Notowania

farmacol
26.09.2016 10:34

Wezwanie do sprzedaży akcji spółki Farmacol. Może zniknąć z GPW

Główny akcjonariusz spółki Farmacol ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)

Chce wycofać ją z obrotu na warszawskiej giełdzie.

Andrzej Olszewski, który ma obecnie pakiet 27 proc. akcji Farmacolu, zawarł porozumienie z akcjonariuszami, które daje im łącznie 65,99 proc. w akcjonariacie. Chce odkupić akcje od wszystkich inwestorów, którzy nie są w porozumieniu, a docelowo wycofać Farmacol z GPW.

Cena, po jakiej będą nabywane akcje to 47,50 zł za papier. Tymczasem ostatni kurs zamknięcia Farmacolu na GPW to 50,88 zł. W poniedziałek kurs akcji spada o około 4 proc.

Kurs akcji Farmacolu w ostatnich trzech miesiącach

Zapisy będą przyjmowane od 14 października do 23 listopada. Planowana data zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW to 28 listopada.

"Pan Andrzej Olszewski, pani Zyta Olszewska, pani Anna Olszewska, pan Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1 sp. z o.o. (SPV1), Nasza Apteka sp. z o.o. (SPV2) oraz spółka (łącznie Podmioty Działające w Porozumieniu) zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji spółki na walnym zgromadzeniu spółki" - podaje spółka.

"Przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie stron porozumienia do współpracy w zakresie nabywania wszystkich akcji spółki niebędących w posiadaniu Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda, z zamiarem docelowego wycofania akcji spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji spółki), w szczególności w zakresie działań dotyczących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy (wezwanie) oraz ewentualnego przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 82 ustawy" - czytamy dalej.

"Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat lub do dnia, w którym akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Porozumienie wygaśnie, jeżeli którykolwiek z warunków zastrzeżonych w wezwaniu nie ziści się i Andrzej Olszewski nie podejmie decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się tych warunków w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu" - czytamy dalej.

Porozumienie określa również zasady współpracy związane z udzieleniem SPV 1 i SPV2 przez spółkę i jej spółki zależne finansowania na nabywanie akcji, a także zawiera zobowiązania umowne Podmiotów Działających w Porozumieniu do nienabywania akcji spółki, niezbywania ani nierozporządzania w inny sposób posiadanymi akcjami spółki bez uzyskania pisemnej zgody pozostałych Podmiotów Działających w Porozumieniu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w porozumieniu.

"Zgodnie z porozumieniem, jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie lub innymi zasadnymi względami, Podmioty Działające w Porozumieniu rozważą na późniejszym etapie współdziałanie w celu docelowego dokonania reorganizacji korporacyjnej w ramach grupy kapitałowej spółki z udziałem SPV1 i SPV2, w wyniku której rozważane jest przeniesienie akcji nabytych przez SPV2 oraz zobowiązań/wierzytelności związanych z udzielonym przez spółkę finansowaniem na nabycie takich akcji na spółkę lub jej spółki zależne w ramach struktury uzgodnionej pomiędzy Podmiotami Działającymi w Porozumieniu" - podał także Farmacol.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

Tagi: farmacol, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz