Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42022Q4
AKTYWA18 18715 636
Rzeczowe aktywa trwałe275297
Wartości niematerialne i prawne11 9896 834
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego119124
Aktywa z tytułu bieżącego podatku172704
Aktywa finansowe518
Należności handlowe23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 6484 620
Pozostałe aktywa1 435774
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 5471 762
Aktywa trwałe13 9309 017
Aktywa obrotowe4 2576 619
Amortyzacja (noty)637,93335,02
Przepływy operacyjne479,361 698,34
Wynik finansowy93,411 851,44
Amortyzacja (przepływy operacyjne)637,93335,02
Zmiana stanu rezerw72,64307,03
Zmiana stanu zapasów-67,0231,31
Zmiana stanu należności-59,43-781,66
Zmiana stanu zobowiązań-56,57149,36
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-141,60-194,16
Pozostałe przepływy operacyjne00
Przepływy inwestycyjne-1 745,20-1 383,14
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 745,20-1 383,14
Przepływy pieniężne netto-1 265,85315,20
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 265,85315,20
Środki pieniężne na początek okresu4 063,184 823,11
Środki pieniężne na koniec okresu2 797,335 138,32
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-6 370,91-5 144,52
PASYWA18 18715 636
Kapitał podstawowy500500
Kapitał zapasowy8 9833 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty2 3285 367
Rezerwy82
Długoterminowe rezerwy2534
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19978
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku415441
Pozostałe zobowiązania632475
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 4391 575
Zobowiązania handlowe1 9641 485
Zobowiązania z tytułu leasingu787829
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu833999
Przychody ze sprzedaży6 514,716 904,20
Przychody ze sprzedaży produktów i usług6 514,716 904,20
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego11 8119 720
Zobowiązania długoterminowe1 0571 111
Zobowiązania krótkoterminowe5 3194 805
Zysk/strata ze sprzedaży143,801 759,69
EBITDA789,422 094,15
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe00
Długoterminowe zobowiązania finansowe00
Zobowiązania finansowe00
Zysk/strata brutto93,011 406,34
Przychody finansowe43,12-103,97
Koszty finansowe-101,60-248,81
Zysk/strata netto93,411 851,44
Podatek dochodowy0,39445,10
Zysk/strata z działalności operacyjnej151,501 759,12
Pozostałe przychody operacyjne10,482,57
Pozostałe koszty operacyjne-2,78-3,13
Amortyzacja (koszt)-637,93-335,02
Zużycie materiałów i energii-46,64-47,15
Usługi obce-3 908,29-2 933,81
Podatki i opłaty-23,00-22,99
Wynagrodzenia-1 388,67-1 472,55
Ubezpieczenia społeczne i inne-338,98-320,83
Pozostałe koszty rodzajowe-27,40-12,16
Naliczone odsetki-0,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej93,411 851,44
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20232022
AKTYWA18 18715 636
Rzeczowe aktywa trwałe275297
Wartości niematerialne i prawne11 9896 834
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego119124
Aktywa z tytułu bieżącego podatku172704
Aktywa finansowe518
Należności handlowe23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 6484 620
Pozostałe aktywa1 435774
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 5471 762
Aktywa trwałe13 9309 017
Aktywa obrotowe4 2576 619
Amortyzacja (noty)2 5781 664
Przepływy operacyjne5 3177 702
Wynik finansowy2 2175 656
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 5781 664
Różnice kursowe z działalności operacyjnej45
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej103106
Podatek dochodowy zapłacony-252-1 076
Zmiana stanu rezerw7313
Zmiana stanu należności785-2
Zmiana stanu zobowiązań6101 023
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-136482
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-661-209
Przepływy inwestycyjne-6 254-4 486
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6 772-4 136
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych518
Nabycie aktywów finansowych-350
Przepływy finansowe-1 035-904
Płatności z tytułu leasingu-932-798
Odsetki z działalności finansowej-103-106
Przepływy pieniężne netto-1 9722 312
Różnice kursowe-63
Środki pieniężne na początek okresu4 6202 371
Środki pieniężne na koniec okresu2 6484 620
Całkowite dochody ogółem2 0905 229
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-23 826-17 174
PASYWA18 18715 636
Kapitał podstawowy500500
Kapitał zapasowy8 9833 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty2 3285 367
Rezerwy82
Długoterminowe rezerwy2534
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19978
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku415441
Pozostałe zobowiązania632475
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 4391 575
Zobowiązania handlowe1 9641 485
Zobowiązania z tytułu leasingu787829
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu833999
Przychody ze sprzedaży26 54323 206
Przychody ze sprzedaży produktów i usług26 54323 206
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego11 8119 720
Zobowiązania długoterminowe1 0571 111
Zobowiązania krótkoterminowe5 3194 805
Zysk/strata ze sprzedaży2 7176 032
EBITDA5 3117 628
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe00
Długoterminowe zobowiązania finansowe00
Zobowiązania finansowe00
Zysk/strata brutto2 2175 656
Przychody finansowe8647
Koszty finansowe-103-106
Różnice kursowe-499-249
Zysk/strata netto2 0905 229
Podatek dochodowy-127-427
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 7335 964
Pozostałe przychody operacyjne1513
Pozostałe koszty operacyjne-12-81
Wynik na aktywach niefinansowych13
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 0905 229
Amortyzacja (koszt)-2 578-1 664
Zużycie materiałów i energii-179-259
Usługi obce-13 807-8 783
Podatki i opłaty-104-94
Wynagrodzenia-7 088-6 315
Pozostałe koszty rodzajowe-70-59
Naliczone odsetki-103-106
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 0905 229
zobacz raportzobacz raport