Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA501 497,54460 513,58523 206,69520 707,89
Rzeczowe aktywa trwałe14 907,2416 881,2219 269,6621 409,34
Wartości niematerialne i prawne71 408,7171 166,6277 657,24102 600,50
Wartość firmy162 318,07155 829,69163 715,19164 219,41
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 657,204 273,644 492,764 143,38
Aktywa z tytułu bieżącego podatku17 115,1717 876,1417 484,2316 389,42
Długoterminowe aktywa finansowe32 689,1631 709,9132 477,8621 765,56
Zapasy
Należności handlowe36 388,1231 871,6241 313,1535 563,40
Rozliczenia międzyokresowe27 593,9025 525,8826 547,3825 820,35
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty133 819,98105 378,88140 249,21126 594,88
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności6002 201,63
Aktywa trwałe285 980,38279 861,07297 612,71314 138,19
Aktywa obrotowe215 517,16180 652,52225 593,98206 569,70
Amortyzacja (noty)4 969,495 142,515 289,015 977,32
Pozostałe całkowite dochody, netto9 911,98-12 375,939 854,299 420,68
Różnice kursowe9 911,98-12 375,939 854,299 420,68
Przepływy operacyjne32 466,1828 641,9629 877,7422 319,62
Wynik finansowy23 204,9210 048,66-16 021,55-6 685,12
Udział w wyniku jednostek powiązanych694,83891,43936,98861,53
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 969,495 142,515 289,015 977,32
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 215,18-1 671,951 067,78-599,70
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 384,191 315,211 364,281 353,18
Wynik na działalności inwestycyjnej-68,89
Podatek dochodowy zapłacony-2 110,999 320,63-3 303,57-4 327,19
Płatności rozliczane w akcjach164,2206 033,175 542,35
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-3 792,459 973,59-3 546,01-4 403,85
Zmiana stanu zobowiązań8 271,83-12 751,4213 266,8512 073,99
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 466,151 133,04-1 841,65-2 221,06
Pozostałe przepływy operacyjne123,1859,52104,35
Wynik na zmianie wartości aktywów5 117,0726 572,9214 643,82
Przepływy inwestycyjne-1 997,89-9 541,26-14 686,52-8 366,55
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych78,688,8759
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-340,58-5 200,03-5 061,36-6 225,55
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 135,990-11 844,410
Zwrot udzielonych pożyczek02 200-6,80
Udzielone pożyczki-600-2 200
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej019,246,80
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 350,09
Przepływy finansowe-1 292,42-54 273,69-1 470,50-1 123,10
Emisja akcji własnych0
Nabycie akcji własnych0
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-52 306,720
Płatności z tytułu leasingu-1 255,80-1 455,58-1 404,00-1 049,80
Odsetki z działalności finansowej-36,61-51,68-66,50-73,30
Pozostałe przepływy finansowe-459,72
Przepływy pieniężne netto29 175,88-35 172,9913 720,7112 829,96
Różnice kursowe-734,77302,66-66,39498,24
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-12 775,40
Środki pieniężne na początek okresu105 378,88140 249,21126 594,88113 266,68
Środki pieniężne na koniec okresu133 819,98105 378,88140 249,21126 594,88
Całkowite dochody ogółem32 061,89-4 812,28-2 990,4861 756,06
Koszty sprzedaży-56 408,68-59 814,33-69 004,47-79 303,83
Koszty ogólnego zarządu-6 566,33-8 082,21-16 771,01-13 695,38
Koszt własny sprzedaży-17 809,45-18 900,58-19 327,79-19 418,81
PASYWA501 497,54460 513,58523 206,69520 707,89
Kapitał podstawowy733,48733,48733,48733,48
Akcje/udziały własne-18 636,05-18 636,05-18 636,05-18 636,05
Kapitał zapasowy496,10496,10496,10496,10
Wyceny i różnice kursowe7 390,34-2 521,649 854,299 420,68
Pozostałe kapitały94 978,7694 814,5494 814,5488 781,38
Zyski zatrzymane / niepokryte straty225 582,19203 105,58247 660,68261 669,78
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 394,271 501,741 123,005 367,76
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku23 435,7723 435,7711 254,2012 685,51
Pozostałe zobowiązania18 083,1517 275,0822 044,814 857,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe41 848,7139 238,1540 292,1454 458,00
Świadczenia pracownicze7 777,387 608,177 091,386 792,98
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze3 002,142 562,682 034,372 983,16
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)75 992,2471 105,0774 881,8768 743,05
Zobowiązania handlowe13 500,9912 855,5821 289,8113 135,33
Zobowiązania z tytułu leasingu3 297,453 582,753 735,193 807,22
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 620,623 356,574 536,885 412,07
Przychody ze sprzedaży105 571,88104 932,45117 449,66131 166,93
Przychody ze sprzedaży produktów i usług104 932,45117 449,66131 166,93
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego310 544,82277 992,02334 923,04342 465,37
Zobowiązania długoterminowe48 865,7446 659,1447 986,3968 220,99
Zobowiązania krótkoterminowe142 086,98135 862,43140 297,26110 021,52
Zysk/strata ze sprzedaży24 787,4218 135,3312 346,4018 748,91
Zysk/strata brutto ze sprzedaży87 762,4386 031,8798 121,88111 748,12
EBITDA30 001,5814 781,50-9 124,9310 197,03
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto23 204,9210 048,66-16 021,55-6 685,12
Przychody finansowe427,791 305,681 040,11828,79
Koszty finansowe-1 560,12-1 618,47-1 401,71-9 869,94
Różnice kursowe1 613,89-309,02-1 002,14
Wynik na inwestycjach-1 828,41
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-694,83936,98-936,98-861,53
Zysk/strata netto22 149,917 563,65-12 844,77-7 262,28
Podatek dochodowy-1 055,01-2 485,023 176,77-577,16
Zysk/strata z działalności operacyjnej25 032,099 638,99-14 413,944 219,70
Pozostałe przychody operacyjne280,74161,74134,88436,71
Pozostałe koszty operacyjne-36,08-8 658,08-26 895,22-14 965,92
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej32 061,89-4 812,28-2 990,4861 756,06
Koszty według rodzaju-88 767,73-110 071,78-117 411,93
Amortyzacja (koszt)-5 142,51-5 289,01-5 977,32
Zużycie materiałów i energii-138,51-266,11-497,78
Usługi obce-72 088,16-82 815,99-89 347,48
Podatki i opłaty-594,10-605,72-671,16
Wynagrodzenia-8 682,78-17 444,19-18 011,79
Ubezpieczenia społeczne i inne-1 959,08-3 401,31-2 523,29
Pozostałe koszty rodzajowe-162,59-249,45-383,11
Naliczone odsetki-1 623,31-1 353,76-1 051,94
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 149,917 563,65-12 844,77-7 262,28
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA520 707,89520 280,12323 683,59106 045,53
Rzeczowe aktywa trwałe21 409,3415 210,188 556,34568,57
Wartości niematerialne i prawne102 600,50106 445,244 701,703 397,51
Wartość firmy164 219,41161 050,50
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 143,386 584,341 985,19379,59
Aktywa z tytułu bieżącego podatku16 389,4211 437,914 046,463 179,44
Długoterminowe aktywa finansowe21 765,569 575,53857,60590,59
Należności handlowe35 563,4046 305,4847 616,0221 057,06
Rozliczenia międzyokresowe25 820,3523 534,4118 418,141 561,83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty126 594,88139 553,43236 608,3875 230,03
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności2 201,63583,09893,7680,91
Aktywa trwałe314 138,19298 865,8016 100,834 936,26
Aktywa obrotowe206 569,70221 414,32307 582,76101 109,27
Amortyzacja (noty)16 475,407 987,483 085,771 150,24
Pozostałe całkowite dochody, netto9 420,682 715,044,29
Różnice kursowe9 420,682 715,044,29
Przepływy operacyjne137 947,37200 403,82193 713,6466 438,78
Wynik finansowy63 438,92161 981,77170 945,3084 625,81
Udział w wyniku jednostek powiązanych2 745,61
Amortyzacja (przepływy operacyjne)16 475,407 987,483 085,771 150,24
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-216,08-327,1625,48107,37
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej6 262,922 924,46233,28
Podatek dochodowy zapłacony-19 678,59-17 722,30-14 407,45-9 773,08
Płatności rozliczane w akcjach23 641,8539 670,0621 383,081 025,70
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności4 890,39-3 332,70-30 235,41-14 320,11
Zmiana stanu zobowiązań17 990,489 701,1957 010,562 871,18
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 385,77-4 321,79-14 314,30-234,84
Pozostałe przepływy operacyjne82,11-12,67-1,06
Wynik na zmianie wartości aktywów23 782,243 760,70987,57
Przepływy inwestycyjne-55 504,34-222 004,60-4 597,77-3 543,31
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych59
