Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Materiały Prasowe
|
Materiał prasowy Herkules Infrastruktura

Herkules Infrastruktura składa wnioski o restrukturyzację i ogłoszenie upadłości

Podziel się:

Herkules Infrastruktura - spółka należąca do Grupy Kapitałowej Herkules S.A. – w skutek wyczerpania dróg porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i równolegle, wniosek o ogłoszenie upadłości.

Herkules Infrastruktura składa wnioski o restrukturyzację i ogłoszenie upadłości
(materiały partnera)

Z powodu obecnych uwarunkowań rynkowych będących głównie efektem pandemii i agresji Rosji na Ukrainę - w szczególności wzrostu cen surowców, materiałów i usług budowlanych, czynników energii, galopującej inflacji mającej wpływ na dynamicznie rosnące stopy procentowe i tym samym koszty finansowe – spółka zmuszona została do sięgnięcia po procedury restrukturyzacyjne w celu odmiennego ukształtowania relacji gospodarczych z podmiotami, z którymi bezskutecznie podejmowała przez ostatnie kilka miesięcy próby polubownego uregulowania wzajemnych stosunków. Decyzja ta podjęta została w obliczu braku jakiegokolwiek porozumienia, pomimo obowiązków leżących po stronie publicznego zamawiającego, w zakresie indeksacji i waloryzacji wynagrodzenia umownego. Dodać należy, że kontrakt zawarty został w 2018 roku na warunkach cenowych oferty z roku 2017, a zatem w całkowicie odmiennych realiach rynkowych.

Herkules Infrastruktura sp. z o.o. - spółka posiadająca szerokie, specjalistyczne doświadczenie umożliwiające realizowanie kontraktu - wspólnie z konsorcjum w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. jako liderem konsorcjum, Fonon sp. z o.o. oraz SPC-2 sp. z o.o. - od marca 2018 roku realizuje inwestycję dotyczącą zaprojektowania i zbudowania niezbędnej infrastruktury ogólnopolskiego systemu łączności GSM-R na liniach kolejowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarządcę narodowej sieci kolejowej– spółkę z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

GSM-R jest obowiązkową częścią systemu ERTMS, który jest wdrażany w całej Europie, aby pomóc operatorom kolejowym - takim jak PKP PLK S.A. - w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu kolejowego i kontrolowaniu pociągów w połączeniu z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem (ETCS). Projekt ten charakteryzuje się szczególnie wysokim stopniem skomplikowania oraz złożoności.

Wartość kontraktu - w większości finansowanego przez Unię Europejską, częściowo z funduszy PKP PLK S.A. - wynosi blisko 2,8 mld PLN.

W związku z realizacją tego kontraktu, spółka wraz z konsorcjum wykonawczym napotkała szereg trudności natury prawnej i operacyjnej, które powodują, że realizowane prace generują znaczącą stratę - aktualnie szacowaną na blisko 70 mln zł. Jej przyczyny są różnorodne. To przede wszystkim niedoszacowanie kosztów działalności operacyjnej po uwzględnieniu trudnych realiów realizacyjnych, zwiększone koszty finansowania i administrowania projektu wobec wydłużenia się w czasie jego realizacji, opóźnienia w bieżącym rozliczeniu wykonywanych prac, wady dokumentacji projektowej i formalno-prawnej otrzymanej od PKP PLK S.A., kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą kolejową oraz niewystarczający poziom współpracy ze strony PKP PLK S.A., a także dotychczasowa odmowa - pomimo w pełni uzasadnionych przesłanek – waloryzacji i indeksacji cen, która wynika nie tylko z treści samego kontraktu, przesłanek rynkowych, ale też interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych i zaleceń Prokuratorii Generalnej w zakresie waloryzacji kontraktów przez Skarb Państwa.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w marcu b.r. opinię na temat dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ocenie Urzędu konflikt zbrojny w Ukrainie może być podstawą do zmiany umowy i podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/klauzula-waloryzacyjna-narzedzie-sprawnej-realizacji-zamowienia/klauzula-waloryzacyjna-narzedzie-sprawnej-realizacji-zamowienia ).

Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej, waloryzacja jest rozumiana "jako urealnienie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na tego rodzaju wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy, który skutkuje powstaniem znacznej nierównowagi ekonomicznej stron umowy – stanowi instrument, dzięki któremu następuje usunięcie skutków tego zdarzenia. Wobec ryzyka występowania zjawisk trudnych lub nawet niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a mających przemożny wpływ na procesy gospodarcze (np. konflikt zbrojny, pandemia), stosowanie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia jest w wielu przypadkach uzasadnione, a wręcz konieczne". (https://www.gov.pl/web/prokuratoria/zmiana-umowy-z-uwagi-na-nadzwyczajny-wzrost-cen-waloryzacja-wynagrodzenia---rekomendacje ).

- Wszystkie inicjatyw przedsięwzięte przez konsorcjum lub samodzielnie przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o. wobec zamawiającego, mające na celu uzdrowienie sytuacji kontraktowej, pozostały bez odpowiedzi lub są obarczane nieistniejącymi brakami formalnymi, bądź zamawiający nie odniósł się do tych propozycji z jakąkolwiek merytoryką. Trzeba podkreślić, że zawsze propozycje konsorcjum znajdowały oparcie w treści zawartej umowy oraz w przepisach obowiązującego prawa, a także o niezależne źródła danych, czy autorytety naukowe. Ponadto Grupa Kapitałowa Herkules i pozostali konsorcjanci są w posiadaniu opinii potwierdzających zasadność roszczeń i postępowania. Zamawiający jednak nie odniósł się merytorycznie do argumentacji wykonawcy, wykazując konsekwentny brak reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe i brak współdziałania. Stwarza to wrażenie, że argumenty, jakimi od dłuższego czasu posługiwała się spółka trafiały w całkowitą próżnię i z bliżej nieznanych przyczyn były całkowicie ignorowane - mówi Artur Plebańczyk, prezes zarządu Herkules Infrastruktura sp. z o.o.

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny, a sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Materiał prasowy Herkules Infrastruktura
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Materiał Partnera