Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Świadectwo pracy to obowiązek pracodawcy

0
Podziel się:

Jeśli pracodawca nie wyda świadectwa, grozi mu grzywna od tysiąca do 30 tys. zł.

Świadectwo pracy to obowiązek pracodawcy
(Creo77/Dreamstime.com)

*Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie tego dokumentu niezwłocznie, bez uprzedniego wniosku pracownika. *

Obowiązek ten powstaje bezwarunkowo w dniu ustania stosunku pracy. Jedynie w przypadku gdy dochodzi do ustania stosunku pracy z pracownikiem z którym dotychczasowy pracodawca zamierza zawrzeć kolejną umowę o pracę (np. na innym stanowisku), świadectwo to wydawane jest tylko na żądanie pracownika.

Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości od *
*
1 tys. zł do 30 tys. zł.

W przeciwieństwie do referencji, których wydanie pracownikowi zależy od dobrej woli pracodawcy, świadectwo pracy to dokument pozbawiony elementów wartościujących.
W świadectwie pracy pracodawca stwierdza określone prawem okoliczności faktyczne.

To jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy jest uregulowane w Kodeksie pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Zgodnie z Kodeksem pracy w świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, jak również inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Są to dane dotyczące wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wykorzystanych urlopów pracowniczych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem, okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych itd.

Dodatkowo na żądanie zainteresowanego pracownika można podać w świadectwie pracy informacje o uzyskanych kwalifikacjach oraz o wysokości i składnikach wynagrodzenia za pracę.

Świadectwo pracy winno być wydane pracownikowi (lub osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie) w dniu ustania stosunku pracy. W przypadku gdy wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w tym terminie, pracodawca zobowiązany jest przesłać dokument pocztą lub w inny sposób doręczyć go pracownikowi w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy.

Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy w świadectwie pracy brak którejś z wymaganych prawem informacji, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu. Nowe świadectwo pracy powinno zostać wystawione pracownikowi w ciągu 7 dni.

Jeżeli pracodawca w powyższym terminie nie ustosunkuje się do wniosku pracownika lub powiadami go na piśmie, że nie zamierza uwzględnić jego prośby, pracownik może w ciągu 7 dni wnieść sprawę o sprostowanie świadectwa do sądu pracy. Jeśli błąd w świadectwie dotyczył nieprawidłowego określenia podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, która jest niezbędna przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i skutkował niemożnością skorzystania przez pracownika z zasiłku dla bezrobotnych, pracownik ma prawo żądać odszkodowania od pracodawcy z tytułu poniesionej szkody.

Jeśli pracownik zauważył błędy w świadectwie pracy w terminie późniejszym niż 7 dni od jego wystawienia, może również domagać się od pracodawcy ich sprostowania, jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku złożonego po terminie.

Autorka jest aplikantem radcowskim.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(0)