Notowania

bezrobocie w polsce
24.04.2015 10:16

Najnowsze dane GUS o bezrobociu. Duży spadek

Od początku roku przybyło blisko 60 tysięcy miejsc pracy - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprawdź, w jakich branżach.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wojciech Stróżyk / Reporter)

Bezrobocie w marcu wyniosło 11,7 proc. wobec 12 proc. w lutym - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. W tegorocznej ustawie budżetowej rząd założył, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 11,8%, ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą w grudniu na wynik jednocyfrowy na koniec tego roku.

W końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 860 tys. 600 osób i była niższa niż przed miesiącem o 58,1 tys. osób - podał GUS.

W marcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5575,6 tys. osób, tj. o 1,1% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu w lutym br. o 1,2% i wzrostu o 0,5% w marcu ub. roku).

W I kwartale br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było nieco wyższe niż przed rokiem. W urzędach pracy zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż w analogicznym okresie ub. roku, a jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji.

W końcu marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia były niższe zarówno w skali miesiąca, jak i roku - czytamy w raporcie GUS.

*Stopa bezrobocia w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy *

Prognozy 14 ekonomistów wahały się od 11,6% do 11,8%, przy średniej na poziomie 11,68%.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd założył, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 11,8%, ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec tego roku.

Stopę bezrobocia GUS definiuje jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

W tych branżach pracy jest najwięcej

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 5570,5 tys. osób, tj. zwiększyło się o 1,1% w stosunku do notowanego przed rokiem (wobec wzrostu odpowiednio o 0,1% w analogicznym okresie ub. roku).

Wzrost zatrudnienia notowano m.in. w informacji i komunikacji (o 3,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 2,9%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%). Obniżyło się zatrudnienie w budownictwie (o 6,1%), górnictwie i wydobywaniu (o 5,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 5,3%) i obsłudze rynku nieruchomości (o 1,9%).

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z I kwartałem ub. roku obserwowano w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. produkcją mebli (o 6,9%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,8%), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,2%), transportem lądowym i rurociągowym (o 3,9%), produkcją wyrobów z metali, produkcją maszyn i urządzeń oraz magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (po 3,2%).

Tam pracy ubywa najszybciej

Największy spadek zatrudnienia notowano w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,8%), budowie budynków (o 6,7%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 6,3%) oraz budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,4%).

Zmniejszyło się również zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją odzieży (o 1,2%) i produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,2%).

Z pracą najgorzej w warmińsko-mazurskim

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 8,0% w wielkopolskim do 18,8% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła ona we wszystkich województwach. W największym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,8 p.proc.) i zachodniopomorskim (o 0,6 p.proc.). W porównaniu z marcem ub. roku stopa bezrobocia również zmniejszyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie lubuskim (o 2,9 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,8 p.proc.).

Źródło: GUS.

W końcu marca br. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych udział kobiet był wyższy niż mężczyzn i wyniósł 50,4% (o 0,7 p.proc. więcej niż przed rokiem). W porównaniu z marcem ub. roku zwiększył się odsetek osób wcześniej pracujących (o 0,9 p.proc. do 83,7%) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (o 0,2 p.proc. do 30,3%). Obniżył się natomiast odsetek absolwentów (o 0,7 p.proc. do 4,5%), osób bez prawa do zasiłku (o 0,2 p.proc. do 86,2%) oraz nieznacznie - osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 0,1 p.proc. do 5,2%).

W sierpniu bezrobocie poniżej 10 procent?

_ Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie wzrostu lub stabilizacji wysokiego poziomu bezrobocia, co wiąże się z tzw. sezonowością rynku pracy - _ komentuje dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. W zimie część firm ogranicza aktywność, równocześnie redukując zatrudnienie, a następnie utrzymuje ten niski poziom zatrudnienia do kwietnia. W tym roku mamy jednak do czynienia ze szczególnie łagodnym przebiegiem zimy w Polsce, więc wpływ czynników związanych z klimatem np. w branży budowlanej nie jest już tak istotny. Kolejnym czynnikiem, który powoduje, że bezrobocie w marcu spadło już drugi rok z rzędu jest szybsze i sprawniejsze przekazywanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową do powiatowych urzędów pracy - tłumaczy.

Jak czytamy w prognozie: należy podkreślić zasadnicze znaczenie wpływu koniunktury gospodarczej na zatrudnienie. Pozytywne sygnały płyną z sektora przemysłowego, gdzie wskaźnik PMI w marcu utrzymał się na poziomie bliskim tego z lutego (55,1) i wciąż pozostaje wysoki wskazując na możliwą dalszą poprawę. W ramach tego wskaźnika już trzeci miesiąc z rzędu rósł subwskaźnik dotyczący zatrudnienia, co wskazuje, że w sektorze przemysłowym możemy spodziewać się dalszego wzrostu popytu na pracę. Dzięki oddziaływaniu tych czynników stopa bezrobocia jest w marcu 2015 r. niższa o 1,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku, a urzędy pracy dysponują o ponad 10 tys. większą liczbą ofert pracy niż przed rokiem. Możemy zatem powiedzieć, że dobra sytuacja gospodarcza wreszcie zaczyna wyraźnie i pozytywnie przekładać się na rynek pracy. W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się przyspieszenia tych pozytywnych zmian. Jeżeli nie nastąpi nic nieprzewidywalnego, w sierpniu stopa bezrobocia najprawdopodobniej spadnie
poniżej poziomu 10 proc..

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: bezrobocie w polsce, gus, wiadomości, praca, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz