Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Inflacja CPI w Polsce. Jak będzie wygladać do 2016 roku?

0
Podziel się

W końcu dobra wiadomość. Żywność i energia będą tanie jeszcze przez...

Inflacja CPI w Polsce. Jak będzie wygladać do 2016 roku?
(Eric Herchaft/Reporter)
bEpCXiER

Inflacja do końca 2016 roku kształtować się będzie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5 procent (z możliwością odchylenia do punktu procentowego w górę lub w dół). Przyczynią się do tego niski popyt oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorców - wynika z opublikowanej przez NBP listopadowej Projekcji inflacji i PKB.

_ Dodatkowo wzrost cen żywności i energii ograniczać będą stabilne ceny surowców na rynkach światowych. Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP, prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale 1,5-3,5 proc., które obecnie jest bliskie zera, rośnie w horyzoncie projekcji, ale nie przekracza poziomu 50 proc. _ - napisano w dokumencie NBP.

Autorzy dokumentu zaznaczyli, że w całym horyzoncie projekcji inflacja bazowa kształtować się będzie na niskim poziomie - w latach 2015-2016 średnio na poziomie 1,2 proc. rok do roku, do czego przyczynią się zarówno czynniki krajowe, jak i zewnętrzne.

bEpCXiET

_ Głównym źródłem niskiej inflacji bazowej pozostaje prognozowana niska presja popytowa w gospodarce, na co wskazuje ujemna w całym horyzoncie projekcji luka popytowa. Jej kształt wiąże się z oczekiwanym przejściowym obniżeniem wzrostu PKB w 2015 r., a następnie jedynie jego niewielkim przyspieszeniem _ - napisano.

_ Inflację bazową na niskim poziomie utrzymywać będzie także brak istotnej presji kosztowej. Z jednej strony, umiarkowany charakter poprawy sytuacji na rynku pracy, przełoży się na niski, w horyzoncie projekcji, wzrost dynamiki jednostkowych kosztów pracy. Z drugiej strony, skala wzrostu cen importu będzie ograniczana przez słabą koniunkturę i niską inflację za granicą _ - dodano.

Z dokumentu NBP wynika, że komponentem najsilniej obniżającym wzrost cen konsumenta w krótkim horyzoncie projekcji będą ceny żywności, których ujemna dynamika utrzyma się do pierwszego kwartału 2015 r.

_ Tak silny spadek cen żywności jest wypadkową słabszej koniunktury oraz zwiększonej podaży surowców rolnych. Na rynku owoców, warzyw, mięs, ryb, mleka i nabiału występuje obecnie nadpodaż związana w dużej mierze z wprowadzeniem przez Rosję embarga na import surowców z tych grup. Dodatkowo po wyjątkowo krótkiej i ciepłej zimie, zbiory owoców i warzyw w Polsce i południowej Europie były wyjątkowo wysokie _ - napisano.

bEpCXiEZ

_ W dłuższym horyzoncie projekcji, przy założeniu wygasania dodatnich szoków podażowych, inflacja cen żywności stopniowo zacznie rosnąć. Wzrost ten będzie jednak ograniczać niska presja popytowa na rynku krajowym oraz stabilne w całym horyzoncie projekcji ceny surowców rolnych na rynkach światowych _ - dodano.

Niższe ceny energii

Eksperci z NBP zaznaczyli, że niska przewidywana inflacja w horyzoncie projekcji wynika również z niskiego wzrostu cen energii.

_ W bieżącym roku średnia dynamika cen energii będzie, podobnie jak w 2013 r., ujemna i wyniesie -0,6 proc. Przyczyni się do tego obniżka cen energii elektrycznej od 1 stycznia br. dla gospodarstw domowych, a także obniżki cen paliw związane ze spadkiem cen ropy naftowej na rynkach światowych _ - napisano.

bEpCXiFa

_ W latach 2015-2016 dynamika cen energii wzrośnie, jednak kształtować się będzie na niskim poziomie, istotnie poniżej wieloletniej średniej. W kierunku jej ograniczenia oddziaływać będzie jedynie powolny wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych, co zmniejszać będzie skalę potencjalnych podwyżek – zatwierdzanych przez URE - cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych _ - dodano.

Co z kursem złotego?

W dokumencie NBP zapisano, że w horyzoncie projekcji (lata 2014-2016) czynniki przemawiające za umocnieniem i osłabieniem kursu złotego będą się równoważyć.

_ W kierunku aprecjacji oddziałuje rekordowy obecnie poziom salda rachunku bieżącego i kapitałowego. Czynnikiem sprzyjającym wzmocnieniu waluty krajowej będzie również kontynuacja procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki, odzwierciedlonego w projekcji w wyższym wzroście krajowego produktu potencjalnego w porównaniu z dynamiką potencjału głównych partnerów handlowych Polski _ - napisano.

bEpCXiFb

_ Wpływ powyższych czynników będzie jednak w dużym stopniu równoważony przez zmniejszający się dysparytet stóp procentowych wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP i stopniowym wzroście stóp procentowych za granicą _ - dodano.

Notowania złotego w stosunku najważniejszych walut

Według autorów projekcji NBP aprecjacja złotego będzie również hamowana przez utrzymujący się podwyższony poziom ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych związany z obawami o nasilenie się tendencji recesyjnych w części gospodarek rozwiniętych.

_ W dłuższym horyzoncie projekcji czynnikiem ograniczającym umocnienie złotego będzie natomiast pogarszanie się salda obrotów bieżących i kapitałowych _ - napisano.

bEpCXiFc

Czytaj więcej w Money.pl

bEpCXiFu
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)