieżącego podatku12 908142
Aktywa finansowe13 6177 7228 331
Długoterminowe aktywa finansowe22 04722 11028 08426 823
Zapasy9 0249 0397 9607 332
Należności handlowe41 55030 92941 53536 926
Długoterminowe pożyczki i należności5 1005 0034 8955 325
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty34 61638 38440 40652 861
Pozostałe aktywa4 8664 6064 2274 248
Pozostałe aktywa długoterminowe287273268267
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana107170
Pożyczki i pozostałe należności15 436
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania80 34481 66272 69264 520
Aktywa trwałe142 427143 980143 115134 676
Aktywa obrotowe103 674101 302101 850109 840
Amortyzacja (noty)4 5434 6434 2444 193
Pozostałe całkowite dochody, netto-137-802521-588
Różnice kursowe-137-802521-588
Zyski/straty aktuarialne
Przepływy operacyjne-6952 5482 0938 540
Wynik finansowy-5852 3637192 745
Udział w wyniku jednostek powiązanych53592719
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 5434 6434 2444 193
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej524-2 4322 851-1 289
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 070-2 242-1 625-1 268
Podatek dochodowy zapłacony-30-534-249-224
Zmiana stanu rezerw-602-4 358-24745
Zmiana stanu zapasów-229-1 087-625815
Zmiana stanu należności-7 9066 488-3 5365 002
Zmiana stanu zobowiązań4 564-364531-1 521
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne4312323
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne3 3533 8401 381-2 461
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych8133 1022 796420
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-171758-1 651-881
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych550
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek2 6311 655730
Udzielone pożyczki-1 246-3 000-2 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej80-9792 506
Przepływy finansowe-6 361-8 045-16 136-4 498
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-1 265688958
Spłacone kredyty i pożyczki-505-354-607-286
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-9 388
Płatności z tytułu leasingu-4 850-5 112-5 905-4 450
Odsetki z działalności finansowej-1 006-1 314-924-720
Przepływy pieniężne netto-3 703-1 655-12 6641 579
Różnice kursowe-65-49966-20
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-3 703-1 524-12 5211 345
Środki pieniężne na początek okresu38 38440 40652 86151 187
Środki pieniężne na koniec okresu34 61638 38440 40652 861
Całkowite dochody ogółem-7117338681 398
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-3 361-4 194-3 608-4 379
Koszt własny sprzedaży-52 100-48 725-47 886-46 734
PASYWA246 101245 390244 965244 688
Kapitał podstawowy2 2852 2852 2852 285
Akcje/udziały własne-15 632-15 632-15 632-15 632
Kapitał zapasowy109 099109 099108 276113 410
Wyceny i różnice kursowe-882-74557-464
Pozostałe kapitały37 07837 07837 07837 078
Zyski zatrzymane / niepokryte straty8 0068 5817 87611 780
Rezerwy327332585652
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 1785 9745 5905 703
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku6512 8601 002362
Pozostałe zobowiązania1 4711 5851 6391 564
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 0681 1705 0755 347
Świadczenia pracownicze1 0511 1661 011994
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze77774949
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)8781 2041 6292 079
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 4981 7032 0152 293
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe29 56522 79625 61325 041
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu18 78119 19820 89116 205
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu44 60246 66139 92635 942
Przychody ze sprzedaży54 12651 03052 08451 380
Przychody ze sprzedaży produktów i usług54 12651 03052 08451 380
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego139 954140 666139 940148 457
Zobowiązania długoterminowe53 42355 58552 65549 334
Zobowiązania krótkoterminowe52 72449 14152 37046 897
Zysk/strata ze sprzedaży-1 335-1 889590267
Zysk/strata brutto ze sprzedaży2 0262 3054 1984 646
EBITDA3 3524 7356 2074 471
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe8781 2041 6292 079
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 4981 7032 0152 293
Zobowiązania finansowe2 3762 9073 6444 372
Zysk/strata brutto-5862 3647192 745
Przychody finansowe1 2441 4061053 208
Koszty finansowe-1 032-1 572-1 323-722
Różnice kursowe4462 901
Wynik na inwestycjach-404
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-53-59-26-19
Zysk/strata netto-5741 5353471 986
Podatek dochodowy12-829-372-759
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 191921 963278
Pozostałe przychody operacyjne2681 1411 645338
Pozostałe koszty operacyjne-366-637-272-327
Wynik na aktywach niefinansowych2421 477
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-7117338681 398
Koszty według rodzaju-55 461-52 917
Amortyzacja (koszt)-4 543-4 643
Zużycie materiałów i energii-10 380-10 480
Usługi obce-24 187-22 008
Podatki i opłaty-5 058-4 125
Wynagrodzenia-8 560-8 243
Ubezpieczenia społeczne i inne-1 645-1 690
Pozostałe koszty rodzajowe-1 088-1 380
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-348
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-5741 5353471 986
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA245 390237 411215 010278 586
Inwestycje w jednostki powiązane703831
Rzeczowe aktywa trwałe32 82736 00325 60221 586
Wartości niematerialne i prawne676810880
Wartość firmy534534
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego801528247668
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 9084 9913 7813 868
Aktywa finansowe0857817
Długoterminowe aktywa finansowe22 11021 72419 103
Zapasy9 0397 4205 50611
Należności handlowe30 92935 86331 38525 547
Długoterminowe pożyczki i należności5 0035 101752 155
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty38 38452 96969 61241 735
Pozostałe aktywa4 6063 2682 7561 573
Pozostałe aktywa długoterminowe273244137136
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1071 085151 586
Pożyczki i pozostałe należności15 4367 587
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania81 66259 19555 84128 824
Aktywa trwałe143 980124 228101 11353 449
Aktywa obrotowe101 302112 098113 89773 551
Amortyzacja (noty)17 18015 29914 16326 966
Pozostałe całkowite dochody, netto-910220-55-41
Różnice kursowe-910220-55
Zyski/straty aktuarialne-41
Przepływy operacyjne19 57016 48112 45138 398
Wynik finansowy8 5568 31934 24616 929
Udział w wyniku jednostek powiązanych128155
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17 18015 29914 16326 966
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-5011 8482 3574 927
Wynik na działalności inwestycyjnej-5 455-2 548-34 130-2 853
Podatek dochodowy zapłacony-1 058-1 109-4 729-4 896
Zmiana stanu rezerw-6 3291 029-3 9081 006
Zmiana stanu zapasów-1 629-775-1 430-2
Zmiana stanu należności6 604-9 3972 3387 461
Zmiana stanu zobowiązań2 0603 6603 488-11 177
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne145637
Przepływy inwestycyjne630-13 08135 23311 632
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6 9832 9203 10921 211
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 269-6 418-5 709-9 972
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych58 096
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych550-757-1 445
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek2 3856 715
Udzielone pożyczki-8 546-16 035-18 824152
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 5274946241
Przepływy finansowe-34 351-20 072-38 566-47 250
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-14 965-612
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3812 99796
Spłacone kredyty i pożyczki-1 612-843-409-6 766
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-9 388-2 441-5 070-2 035
Płatności z tytułu leasingu-20 101-18 395-16 935-34 079
Odsetki z działalności finansowej-3 631-1 390-1 187-3 854
Przepływy pieniężne netto-14 152-16 6749 1182 781
Różnice kursowe-433317
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-14 152-16 67427 870-15 971
Środki pieniężne na początek okresu52 96969 61241 73557 706
Środki pieniężne na koniec okresu38 38452 96969 61241 735
Całkowite dochody ogółem5 2976 74727 34014 260
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-15 187-12 254-11 877-7 730
Koszt własny sprzedaży-190 182-176 249-108 482-88 907
PASYWA245 390237 411215 010278 586
Kapitał podstawowy2 2852 2852 2852 285
Akcje/udziały własne-15 632-15 632-15 632-666
Kapitał zapasowy109 099114 47490 41299 222
Wyceny i różnice kursowe-745165-55
Pozostałe kapitały37 07837 07737 07718 383
Zyski zatrzymane / niepokryte straty8 5816 39626 37713 936
Rezerwy332840394235
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 9745 1244 1902 398
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 8602 332941618
Pozostałe zobowiązania1 5851 806945325
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 1705 6715 120333
Świadczenia pracownicze1 166993826315
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze77494766
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 2041 2787195 790
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 7032 9691 16129 391
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe22 79621 08717 06713 109
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną70 786
Zobowiązania z tytułu leasingu19 19816 84715 9748 860
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu46 66133 65127 16213 200
Przychody ze sprzedaży205 519195 610120 272100 048
Przychody ze sprzedaży produktów i usług205 519195 610120 272100 048
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego140 666144 765140 464133 160
Zobowiązania długoterminowe55 58547 46437 68045 388
Zobowiązania krótkoterminowe49 14145 18336 86629 252
Zysk/strata ze sprzedaży1507 107-873 411
Zysk/strata brutto ze sprzedaży15 33719 36111 79011 141
EBITDA21 21022 45215 71730 894
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 2041 2787195 790
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 7032 9691 16129 391
Zobowiązania finansowe2 9074 2471 88035 181
Zysk/strata brutto8 5568 319-2591 897
Przychody finansowe5 9753 921473457
Koszty finansowe-4 058-2 037-2 197-1 962
Różnice kursowe3 141-548-89-734
Wynik na inwestycjach-404-15208
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-128-155
Zysk/strata netto6 2076 52727 39414 301
Podatek dochodowy-2 349-1 792-727-1 368
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej28 38013 772
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 0307 1531 5543 928
Pozostałe przychody operacyjne2 3239572 4171 295
Pozostałe koszty operacyjne-1 437-1 892-558-1 055
Wynik na aktywach niefinansowych2 994981-218277
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej5 2976 74727 34014 260
Koszty według rodzaju-205 368-188 504-120 358-96 638
Amortyzacja (koszt)-17 180-15 299-10 376-7 133
Zużycie materiałów i energii-40 521-44 758-21 064-10 468
Usługi obce-88 671-74 696-61 972-62 919
Podatki i opłaty-15 265-12 031-8 225-4 603
Wynagrodzenia-32 619-27 924-13 904-8 770
Ubezpieczenia społeczne i inne-6 124-5 082-2 110-1 123
Pozostałe koszty rodzajowe-4 580-4 286-2 536-1 622
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-408-4 428-171
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej6 2076 52727 39414 301
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport