Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

IKE w Allianz i Banku Pekao SA

0
Podziel się:

Grupa Allianz przygotowała dwa produkty w ramach IKE. Pierwszy to program oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie, drugi zaoferuje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. Również Bank Pekao SA wprowadzi do swojej oferty programy IKE oparte o dwa typy produktów. Pierwszy, opracowany wspólnie z Pioneer Pekao TFI to typowy produkt inwestycyjny. Drugi o charakterze inwestycyjno-ubezpieczeniowym przygotowany został we współpracy ze spółką Allianz

bETpgsLF

IKE w Allianz na dwa sposoby

Grupa Allianz przygotowała dwa produkty w ramach IKE. Pierwszy to program oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie, drugi zaoferuje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. Oba produkty będą oferowane przez 3000 agentów Allianz.

Oferta TU Allianz Życie Polska S.A.
Allianz Życie wprowadzi 1 września Indywidualne Konto Emerytalne „Specjalnie dla Ciebie”. Będzie to nowy produkt, ale dotychczasowi posiadacze polis na życie „Specjalnie dla Ciebie” także będą mogli dołączyć konta IKE. Oprócz oczywistych korzyści podatkowych związanych z posiadaniem IKE, Allianz Życie dodatkowo oferuje ochronę ubezpieczeniową, która zabezpiecza program IKE na wypadek inwalidztwa oraz bezrobocia klienta. W przypadku inwalidztwa będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku, Allianz będzie opłacał składki na IKE aż do 65 roku życia klienta (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn). Dzięki temu wartość IKE będzie cały czas rosła. Jeżeli w wyniku utraty pracy klient stanie się bezrobotny, Allianz zasili konto klienta w wysokości średniej rocznej wpłaty. Co ważne, roczne zasilenie konta przez Allianz nie zależy od tego na jaki okres został przyznany zasiłek (6 miesięcy lub 1 rok).

bETpgsLH

Zawierając umowę IKE w Allianz, Towarzystwo otwiera dwa niezależne konta, na których gromadzone będą oszczędności. Pierwsze to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), na które będą wpływały oszczędności, do przewidzianego ustawą limitu i które nie jest opodatkowane. Drugie to Konto Swobodnego Dostępu, na które m.in. będą wpływały nadwyżki oszczędności ponad limit maksymalnych wpłat na IKE. Całość gwarantuje prostotę i przejrzystość kosztów.

Allianz proponuje swoim klientom unikalny mechanizm zapewniający maksymalne wykorzystanie ulgi podatkowej. Jeżeli klient posiada nadwyżki pieniężne na Koncie Swobodnego Dostępu, na koniec każdego roku „polisowego” Allianz automatycznie przeniesie część oszczędności klienta na IKE, uzupełniając konto do wysokości maksymalnego dostępnego w danym roku limitu. Dzięki temu klient ma pewność, że w pełni skorzysta z limitu odliczeń podatkowych.

Allianz Życie nie pobiera opłaty manipulacyjnej przy wpłacie na IKE. Opłata za zarządzanie funduszami wyniesie 2% we wszystkich czterech dostępnych funduszach: Gwarantowanym, Obligacji, Stabilnego Wzrostu, Dynamicznym.

Każdy oszczędzający na IKE może dowolnie wskazywać ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Allianz, na których mają być lokowane jego składki. W dowolnym momencie może również przenosić środki między funduszami. Dzięki temu może mieć wpływ na sposób inwestowania własnych oszczędności.
Minimalna wysokość składki: 100 zł miesięcznie, 300 zł kwartalnie, 600 zł półrocznie, lub 1200 zł wpłacane rocznie. Wpłaty dodatkowe (doraźne) są możliwe w każdym momencie. Minimalna wysokość to 100 zł.

bETpgsLN

W przypadku śmierci ubezpieczonego Allianz gwarantuje wypłatę osobom uprawnionym wyższej z wartości: nominalnej sumy wpłaconych składek lub aktualnej wartości jednostek uczestnictwa funduszy lub sumy ubezpieczenia.

Oferta TFI Allianz Polska S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska zaoferuje klientom Indywidualne Konta Emerytalne z otwartymi funduszami inwestycyjnymi Allianz. Oszczędzający będzie miał do wyboru trzy fundusze: Allianz Akcji, Allianz Stabilnegoo Wzrostu, Allianz Obligacji.

Klienci mogą dokonywać wpłat z dowolną częstotliwością.

Oszczędzający na indywidualnych kontach emerytalnych z funduszami Allianz będzie mógł wybrać dowolny fundusz jak również dokonać zmiany funduszu bez żadnych ograniczeń.

bETpgsLO

Przedstawiciele TFI Allianz będą służyli radą jaka strategia inwestycyjna będzie najlepsza dla indywidualnego klienta. Czas oszczędzania nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Klient decyduje czy wpłaca do jednego czy dzieli wpłatę na kilka funduszy. Minimalna wpłata w 2004 roku to 700 zł. a w następnych latach to 25% kwoty limitowanej. Maksymalna kwota wpłaty regulowana Ustawą. Kwota wpłaty przekraczająca limit będzie księgowana na specjalnym koncie dodatkowym. Minimalna kwota dopłaty do rejestru w IKE wynosi 50 zł. Brak opłaty od składek. Opłaty za zarządzanie od 2 do 4% w zależności od funduszu.

Indywidualne Konta Emerytalne w Banku Pekao SA

We wrześniu Bank Pekao SA wprowadzi do swojej oferty programy IKE oparte o dwa typy produktów. Pierwszy, opracowany wspólnie z Pioneer Pekao TFI to typowy produkt inwestycyjny. Drugi o charakterze inwestycyjno-ubezpieczeniowym przygotowany został we współpracy ze spółką Allianz z myślą o nieco bardziej wymagających klientach i jednocześnie o nieco bardziej zasobnych portfelach. W obydwu przypadkach klient ma możliwość wyboru optymalnej dla siebie strategii inwestowania gromadzonych oszczędności.

Już 1 września 2004 r. rusza rządowy program Indywidualnych Kont Emerytalnych, zakładający możliwość zgromadzenia dodatkowych środków zwiększających świadczenia emerytalne w ramach tzw. III filaru. Środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi obecnie 19%. Ale suma rocznych wpłat wolnych od podatku nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co obecnie stanowi równowartość 3.435 zł. Zgodnie z ustawą można posiadać tylko jedno IKE.
– Jesteśmy w stanie zaproponować każdemu klientowi optymalny dla niego program inwestycyjny – mówi Marcin Kruszewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych w Banku Pekao SA. – Konstruując ofertę, braliśmy pod uwagę, że klienci naszego Banku znacznie różnią się między sobą, zarówno w zakresie osiąganych dochodów jak i przyzwyczajeń związanych z oszczędzaniem pieniędzy.

bETpgsLP

Proponowane przez Bank Pekao SA produkty powstały dzieki współpracy z partnerami Banku: spółkami Pekao Pioneer TFI i Allianz Polska.
Program IKE Pioneer umożliwia oszczędzanie w otwartych funduszach inwestycyjnych, oferowanych przez Pioneer Pekao TFI. Do dyspozycji klienta jest dziesięć funduszy, zróżnicowanych pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego a także potencjalnej zyskowności. Środki można inwestować dywersyfikując je pomiędzy trzy, dowolnie wybrane przez siebie fundusze. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesne zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych i zapewnienie optymalizacji zysku gromadzonych środków. Minimalna, pierwsza wpłata na rzecz dowolnego funduszu wynosi 500 zł, kolejne wpłaty przekazywane w założonym przez klienta trybie (comiesięczne, kwartalne itp.) nie mogą być mniejsze niż 100 zł. Nie ma jednak wymogu dokonywania regularnych wpłat do Programu. W przypadku śmierci posiadacza IKE Pioneer, osoba uposażona otrzymuje całość zgromadzonych środków.

Program IKE Allianz-Pekao, również zakłada inwestowanie środkó1)w w jednostki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Pekao Pioneer TFI zgodnie z wybraną przez klienta lub zaproponowaną przez bank i Allianz strategią inwestycyjną. Jednakże decydując się na drugie rozwiązanie klient przystępuje do Programu Efektywnego Inwestowania, który dopasowuje jeden z sześciu portfeli inwestycyjnych różniących się między sobą poziomem ryzyka i zysku do potrzeb konkretnego klienta biorąc za podstawowe kryterium jego wiek. Zawarcie umowy pomiędzy Bankiem a klientem łączy się z uruchomieniem dwóch rachunków na polisie: Konta IKE, na którym gromadzone są środki do wysokości ustawowego limitu i Konta Swobodnego Dostępu gdzie przekazywane są nadwyżki.

W program wbudowane jest ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci posiadacza IKE Allianz-Pekao, osoba uposażona jest uprawniona do otrzymania wyższej z dwóch kwot: łącznej wartości środków zgromadzonych na IKE lub sumy wpłaconych składek. Dodatkowo, w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uposażony otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 50% wartości środków zgromadzonych na funduszach. Wartość jednorazowej składki inicjującej program wynosi co najmniej 6000 zł. Również w tym programie nie ma wymogu dokonywania regularnych wpłat. To klient decyduje kiedy i jaką kwotą chce zasilać swoje konto emerytalne

bETpgsMi
emerytury
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)