Na skróty
Money.plPodatkiPIT 2014Poradniki PITRozliczenie PITPIT 2014: Jaki formularz PIT wybrać?
 • PIT 2014: Jaki formularz PIT wybrać?

   

  Deklaracje roczne PIT zależą od źródła przychodów, oraz metody rozliczeń - samodzielnie, ze współmałżonkiem, czy też z niepełnoletnim dzieckiem.

   

  Na druku PIT - 28 rozliczają się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

   

  Giełda na żywo

  KGHM chce lubuskiej miedzi. Według eksperta jest szansa na wydobycie

  Polska spółka ma jednak poważnego konkurenta. Lubuscy przedsiębiorcy chcą,...

  Giełda na żywo

  Nasdaq zapowiada wykorzystanie bitcoinowej technologii

  Nowy system handlu akcjami powstanie na bazie rozwiązania, na który od 6 lat...

  W przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze należy dołączyć do niej formularz PIT - 28a, natomiast przy przychodach osiąganych ze spółek osób fizycznych złożyć trzeba wraz z PIT - 28 załącznik PIT - 28b.

   

  Druk PIT - 36 przeznaczony jest dla dla podatników, którzy:

  • 1) prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, - działy specjalne produkcji rolnej,
  • 2) uzyskali przychody: - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, - od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, - ze źródeł przychodów położonych za granicą, - z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,
  • 3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  • 4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  • 5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
  • 7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  • 8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

   

  Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

   

  Druk PIT - 37 to najpopularniejszy formularz - rozliczają się na nim pracownicy, nie prowadzący działalności gospodarczej i osiągający przychody z umowy o pracę.

   

  Dotyczy on tych, którzy:

  • 1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, - dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, - stypendiów, - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, oraz
   2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, oraz
  • 3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

   

  PIT - 38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

  • 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  • 2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę