Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fot. Andrejs Pidjass/Dreamstime.com

Kredyt z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim udzielany jest na ściśle określonych warunkach. Prawo do dopłat można utracić. 

Warunki na jakich udzielany jest kredyt z dopłatą

 • Kredyt z dopłatami jest udzielany tylko w walucie polskiej
 • Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat
 • W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut
 • Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego
 • Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy
 • Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet)

Cele objęte kredytem

Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
 • budowę domu jednorodzinnego
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

Ustawowe warunki udzielenia kredytu

 • Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
 • Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2
 • Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika 1,4
 • Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP

Ustawowe warunki zastosowania dopłat

 • Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego
 • w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty
 • w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego
 • Dopłata stanowi równowartość 50 proc. odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów po spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty spłaty

Można utracić prawo do dopłat

Prawo do dopłat możemy utracić, jeśli w czasie spłacania kredytu z dopłatami dojdzie do następujących sytuacji:

 • wraz z zawarciem umowy nie rozwiążemy umowy najmu lub nie opróżnimy lokalu mieszkalnego
 • nie wykonamy złożonego zobowiązania do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje nam spółdzielcze prawo lokatorskie lub zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, bądź pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego
 • wierzytelność wynikająca z umowy kredytu preferencyjnego zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności
 • kredyt preferencyjny zostanie postawiony w stan natychmiastowej wymagalności ze względu na wykorzystanie kredytu w całości lub części niezgodnie z celem, na jaki został udzielony
 • uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego

Podstawa prawna

Podstawy prawne Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 183, poz. 1354) zmieniona Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 136, poz. 955) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 223, poz. 1465). Ustawa określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielanych dopłatach (Dz. U. Nr. 221, poz. 1618)

banki, bgk, kredyty, dopłaty, nieruchomości, ceny, limity, rodzina na swoim
Money.pl
Kalkulator - Kredyt z dopłatą
Typ gospodarstwa domowego: rodzina
osoba samotnie wychowująca dziecko
singiel
Typ nieruchomości: mieszkanie dom
Rynek: pierwotny wtórny
Powierzchnia użytkowa:  m2

19 lutego,
IndeksWartośćZm.[%]     Obrót [mln]
WIG20 2346,71 +0,00 707
WIG30 2538,28 +0,13 740
WIG 52572,95 +0,18 832
mWIG40 3587,01 +0,50 76
sWIG80 12842,53 +0,16 31
Notowania walut 22 sierpień
Forex online  
Waluta Kupno [PLN] Sprzedaż [PLN] Zmiana [%] Czas
 CHF / PLN 3,754 3,757 -0,20 09:27
 EUR / PLN 4,271 4,274 -0,05 09:27
 GBP / PLN 4,660 4,664 -0,11 09:27
 USD / PLN 3,622 3,624 +0,17 09:27