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-39 626,03-24 386,33-3 792,77-3 463,31
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-14 320,40-197 995,40
Zwrot udzielonych pożyczek576,29957,1380
Udzielone pożyczki-2 200-580-885-80
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6,80
Przepływy finansowe-95 218,43-75 070,13-28 243,32-27 308,88
Emisja akcji własnych3,303,452,611,63
Nabycie akcji własnych-18 636,05
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-72 317,83-72 673,11-27 371,91-27 310,50
Płatności z tytułu leasingu-3 958,57-2 128,79-640,74
Odsetki z działalności finansowej-309,28-271,68-233,28
Przepływy pieniężne netto-12 775,40-96 670,91160 872,5635 586,60
Różnice kursowe-183,15-384,04505,79-107,37
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-12 775,40-96 670,91160 872,5635 586,60
Środki pieniężne na początek okresu139 553,43236 608,3875 230,0339 750,80
Środki pieniężne na koniec okresu126 594,88139 553,43236 608,3875 230,03
Całkowite dochody ogółem61 756,06143 979,62151 603,2576 385,80
Koszty sprzedaży-305 130,57-347 248,83-343 569,14-137 154,22
Koszty ogólnego zarządu-65 550,90-62 707,80-36 688,63-7 084,52
Koszt własny sprzedaży-70 095,17-53 930,73-25 438,40-11 353,72
PASYWA520 707,89520 280,12323 683,59106 045,53
Kapitał podstawowy733,48730,18726,73724,13
Akcje/udziały własne-18 636,05
Kapitał zapasowy496,10496,10496,10496,10
Wyceny i różnice kursowe9 420,682 715,044,29
Pozostałe kapitały88 781,3865 139,5223 436,051 764,03
Zyski zatrzymane / niepokryte straty261 669,78281 970,50213 387,4389 160,38
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 367,764 993,18443,39537,40
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku12 685,5120 707,7413 400,456 466,54
Pozostałe zobowiązania4 857,43522,210,006,23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe54 458,0048 420,53
Świadczenia pracownicze6 792,987 234,621 492,68254,05
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 983,162 588,25
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)68 743,0565 241,8649 717,842 003,52
Zobowiązania handlowe13 135,336 844,5912 392,034 633,15
Zobowiązania z tytułu leasingu3 807,223 684,541 192,55
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu5 412,078 991,256 994,03
Przychody ze sprzedaży538 557,65634 045,04578 194,66241 133,09
Przychody ze sprzedaży produktów i usług538 557,65634 045,04578 194,66241 133,09
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego342 465,37351 051,35238 050,6192 144,64
Zobowiązania długoterminowe68 220,9964 993,217 437,42537,40
Zobowiązania krótkoterminowe110 021,52104 235,5678 195,5613 363,49
Zysk/strata ze sprzedaży97 781,01170 157,68172 498,4885 540,65
Zysk/strata brutto ze sprzedaży468 462,48580 114,31552 756,26229 779,38
EBITDA89 167,16174 208,07174 860,1185 727,62
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto63 438,92161 981,77170 945,3084 625,81
Przychody finansowe1 243,9345,0983,32218,88
Koszty finansowe-14 851,42-2 654,80-233,36-2,10
Różnice kursowe7 100,24-1 629,11-679,00-168,35
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-2 745,61
Zysk/strata netto52 335,38141 264,58151 598,9676 385,80
Podatek dochodowy-11 103,54-20 717,19-19 346,34-8 240,01
Zysk/strata z działalności operacyjnej72 691,76166 220,59171 774,3484 577,38
Pozostałe przychody operacyjne1 355,18438,60201,2848,73
Pozostałe koszty operacyjne-26 444,42-4 375,69-925,42-1 011,99
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej61 756,06143 979,62151 603,2576 385,80
Koszty według rodzaju-468 351,15-486 126,96-407 943,33-158 597,02
Amortyzacja (koszt)-16 475,40-7 987,48-3 085,77-1 150,24
Zużycie materiałów i energii-1 459,29-1 259,61-1 435,10-653,49
Usługi obce-364 092,71-388 937,24-359 274,74-144 979,12
Podatki i opłaty-3 049,18-3 050,72-2 335,41-609,36
Wynagrodzenia-71 657,31-69 951,14-38 009,82-9 406,08
Ubezpieczenia społeczne i inne-10 620,44-13 959,18-3 675,60-1 644,33
Pozostałe koszty rodzajowe-996,83-981,59-126,89-154,40
Naliczone odsetki-5 953,65-2 652,79
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej52 335,38141 264,58151 598,9676 385,80
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport