Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rodzina na swoim
25.06.2009 11:31

Rodzina na swoim, sprawdź co to jest?

Program to dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Rodzina na swoim to *pomoc państwa udzielana w ramach programu. Ma formę dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Dopłaty pochodzą z Funduszu Dopłat zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. *

Kredytmożna zaciągnąć na:

  • zakup własnego mieszkania
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • zakup lub budowę domu jednorodzinnego

Dopłaty do oprocentowania - w równowartości 50 proc. odsetek naliczonych wg kalkulacyjnej stopy oprocentowania zbliżonej do rynkowych stóp oprocentowania kredytów mieszkaniowych - obowiązują w okresie pierwszych 8 lat spłaty kredytu mieszkaniowego.

Zakładanym celem programu jest umożliwienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez średniozamożne rodziny (małżeństwa niezależnie od posiadania dzieci lub osoby samotnie wychowujące dzieci), które przy udziale okresowego wsparcia ze strony państwa będą zdolne do zakupu mieszkania lub domu i spłaty zaciągniętego na ten cel kredytu hipotecznego.

Wsparcie skierowane zostało do małżeństw (obydwoje małżonkowie są stronami umowy kredytu) oraz do osób samotnie wychowujących dzieci, przy czym tak zdefiniowana grupa adresowania programu miała stanowić wyraz prorodzinnej polityki państwa.

Ponadto program został skierowany do osób, których potrzeby mieszkaniowe nie są jeszcze zaspokojone w chwili ubiegania się o kredyt - a więc do osób, które w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie posiadają własnego mieszkania (w tym również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego).

Osoby zainteresowane dopłatami muszą zobowiązać się do rezygnacji (w ciągu 6 miesięcy od nabycia własności mieszkania lub domu, na finansowanie którego został udzielony kredyt preferencyjny) z dotychczas zajmowanego lokalu, poprzez rozwiązanie umowy najmu albo doprowadzenie do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa wykluczeniem objęto osoby zamieszkujące lokal jako najemcy.

Kredyty udzielane są w złotych(brak ryzyka zmiany kursu walut), na mieszkanie lub dom jednorodzinny o powierzchni odpowiednio do 75 m2 i 140 m2, przy czym kwota przysługujących dopłat jest określana w odniesieniu do powierzchni normatywnej: 50 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego i 70 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Limit cen w programie _ Rodzina na swoim _

**_

_**

_ źródło: BGK _

Przy ustalaniu maksymalnej ceny/kosztu mieszkania lub domu jednorodzinnego uprawniających do skorzystania z kredytu preferencyjnego przyjęty został limit, równy 1,4 średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodów wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych województw (ogłaszany na okresy 6 miesięczne odrębnie dla miasta wojewódzkiego oraz reszty województwa stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

| Podstawa prawna programu Rodzina na swoim |
| --- |
| Program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu mieszkania (przepisy ustawy weszły w życie w dniu 26 października 2006 r. - Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.), stanowi jeden z elementów realizacji konstytucyjnych uprawnień władz publicznych do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, jak również wspierania działań obywateli dążących do pozyskania własnego mieszkania. _ źródło: BGK _ |

Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz